Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 623158-2021

Submission deadline has been amended by:  51133-2022
07/12/2021    S237

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 237-623158

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001538612021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001538612021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M44 - Kunszentmárton csomópont megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR001538612021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az M44 gyorsforgalmi út, Kunszentmárton csomópont kivitelezési feladatainak megvalósítása.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M44 gyorsforgalmi út, Kunszentmárton csomópont

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében az M44 gyorsforgalmi út, Kunszentmárton csomópont kivitelezési feladatainak megvalósítása (PST: A044.19.73).

Mennyiség:

- M44 gyorsforgalmi út 51+670-53+000 km sz. közötti beavatkozási szakaszon a csomóponti gyorsító és lassítósávok miatt a meglévő burkolatot szélesíteni kell, szükséges mértékű visszabontás után a plusz sávok kialakításával.

Keresztmetszeti kialakítás:

Szélesítendő forgalmi sáv szélessége: 2,75 m

- 44. sz főút 52+620-53+200 km sz pályaszerkezet csere

- Csomópontok

„A” jelű csomóponti ág

Az „A” közvetlen csomóponti ág 0+000 km szelvénye megegyezik a főpálya 51+890 km szelvényével. Az ág tervezési sebessége vt=60 km/h. „A” ág lassító sáv 180 m hosszú. Forgalmi sávok száma 1. Végszelvénye a déli oldali 44 sz. főúti körforgalmú csomópontban: 0+420 km sz.

„B” jelű csomóponti ág

A „B” jelű csomóponti ág a déli oldali 44 sz. főúti körforgalmú csomópontból induló közvetlen csomóponti ág. Az ág tervezési sebessége vt=60 km/h. Forgalmi sávok száma 1. Végszelvénye a jobb oldali főpálya 52+561 km szelvényénél: 0+325 km sz.

„C” jelű csomóponti ág

A „C” közvetlen csomóponti ág 0+000 km szelvénye megegyezik a bal oldali főpálya 52+575 km szelvényével. Az ág tervezési sebessége vt=60 km/h. Forgalmi sávok száma 1. „C” ág lassító sáv 180 m hosszú. Végszelvénye az északi oldali 44 sz. főúti körforgalmú csomópontban: 0+290 km sz.

„D” jelű csomóponti ág

A „D” jelű csomóponti ág az északi oldali 44 sz. főúti körforgalmú csomópontból induló közvetlen összekötő ág. Az ág tervezési sebessége vt=60 km/h. Forgalmi sávok száma 1. A „D” ág gyorsító sáv hossza 440 m. Végszelvénye a bal oldali főpálya 52+025 km szelvényénél: 0+300 km sz.

K1 j. Déli körforgalom

A K1 j. déli körforgalom a 44. sz. főút nyomvonalán került elhelyezésre az M44 gyorsforgalmi úttól délre.

K2 j. északi körforgalom

A K21 j. északi körforgalom a 44. sz. főút nyomvonalán került elhelyezésre az M44 gyorsforgalmi úttól északra.

Csomópont építését érintő egyéb létesítmények:

- Meglévő SOS leálló öblök áthelyezése 2 db

- Meglévő segélykérőhelyek áthelyezése 2 db

Ezen felül a tervezett új csomópont a meglévő segélykérő és informatikai rendszer átalakítását kiegészítését is szükséges.

- Meglévő portál kiegészítése: 1 db

- Új VJT új portálszerkezeten: 2 db

- Forgalomszámláló detektor: 1 db

- Térfigyelő kamera: 1 db

Egyéb műtárgyak

- B519 J, 51+850 km sz.-ben lévő híd 2x2 sávossá való kialakítása

- Tározó a ’B’ ág bal oldalán - a főpálya és a meglévő 44. sz út közti bezárt területen kerül megépítésre. 1 db

- Zajárnyékoló fal 51+642 - 52+170 km sz. közötti szakaszon lévő zajvédő fal átépítésre kerül

- 52+170 km szelvényben csatlakozik a „D” ág mellett kiíépítésre kerülő új zajárnyékoló fal 122 m hosszon.

Érintett közművek

- E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt

0,4 kV földkábel - 44. sz. főút keleti oldalán, azzal párhuzamosan, tervezési szakasz elejétől K2 j. körforgalomig kiváltás szükséges.

szükséges 22 kV légvezeték - 44. sz. főút nyugati oldalán, azzal párhuzamosan, K2 j. körforgalomtól tervezési szakasz végéig kiváltás szükséges.

- KANIZSATEL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

44. sz. főút keleti oldalán, azzal párhuzamosan, tervezési szakasz elejétől végéig kiváltás szükséges.

Egyéb feladatok

- Forgalomtechnikai munkák

-Kivitelezőnek a fent említetten felül feladatát képezi továbbá az iparterület M44 gyorsforgalmi út felőli oldalán kialakítandó, kerékpáros és gyalogos forgalom lebonyolítására alkalmas mintegy 700 m hosszúságú út tervezése, és kivitelezése.

- Ipari Park bejáró úttal kapcsolatos feladatok tervezése és kivitelezése, szükség szerint az engedélyek beszerzése (bejáró út szalagkorláttal történő bevédése, közmű vezetékek kiváltása, vízbefolyás rendezése, vízelvezetés szakszerű kialakítása, padka védelem, kiforduló sáv).

