Services - 62334-2022

04/02/2022    S25

Danmark-København: Færgetransport

2022/S 025-062334

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Transportministeriet
CVR-nummer: 43265717
Postadresse: Frederiksholms Kanal 27 F
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1220
Land: Danmark
E-mail: trm@trm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trm.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322640&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedrørende færgedrift af ruten Ballen-Kalundborg

Sagsnr.: 2022-843
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60610000 Færgetransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Samfundsbegrundet færgedrift af ruten Ballen-Kalundborg i 10 år fra 1. januar 2025. Der er mulighed for at forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60610000 Færgetransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Samfundsbegrundet færgedrift af ruten Ballen-Kalundborg i 10 år fra 1. januar 2025. Der er mulighed for at forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Emissioner / Vægtning: 90 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med op til 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der konkurreres kun på kvalitative parametre da Operatøren modtager et fast årligt tilskud. Pris er derfor angivet med en vægtning på 0 i punkt II.2.5).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav til tilbudsgivers generelle og rederispecifikke omsætning i de seneste 3 år og Tilbudsgivers egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste 3 tilgængelige regnskabsår har haft en omsætning på over 50 mio. DKK årligt i 2022-prisniveau. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, er det tilstrækkeligt, at konsortiedelta-gerne samlet set har haft en omsætning på over 50 mio. DKK årligt i 2022-prisniveau.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver som minimum har haft positiv egenkapital hvert år i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium er det tilstrækkeligt, at konsortiedeltagerne samlet set har haft positiv egenkapital i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår.

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en rederispecifik omsætning for rederidrift med transport af passagerer og gods i de seneste 3 tilgængelige regnskabsår, og tilbudsgivers omsætning til denne rederidrift med transport af passagerer og gods skal have udgjort mindst 10 mio. DKK årligt i 2022-pris-niveau i hvert af de tilgængelige regnskabsår.

I det omfang der foreligger færre end 3 årsrapporter, skal dokumentationen suppleres af en revisionspåtegnet erklæring om virksomhedens omsætning og egenkapital for de seneste 3 år eller siden virksomhedens etablering.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2022