Supplies - 620146-2020

Submission deadline has been amended by:  638575-2020
22/12/2020    S249

Poland-Sosnowiec: Medical equipments

2020/S 249-620146

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
National registration number: 6443508924
Postal address: ul. Zapolskiej 3
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 41-218
Country: Poland
Contact person: Sara Bensaid-Deńczyk
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telephone: +48 327207766
Fax: +48 327207740
Internet address(es):
Main address: www.centrum-pediatrii.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/przetargi_zakup
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Reference number: PZ/21/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, jego dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz instruktaż wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie jego użytkowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakiety:

— pakiet nr 1 – manometr,

— pakiet nr 2 – myjnia,

o parametrach technicznych określonych w formularzach parametrów technicznych stanowiących odpowiednio załącznik nr 3a/3b do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na sprzęt medyczny: 36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe informacje są zawarte w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Manometr

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup manometru na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, jego dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz instruktaż wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie jego użytkowania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na sprzęt medyczny:

36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia polegającej na m.in.:

— wykonywaniu bezpłatnych przeglądów w ilości zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi przepisami prawa,

— bezpłatnych naprawach i konserwacji sprzętu medycznego, w tym wymianie części lub podzespołów w ramach naprawy gwarancyjnej,

— sprawowaniu nadzoru technicznego/autorskiego nad oprogramowaniem i zapewnieniu bezpłatnej kompleksowej aktualizacji oprogramowania sprzętu medycznego stosownie do zmian softwareowych wprowadzanych przez Producenta tego urządzenia w ramach corocznego przeglądu, w przypadku kiedy nowsze oprogramowanie jest dostępne lub gdy producent wyda krytyczną aktualizację oprogramowania niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz zmian prawnych przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności sprzętu i konfiguracji sprzętowej,

— wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Dotyczy dostawy sprzętu medycznego:

3.1.1. szczegółowy opis techniczny sprzętu medycznego określa formularz parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach;

3.1.2. sprzęt medyczny jest dobrej jakości, kompletny, wolny od wad (m.in. fizycznych, estetycznych, konstrukcyjnych, prawnych), zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz odpowiada wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 3a do SIWZ. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186) musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny, powinien posiadać deklarację zgodności CE, certyfikat CE, wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy);

3.1.3. sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wyprodukowany w 2020 r., w stanie kompletnym i po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych oraz demonstracyjnych;

3.1.4. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi Zamawiającemu sprzęt medyczny opisany w powyższych punktach do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym termin (godzinę i dzień) dostawy sprzętu medycznego;

3.1.5. transport sprzętu medycznego zarówno do siedziby Zamawiającego oraz w obrębie siedziby Zamawiającego spoczywa po stronie Wykonawcy i odbywa się na jego koszt;

3.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu wytypowanego personelu Zamawiającego w poniższych zakresach użytkowania i obsługi technicznej sprzętu medycznego, na własny koszt, w siedzibie Zamawiającego;

3.1.7. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego:

a) pracowników bezpośredniej obsługi sprzętu – w zakresie obsługi technicznej sprzętu medycznego i bezpieczeństwa pracy;

b) pracowników zaplecza technicznego – w zakresie nadzorowania sieci instalacji oraz pracowników zaplecza informatycznego – w zakresie nadzorowania oprogramowania informatycznego.

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu: 10.01.00-24-05B5/17, umowa nr: UDA-RPSL.10.01.00-24-05B5/17-00 projekt: „Zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do wysokiej jakości nowoczesnej diagnostyki obrazowej dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II” EFRR, RPO WSL na lata 2014–2020, oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” działanie: 10.1„Infrastruktura ochrony zdrowia”.

II.2.14)Additional information

Oferty w zakresie pakietu nr 1 oceniane będą na podstawie kryteriów:

1. cena (całkowita cena za cały przedmiot zamówienia) – 44 %;

2. parametry techniczne sprzętu medycznego – 56 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert oraz wzorów do obliczenia wartości punktowych – zawarte w rozdziale XIII SIWZ oraz zał. nr 3a do SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup myjni na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, jej dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz instruktaż wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie jego użytkowania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie gwarancji na sprzęt medyczny:

36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia polegającej na m.in.:

— wykonywaniu bezpłatnych przeglądów w ilości zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi przepisami prawa,

— bezpłatnych naprawach i konserwacji sprzętu medycznego, w tym wymianie części lub podzespołów w ramach naprawy gwarancyjnej,

— sprawowaniu nadzoru technicznego/autorskiego nad oprogramowaniami i zapewnieniu bezpłatnej kompleksowej aktualizacji oprogramowania sprzętu medycznego stosownie do zmian softwareowych wprowadzanych przez producenta tego urządzenia w ramach corocznego przeglądu, w przypadku kiedy nowsze oprogramowanie jest dostępne lub gdy producent wyda krytyczną aktualizację oprogramowania niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz zmian prawnych przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności sprzętu i konfiguracji sprzętowej,

— wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Dotyczy dostawy sprzętu medycznego:

3.1.1. szczegółowy opis techniczny sprzętu medycznego określa formularz parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 3b do SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach;

