Services - 618188-2021

Submission deadline has been amended by:  35855-2022
03/12/2021    S235

Slovakia-Košice: Refuse and waste related services

2021/S 235-618188

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
National registration number: 00606707
Postal address: Rastislavova 43
Town: Košice - mestská časť Juh
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04190
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mojmír Prídavok PhD.
E-mail: mojmir.pridavok@innovis.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.unlp.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435659
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://unlp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/41
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakladanie s odpadom

Reference number: UNLP-2021-20-NZ-VS
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o odpadoch), a to nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, nebezpečného odpadu, odpadu zo zdravotnej starostlivosti, nie nebezpečného odpadu a kuchynského odpadu pomyjí v zmysle špecifikácie predmetu zákazky stanovenej verejným obstarávateľom.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 572 760.60 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nakladanie s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti katal. č. 180103

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
90524000 Medical waste services
90524400 Collection, transport and disposal of hospital waste
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Miesto poskytnutia predmetu zákazky je uvedené v Prílohe A1 k súťažným podkladom:Centrálne zhromaždiská v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach a na ulici Trieda SNP v Košiciach.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nakladanie s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti katal. č. 180103 , ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu, ako aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 064 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nakladanie s nebezpečným odpadom a s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
90524000 Medical waste services
90524400 Collection, transport and disposal of hospital waste
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Miesto poskytnutia predmetu zákazky je uvedené v Prílohe A2 k súťažným podkladom:Centrálne zhromaždiská v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach a na ulici Trieda SNP v Košiciach.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nakladanie s nebezpečným odpadom a s nebezpečným odpadom zo zdravotnej starostlivosti , ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu, ako aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 107 540.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odvoz, zneškodnenie alebo zhodnotenie nie nebezpečného odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti 180104

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Uvedené v Prílohe A3 k SP: cent. zhromaždiská v areáli nemocnice na ul. Rastislavova a Trieda SNP v Košiciach, príp. iné odberné miesta zriadené ver. obstarávateľom vzhľadom na miesto vzniku odpadu.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nakladanie s nie nebezpečným odpadom a odpadom zo zdravotnej starostlivosti 180104, ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu, ako aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 79/2015 Z.z.), ako aj poskytnutie kontajnerov pre dohodnutý druh odpadu určených na dočasné zhromažďovanie odpadu Objednávateľom (verejným obstarávateľom).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 384 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nakladanie s kuchynským odpadom (BRKO)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Miesto poskytnutia predmetu zákazky je uvedené v Prílohe A4 k súťažným podkladom: dve samostatné stravovacie prevádzky v areáli nemocnice na Rastislavovej ulici a na Triede SNP v Košiciach.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nakladanie s kuchynským odpadom (BRKO), ktoré zahŕňa zber, prepravu, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu, ako aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa v zmysle zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 79/2015 Z. z.), vrátane poskytnutia obalového materiálu (nádoby) na odpad.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 720.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a)

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b)

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c)

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d)

E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)

F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)

G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g)

H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h)

I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie

môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych

subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom

obstarávaní

Splnenie uvedených podmienok účasti uchádzač preukazuje podľa §32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39

zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa použije pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 27.7 časti A.1 súťažných podkladov

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2022
Local time: 10:00
Place:

Sídlo verejného obstarávateľa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk vykoná komisia až po splnení podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a

vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese:

https://unlp.eranet.sk/tenders v rámcizobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:

http://unlp.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/41

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri

zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní.

O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL:https://unlp.eranet.sk.Uchádzačje oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://unlp.eranet.sk v časti Podmienky a Manuál.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Zábezpeka sa vyžaduje. Hodnota zábezpeky je

pre časť 1: 20 000 EUR (slovom dvadsaťtisíc eur)

pre časť 2: 3000 EUR (slovom tritisíc eur)

pre časť 3: 9 000 EUR (slovom deväťťtisíc eur)

pre časť 4: nevyžaduje sa

Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 16 časti A.1 súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 66 ods. 7 a § 55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a 54 u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste- uvedené sa aplikuje na každú časť predmetu zákazky.

7.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežnenahradiť Jednotným európskym dokumentom.

8.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciusa nachádzajú v súťažných

podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2021