Árubeszerzések - 617600-2019

Submission deadline has been amended by:  56578-2020
27/12/2019    S249

Magyarország-Budapest: Oktatási berendezések

2019/S 249-617600

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001481042019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001481042019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2)Fő CPV-kód
39162000 Oktatási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
32320000 Televíziós és audiovizuális berendezések
32324300 Televíziós berendezések
32330000 Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
39162100 Tanítási berendezések
39162110 Oktatási kellékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rövid meghatározása:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.

1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással

4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver

1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver

2 db SAP HANA 768GB-os szerver

2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)

1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére

2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez

1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez

8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása

7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása

8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása

1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása

1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása

1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz

1 db Operátori Studió kialakítása

1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8nm-es LED fal)

1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása

1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása

1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása

1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása

— Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:

– oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő

– Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.

– Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M/2.A) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M/2.B) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M/2.C) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. M/2.D) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2.Rendelkezik Felsőfokú végzettségű, PMP és/vagy Prince2 és/vagy IPMA és/vagy PMI nemz.köz. projektmenedzsment minősítésű szakemberrel, vagy egyenértékű minősítéssel rendel. projektvezetővel(igen/nem) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 4
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK előleg igénylés benyújtásának lehetőségét biztosítja. A vételár 100 %-nak megfelelő értékű számla kiállítására az AT az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és annak AK általi írásbeli igazolását (teljesítésigazolás) követően jogosult. Az előleg végszámlából kerül levonásra.

A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az AT.nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

AT a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbesz. dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdése alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁGi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az AT, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontja alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél neve, címe,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap szerint megadva),

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail-cím és/vagy telefonszám és/vagy fax szám)

— a szállítás tárgya és mennyisége oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt referencia-követelménynek való megfelelés, továbbá

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ATként nyert eljárás alapján a közös AT-k egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy a nyilatkozatban/igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és értéke az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

Karakter. korl. miatt folytatás "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):"-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 140. § (9) bek. alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalm. minimumkövetelmény pontos megjelölésével együtt -, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1a) bek. és a 21/A §-ban foglaltakra.

M.1/ Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett:

M/1.1. minim.1 db referenciával, amely az alábbi kritériumoknak megfelel:

— a projekt része min. 1db min. 180 fő befogadására képes min. 2 teremrészből összenyitható nagyelőadó/auditórium teljeskörű AV technikai kialakítása (hangosítás, vetítés),

— a projekt része min. 1 db videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása,

— a projekt része a megajánlott AV tanterem menedzsment rendszer.

Legalább 3 szerzd. igazolható AT által.

M/1.2. Minimum 1db legalább 8nm-es beltéri prezentációs LED fal installációs referenciával;

M/1.3. Legalább 1db, minim. 10,75 TFlops számítási kapacit. hálózati kiszolgáló számítógép(ek) és minim. 40TB nettó kapacitású hálózati, informatikai adattároló(k), szállítását, üzembe helyezését és rendszerintegrációját megvalósító, szerződésszerűen teljesített referenciával

Egy referenciával több alkalmassági részkövetelménynek (M.1.1-3.) is meg lehet felelni.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

M/2.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt

A)legalább 1 fő projekt menedzser minim. 5 év audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal, mely legalább 1db oktatástechnológiai projekt (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer) komplett megvalósítását tartalmazza

B)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott oktatástechnológiai vezérlő rendszer megoldás gyártói minősítésével és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

C)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott videomenedzsment és streaming megoldás gyártói minősítésével, és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

D)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott hálózati kiszolgáló számítógépek, illetve a hálózati informatikai adattároló(k)gyártójának szakirányú minősítésével és minim. 3 év az hálózati kiszolgáló számítógépes-, ill. hálózati informatikai adattároló rendszerek megvalósításában szerzett szakm. tapasztalattal rendelk.

1 szakember több pozícióra is bemutatható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás minimum 36 hónap

Kötbérek

Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1%/naptári nap, késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15 %-a

Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3 %-a

Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20 %-a

Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték

Teljesítési bizt: 5 %

Hibástelj. bizt: 5 %

Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a) szerint

Nyertes AT egy végszámla benyújtására jogosult.

Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Előleg maximális mértéke 30 %.

Előleg biztosíték: Az előleg teljes összegére vonatkozóan.

Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (6) bek.

Elektronikus számla: Kbt.27/A.§.

Főbb jogszabályok:

Kbt., Ptk.,

2017.évi CLI.tv.

Fizetés: 30 nap

Részletes felt. dokban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AT köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

5) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Simonfalvi Péter (00875)

6) Ajánlattevő köteles árazott költségvetést csatolni az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.

8) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei: Ajánlatkérő a 1. értékelési résszempontban:egyenes arányosítás, 2. értékelési részszempontban: pontkiosztás az AD szerint (Igen: 10 pont, Nem: 0 pont), 3. értékelési részszempont (nettó forintban megadott teljes ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutatója szerinti fordított arányosítást alkalmazza az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.

10) AT köteles az ajánlati ár alátámasztására kiadott árazatlan költségvetést teljeskörűen beárazva csatolni excel formátumban is.

11) Ajánlatkérő előírja, hogy AT a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkozzon.

12) A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60nap.

13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. KR. 11-12. §-ai tartalmazzák.

14) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatáskérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

15) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

16) AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9)bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló AT vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

17) Ajánlati Biztosíték: 1 000 000 Ft; Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő (az ajánlati felhívás IV.2.2.) pont) lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítékot a 10032000-00334679-00000000 számú bankszámlára kell átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.

18) A Kbt. 76. § (9) - (10) alapján Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Karakterkorlátra tekintettel folytatása a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.3) További információk folyt.:

19) A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

20) A Felhívásban Ajánlattevő - AT, Ajánlatkérő- AK rövidítéssel szerepel.

21) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő nem kívánja az adott eljárást részenkénti meghatározását, a rendszer összetettségére hivatkozva. Ajánlatkérő olyan rendszert kíván beszerezni, mely az intézményben folyó oktatást a leghatékonyabban tudja támogatni. Ez abban az esetben valósítható meg, ha a teljes oktatás technológiai rendszer egységes és a felhasználók (tanárok és a diákok) számára minden felületen azonos szolgáltatásokat biztosít, független a termek méretétől és funkcionalitásától. Ennek feltétele, hogy a rendszer minden komponense egy egységes koncepcióhoz illeszkedjen, valamint a létrehozandó központi menedzsment megoldás által felügyelhető legyen.A szállítandó eszközöket egyedileg szükséges konfigurálni, az oktatástechnológiai és video menedzsment rendszert kialakítani és a tantermi eszközöket integrálni. Ez komplex szaktudást igényel, hardveres és szoftveres tapasztalatok egyidejűleg szükségesek hozzá egy speciális területre vonatkozóan. A rendszer egyben tartásával szeretnénk a kompatibilitási problémákat is elkerülni, nem kívánunk olyan helyzetbe kerülni mely során több szállítószállító egymást hibáztatja az esetlegesen felmerülő probléma miatt. Pl. egy tanteremben nem működik a streaming, akkor annak oka lehet a teremben, a központi vezérlőben vagy a videomenedzsment szoftveres vagy hardveres oldalán. A nyertes szállítószállítótól azt várjuk, hogy a teljes rendszert minden funkciójával valósítsa meg, így nem merülhet fel beüzemelési vagy garanciális probléma, amely az egy rendszer több szállítótól történő beszerzése esetén valós probléma. Üzemeltetési oldalról is jelentős megtakarítás érhető el, ha egységes eszközök és garanciális szolgáltatások vonatkoznak a teljes rendszerre.

22) A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2019