A fentebb rögzített építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A jelen közbeszerzés eljárás tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési részszempontok szerint értékeli. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2-4. értékelési részszempontok (szakemberek többlet tapasztalata) esetében a Miniszterelnökség által két szélsőérték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával kerülnek elbírálásra a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Indokolás a II.1.6) ponthoz: A közbeszerzés tárgyaként megjelölt beruházás egyetlen műszaki-gazdasági egységet alkot, az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet alkotnak, ennek következtében a kivitelezés organizációjának, ütemének összhangjára van szükség. A műszaki előírások, specifikus és lokalizált mérnöki problémák folytonosak, azonosak és szerves kapcsolatuk miatt egymásba fonódnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek, személynek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-ban foglaltak szerint.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

SZ.1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bek.-re tekintettel a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel a SZ.1. alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (országos közút építése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P.1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P.1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti (országos közút építése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összességében a nettó 3 000 000 000,- Ft értéket.

Ajánlatkérő országos közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései szerinti fogalmat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri az alkalmassági követelmény tekintetében részletes információk megadását. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző nyolc év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolásban meg kell adni

- a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetését olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal);

- a teljesítés helyét;

- az igazolás kiállítójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2b) bekezdése alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven belül befejezett, de legfeljebb tizenhárom éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben az igazolást benyújtó gazdasági szereplő a szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a szerződés mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás olyan arányában köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése ajánlattevő nyilatkozatával, a releváns végzettséget igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember releváns szakmai tapasztalatát igazoló, saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, így az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények (M.2.1., M.2.2., M.2.3.) tekintetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az ajánlatok (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására, tehát azokat ajánlattevőnek már az ajánlat részeként be kell nyújtania!

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M.1-M.2 pontokban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4), (6), illetve (7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (kilencvenhat hónapban) befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított tizenhárom évben (százötvenhat hónapban) megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább egy darab gyorsforgalmi úti csomópont teljes körű kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely magában foglalta körforgalom építését is.

Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy szerződésből/teljesítésből igazolható.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmat érti.

Ajánlatkérő csomópont alatt két vagy több út találkozási helyét érti, ahol a különböző irányú forgalmi áramlatok mindegyike - vagy egy része - között kapcsolat van.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Nem Magyarország területén teljesített referencia esetében az adott követelmény szerinti, 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet által előírt tartalomnak történő megfelelést kell ajánlattevőnek igazolnia.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonandó alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. legalább egy fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik

a) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal;

M.2.2. legalább egy fő útépítési szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal;

M.2.3. legalább egy fő hídépítési szakemberrel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kategóriájú (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 3. rész D pontjában megjelölt (vagy azzal egyenértékű) képesítéssel, illetve szakképzettséggel, és

b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap országos közútépítési projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.

Egy szakember a fenti M.2. alkalmassági követelmények közül csak egy tekintetében mutatható be, tehát a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Építésvezető” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Főépítésvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Felelős műszaki vezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kr. 13. § szerinti feladatokat látja el a kivitelezés során.

„Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Ajánlatkérő országos közút alatt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései szerinti fogalmat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek szakképzettsége tekintetében az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.

Az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezniük kell az adott alkalmassági követelményben meghatározott kategóriájú, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti bejegyzett/nyilvántartásba vett jogosultsággal, melyre vonatkozóan ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - adott esetben - a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések teljesítése során az M.2.1 vagy M.2.2 és M.2.3 pontokban bemutatott szakembereknek kell ellátniuk az alkalmassági követelményben megjelölt kategória szerinti felelős műszaki vezetői feladatokat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 2%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet foglal a szerződésbe, a tartalékkeret felhasználásának részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 20%-ának megfelelő értékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére. Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.

Az igénybe vett előleg összege az egyes részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.

A kifizetés egyebekben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-a, a Kbt. 135. § (l), (3)-(4) és (5)-(8), (10), (12) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdései, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2022
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt.40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

2. Ajánlatot a jelen felhívásban megadott címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.

3. Az ajánlatnak a Kbt.66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amin fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bekezdés alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1),(4)-(5), valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére.

5. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozással.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak- tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke: 30 000 000,- Ft. Teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással, Ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlathoz csatolni kell.

10. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk megadását.

11. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések hatályba lépését felfüggesztő feltételként kiköti a szerződések pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését. Ennek megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések az azok pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés(ek)/támogatói okirat(ok) hatályba lépését követő 15. napon, illetve amennyiben ez előbb következne be, úgy a teljesítési biztosíték nyertes ajánlattevőként szerződő fél részéről történő szerződésszerű rendelkezésre bocsátásának napján lépnek hatályba. Amennyiben a szerződések hatályba lépését felfüggesztő fenti feltétel a szerződések aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, úgy a szerződések minden további jogcselekmény nélkül megszűnnek.

12. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetést (Felolvasólap A melléklete) szakmai ajánlatnak tekinti.

Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló, cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat (Felolvasólap B melléklete) kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét, miszerint az ajánlat részeként a Felolvasólap B mellékletének be nem nyújtása, illetve olyan tartalommal való benyújtása, mely nem alkalmas arra, hogy a Felolvasólapon tett megajánlást (hónap) az adott megajánláshoz tartozó szakemberrel kétséget kizáróan össze tudja rendelni - hiányzik a szakember neve - a Kbt. 71. § (8) bekezdése a) pontja szerinti hiánypótlási korlátokba ütközik - ezen hiányosság hiánypótlása a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével járna - és hiánypótlás kibocsátása nélkül az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

13. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

16. Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül legalább 500 000 000,- Ft/év és 200 000 000,- Ft/káresemény limitű építési- szerelési- vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

17. FAKSZ: Juhász Dániel (01032); dr. Schneider Viktória (01361)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2021