Supplies - 619991-2020

22/12/2020    S249

Poland-Krakow: Medical consumables

2020/S 249-619991

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Postal address: ul. dr. J. Babińskiego 29
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-393
Country: Poland
E-mail: anna.wilk@babinski.pl
Telephone: +48 126524526
Fax: +48 126524459
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic ochronnych

Reference number: ZP-30/20
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę rękawic ochronnych, tj. rękawic nitrylowych, rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych dla Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, zgodnie z asortymentem wymienionym w załączniku nr 1.1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 398 448.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29.

II.2.4)Description of the procurement:

1) przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę rękawic ochronnych, tj. rękawic nitrylowych, rękawic chirurgicznych lateksowych sterylnych dla Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, zgodnie z asortymentem wymienionym w załączniku nr 1.1 do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy;

2) wykonawca w każdej pozycji Formularzy cenowych poda producenta i kraj oferowanych produktów oraz nazwę handlową;

3) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku przywołania norm lub nazw własnych lub znaków towarowych lub patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy;

4) przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi szczegółowo we wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ, oraz dostarczony/dostarczany zgodnie z deklaracją wykonawcy w tym zakresie;

5) oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać przewidziane prawem świadectwa rejestracji, atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności lub zezwolenia dopuszczające do obrotu i stosowania, a ponadto właściwe oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

6) dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko wykonawcy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Quality criterion - Name: termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);

2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 9:00 w dniu 22 stycznia 2021 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/01/2021
Local time: 09:30
Place:

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, budynek nr 28.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wpisany w pkt IV.2.6 okres 2 miesięcy oznacza 60 dni.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dokumenty powyższe składane są zgodnie z wymaganiami SIWZ i obowiązującymi przepisami.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Ponadto, poza dokumentami o których powyżej, wykonawca składa:

— formularz ofertowy wykonawcy – zał. nr 1 do SIWZ,

— formularz/e cenowy/e – zał. nr 1.1 SIWZ,

— oświadczenia w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o których mowa w SIWZ,

— oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia - zgodnie z zapisami SIWZ.

Oświadczenia:

— dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ,

— zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby – zał. nr 4 do SIWZ.

W niniejszym postępowaniu zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie nie jest podzielone na części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzić aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcami prowadzone będą w PLN.

Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski) na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy – adres (https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski) oraz poczty elektronicznej.

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2020