Supplies - 61879-2019

08/02/2019    S28

Romania-Bucharest: Electric buses

2019/S 028-061879

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
National registration number: Romania
Postal address: Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050706
Country: Romania
Contact person: Adela Steliana Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telephone: +40 372111440
Fax: +40 372111445

Internet address(es):

Main address: www.mdrap.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: UAT Municipiul Brașov
National registration number: Romania
Postal address: Bulevardul Eroilor nr. 8
Town: Brașov
NUTS code: RO ROMANIA
Postal code: 500007
Country: Romania
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro

Internet address(es):

Main address: www.brasovcity.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.1)Name and addresses
Official name: UAT Municipiul Timișoara
National registration number: Romania
Postal address: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Town: Timișoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300034
Country: Romania
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro

Internet address(es):

Main address: www.primariatm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes

Reference number: 26369185/46/47/2018/BS
II.1.2)Main CPV code
34144910 Electric buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei: achizitionarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 56 de staţii de încărcare lentă si 19 de staţii de încărcare rapidă.

— lot 1 — Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Brașov:

—— 12 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,

—— 4 stații de încărcare rapidă,

—— 12 stații de încărcare lentă.

— lot 2 — Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Timișoara

—— 44 autobuze electrice de circa 18 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes,

—— 15 de staţii de încărcare rapidă,

—— 44 de staţii de încăr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 184 500 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 1 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Brașov

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144910 Electric buses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Brasov, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul nr. 1 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Brașov.

— 12 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,

— 4 stații de încărcare rapidă,

— 12 stații de încărcare lentă.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: II.3. Factor: Consumul de energie electrică pentru tracțiune – maxim 7 puncte — 7 %. / Weighting: 7
Quality criterion - Name: II.2. Factor: Perioada de garanţie extinsă (maxim 6 puncte — 6 %). / Weighting: 6
Quality criterion - Name: II.1.1. Număr suplimentar călători transportaţi în picioare — maxim 3,5 puncte — 3,5 % II.1.2. Număr suplimentar călători transportaţi pe scaune — maxim 3,5 puncte — 3,5 %. / Weighting: 7
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 500 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3

II.2.14)Additional information

Achizitia se realizeaza in conformitate cu acordul de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre UAT şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 2 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Timișoara

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144910 Electric buses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara, conform cerintelor caietului de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement:

Lotul nr. 2 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Timișoara.

— 44 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,

— 15 stații de încărcare rapidă,

— 44 stații de încărcare lentă.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: II.3. Factor: Consumul de energie electrică pentru tracțiune – maxim 7 puncte — 7 %. / Weighting: 7
Quality criterion - Name: II.2. Factor: Perioada de garanţie extinsă (maxim 6 puncte — 6 %). / Weighting: 6
Quality criterion - Name: II.1.1. Număr suplimentar călători transportaţi în picioare — maxim 3,5 puncte — 3,5 % II.1.2. Număr suplimentar călători transportaţi pe scaune — maxim 3,5 puncte — 3,5 %. / Weighting: 7
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 145 000 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3

II.2.14)Additional information

Achizitia se realizeaza in conformitate cu acordul de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre UAT şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terti sustinatori, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, aflate in valabilitate la momentul prezentării,

— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

— Alte documente edificatoare, după caz;

2) Ofertantii (inclusiv asociați/subcontractanți/terti sustinatori, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie, referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63 din Legea nr. 98/2016:

— Eugen Orlando Teodorovici — Viceprim-ministru, ministru interimar,

— Caraman Sirma — Secretar de stat,

— Virgil-Alin Chirila — Secretar de Stat,

— Adrian Ionut Gadea — Secretar de Stat,

— Ciprian Lucian Rosca — Secretar de Stat,

— Tudose Nicolae — Secretar de stat,

— Adriana-Mihaela Udroiu — Subsecretar de Stat,

— Angel Gheorghiu — Subsecretar de Stat,

— Stoica Marcel Alexandru — Subsecretar de Stat,

— Sologon Ioan Cristian — Subsecretar de Stat,

— Dan Alexandru Groza — Secretar General,

— Coporan Iuliana Camelia — Secretar General Adjunct,

— Mihaela Dinca — Secretar General Adjunct,

— Rusnac Melania — Director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ,

— Mihaela Voinea — Director General, Directia Achizitii Publice,

— Ralea Adela — Sef serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia Generala Achizitii,

— Remus Uretean — Sef serviciu, Serviciul achizitii, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii,

— Mihai Bentan — Responsabil procedura, Directia Generala Achizitii,

— Ţenea Diana Doina — Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,

— Jianu Gheorghe — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,

— Soare Alexandru George — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,

— Băi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ofertanții vor face dovada furnizării de produse similare (transport de călători electric) la nivelul a cel puțin 1 contract, în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită a depunerii ofertelor.

Precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, proportia de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se vor completa in DUAE informatii privind numarul si data contractului invocate drept experienta similara, valoarea, data şi numărul documentului de recepţie sau orice alt tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate in DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși, precum și numărul și data contractului de subcontractare, pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului penru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. Documente suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertantului a cărui oferta se va clasa pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/04/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/10/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/04/2019
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

MDRAP organizeaza si deruleaza procedura de atribuire in numele UAT-urilor beneficiare, in baza protocoalelor de asociere si a acordurilor de parteneriat semnate. Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive, în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare, respectiv alocarea/obținerea fondurilor necesare. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 12 luni. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu, în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pot efectua plati in avans de pana la 30 % din valoarea contractului, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată si ale HG nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data semnării contractelor. În situația acordării avansului, unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din HG nr. 264/2003. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. UAT-urile beneficiare acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către operatorii economici cu care au încheiat contractele, care au această obligație și numai dacă sunt asigurate consițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Sub sancțiunea solicitării de daune interese, operatorii nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. La efectuarea plăților pentru bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcția Generală Juridică Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Postal address: Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sector 5
Town: București
Postal code: 050706
Country: Romania
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telephone: +40 372111440
Fax: +40 372111485

Internet address: www.mdrap.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/02/2019