Supplies - 616557-2020

21/12/2020    S248

Poland-Gliwice: Cleaning and polishing products

2020/S 248-616557

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Śląska
Postal address: ul. Akademicka 2A
Town: Gliwice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-100
Country: Poland
Contact person: Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Telephone: +48 322371334 / 322371335
Fax: +48 322371171 / 322372194
Internet address(es):
Main address: www.polsl.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.polsl.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa środków czystości, środków dezynfekcyjnych, środków higieny i ochrony osobistej oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/147/MW

Reference number: IA1/D/20/147/MW
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, środków dezynfekcyjnych, środków higieny i ochrony osobistej oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
19640000 Polythene waste and refuse sacks and bags
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33760000 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
35113400 Protective and safety clothing
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39500000 Textile articles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Dostawy będą realizowane bezpośrednio do jednostek Politechniki Śląskiej zlokalizowanych w Gliwicach, w Katowicach, w Rybniku lub w Zabrzu.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, środków dezynfekcyjnych, środków higieny i ochrony osobistej oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla Politechniki Śląskiej.

2. Kody CPV:

39.80.00.00-0 Środki czyszczące i polerujące;

33.76.00.00-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety;

33.71.19.00-6 Mydło;

19.64.00.00-4 Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu;

39.22.40.00-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju;

39.50.00.00-7 Wyroby włókiennicze;

33.63.16.00-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne;

35.11.34.00-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca.

3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia 14 maja 2021 r. lub do dnia wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w postanowieniach umowy. Termin realizacji może zostać wydłużony zgodnie z postanowieniami prawa opcji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

a) Ilości poszczególnych asortymentów, podanych w kolumnie 6 arkusza ofertowego, są ilościami planowanymi do zakupu w okresie 12 miesięcy. Rzeczywista ilość nabywanych towarów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy i w poszczególnych asortymentach stosownie do potrzeb Zamawiającego. Ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe w stosunku do szacowania – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego poniżej.

b) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w arkuszu ofertowym, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.

c) Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się do realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 40 % ceny przedmiotu zamówienia, tj. łącznej wartości asortymentów wycenionych w arkuszu ofertowym i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o maks. 100 % jego wartości.

d) Pierwotny termin obowiązywania i realizacji umowy może zostać wydłużony dodatkowo o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy nie zostanie wyczerpany wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed końcem trwania umowy, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienia będące przedmiotem niniejszej SIWZ mogą być finansowane z różnych środków będących w dyspozycji Zamawiającego, w tym również mogą dotyczyć projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone w SIWZ, w szczególności we „Wzorze umowy”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2021
Local time: 11:00
Place:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 537, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby zainteresowane postępowaniem (w szczególności składający oferty). Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:

2.1. Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (JEDZ).

2.2. Procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

2.3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.3.1. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3.2. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.3.3. oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SIWZ i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (§ 7 i 8).

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie złożyć należy w oryginale w postaci elektronicznej lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą następujące środki ochrony prawnej:

a) odwołanie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „Prezesa Izby”), od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub na zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

b) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe zasady, tryb i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy art. 179–198g zawarte w dziale VI ustawy.

2. Zgodnie z art. 182 ustawy odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

4. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2020