3.1.2. sprzęt medyczny jest dobrej jakości, kompletny, wolny od wad (m.in. fizycznych, estetycznych, konstrukcyjnych, prawnych), zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz odpowiada wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 3b do SIWZ. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186) musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny, powinien posiadać deklarację zgodności CE, certyfikat CE, wpis do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca zobowiąże się do okazania powyższych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy);

3.1.3. sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wyprodukowany w 2020 r., w stanie kompletnym i po zainstalowaniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. Nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych oraz demonstracyjnych;

3.1.4. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi Zamawiającemu sprzęt medyczny opisany w powyższych punktach do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym termin (godzinę i dzień) dostawy sprzętu medycznego;

3.1.5. transport sprzętu medycznego zarówno do siedziby Zamawiającego oraz w obrębie siedziby Zamawiającego spoczywa po stronie Wykonawcy i odbywa się na jego koszt;

3.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu wytypowanego personelu Zamawiającego w poniższych zakresach użytkowania i obsługi technicznej sprzętu medycznego, na własny koszt, w siedzibie Zamawiającego;

3.1.7. Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego:

a) pracowników bezpośredniej obsługi sprzętu– w zakresie obsługi technicznej sprzętu medycznego i bezpieczeństwa pracy;

b) pracowników zaplecza technicznego – w zakresie nadzorowania sieci instalacji oraz pracowników zaplecza informatycznego – w zakresie nadzorowania oprogramowania informatycznego.

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu: 10.01.00-24-05B5/17, umowa nr: UDA-RPSL.10.01.00-24-05B5/17-00 projekt: „Zapewnienie mieszkańcom województwa śląskiego dostępu do wysokiej jakości nowoczesnej diagnostyki obrazowej dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II” EFRR, RPO WSL na lata 2014–2020, oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” działanie: 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

II.2.14)Additional information

Oferty w zakresie pakietu nr 2 oceniane będą na podstawie kryteriów:

1. cena (całkowita cena za cały przedmiot zamówienia) – 85 %;

2. parametry techniczne sprzętu medycznego – 15 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert oraz wzorów do obliczenia wartości punktowych – zawarte w rozdziale XIII SIWZ oraz zał. nr 3b do SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości:

a) dla pakietu nr 1 – nie mniejszej niż 140 000,00 PLN;

b) dla pakietu nr 2 – nie mniejszej niż 75 000,00 PLN;

Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający uiszczenie składki.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ do terminu składania ofert należy złożyć następujący dokument:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ, Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej, złoży w terminie do 10 dni od daty wezwania przez Zamawiającego następujące dokumenty lub oświadczenia:

1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż określona w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ dla poszczególnych pakietów. Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający uiszczenie składki.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców dostaw oraz przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. listy referencyjne, opinie użytkowników itp.), przy czym cena jednostkowa brutto co najmniej jednego sprzętu medycznego w ramach każdej z powyższych dostaw musi opiewać na kwotę brutto:

a) dla pakietu nr 1 – nie mniejszej niż 140 000,00 PLN;

b) dla pakietu nr 2 – nie mniejszej niż 75 000,00 PLN.

W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji, wartość każdej już zrealizowanej dostawy nie może być niższa niż określona powyżej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ do terminu składania ofert należy złożyć następujący dokument:

1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ, Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej, złoży w terminie do 10 dni od daty wezwania przez Zamawiającego następujące dokumenty lub oświadczenia:

1. wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców dostaw, przy czym cena jednostkowa brutto co najmniej jednego sprzętu medycznego w ramach każdej z powyższych dostaw musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż określona w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.3 – według załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku dostaw będących w trakcie realizacji, wartość każdej już zrealizowanej dostawy nie może być niższa niż określona w rozdziale V pkt 1 ppkt 1.3.

Do wykazu mają być dołączone dowody określające czy ww. dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 213-521312
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, Dział Administracyjno-Prawny, pokój -1.03

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia do terminu składania ofert należy złożyć JEDZ stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, Wykonawca, którego ofertę oceniono najwyżej, złoży w terminie do 10 dni od daty wezwania przez Zamawiającego następujące dokumenty lub oświadczenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Wymagania dotyczące wadium

3.1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do 22.1.2021 do godz. 9.00 w wysokości zależnej od wybranego pakietu lub pakietów, tj.:

— pakiet nr 1 – 6 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 3 000,00 zł.

Ogólna kwota wadium dla pakietów od 1 do 3 wynosi 12 000,00 PLN.

3.2. Wadium może być wniesione następujących formach:

3.2.1. pieniądzu;

3.2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.2.3. gwarancjach bankowych;

3.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP Sosnowiec konto nr 73102023130000350204699049

z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego wraz z jego uruchomieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”.

3.4. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego Złożenie wadium w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w formie pieniężnej Wykonawca wraz z ofertą winien je wnieść w postaci dokumentu elektronicznego w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta tj. oryginał dokumentu elektronicznego podpisany podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.

6. W związku z powyższym w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/poręczenia.

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

8. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ustawy Pzp.

Pozostałe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale XVI SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równą lub przekracza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi, Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2020