Supplies - 623557-2020

23/12/2020    S250

Magyarország-Salgótarján: Orvosi felszerelések

2020/S 250-623557

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki út 54–56.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mohácsi Ildikó
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Telefon: +36 302892331
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szlmk.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001182242020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001182242020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszközbeszerzés Szent Lázár Megyei Kórház

Hivatkozási szám: EKR001182242020
II.1.2)Fő CPV-kód
33100000 Orvosi felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen beszerzés során Határidős adásvételi szerződés keretében 3 közbeszerzési részben különféle új (nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék) orvostechnikai műszerek/berendezések/eszközök (a továbbiakban: Eszközök) adás­-vétele, teljesítés helyére történő szállítása és üzembe helyezése, 2 nap próbaüzem megtartása (adott esetben), az Eszközök használatának betanítása, az Eszközök használatához szükséges szoftverek és azok használati jogának biztosítása, továbbá jótállási idő alatt előírt karbantartása, szervizelése valósul meg Ajánlatkérő részére a „Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése" tárgyú projekt megvalósítása érdekében. Az Eszközöknek meg kell felelni a vonatkozó hatályos jogszabályokban, szabványokban rögzített minőségi követelménynek, és rendelkezniük kell osztályba sorolástól függően CE minősítéssel. A részletes feladatleírást és feltételeket közbeszerzési részenként a Közbeszerzési Dokumentáció jelen Műszaki leírása, valamint a Dokumentáció szerződés tervezete tartalmazza.

Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, eszköz, termék ajánlható meg. Jótállási idő: 18 hónap. A jótállási idő alatt az előírt karbantartást, szervizelést a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.

Az 1. közbeszerzési részben a beszerzés tárgyát képezi az Eszközök Kórháznál működő Siemens PACS rendszerbe történő illesztés, valamint a telepítéshez szükséges orvostechnológiai adatszolgáltatási terv és a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv elkészítése is.

Az 1. és 2. közbeszerzési részben a beszerzés tárgyát képezi - amely eszköznél ez értelmezhető - az Eszközök tekintetében a jótállási idő alatt az ingyenes szoftverfrissítés és support támogatás is.

Az eszközök/termékek egységárait úgy kell megadni, hogy az tartalmazza Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költségét és egyéb kiadását, ezért Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben további költségigénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

Az árajánlat megajánlásakor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő, megváltoztatására a szerződéses időszakban nincs lehetőség, kivéve adott esetben a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosítás esetét.

Átszámítás, árfolyamok: Az ajánlattétel során az ajánlati árat kizárólag nettó magyar forintban (HUF) lehet érvényesen megadni, azt semmilyen árfolyamváltozástól nem lehet függővé tenni.

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban rögzített szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás vagy típus helyett azzal műszakilag, funkcionalitás és minőség szerint egyenértékű megajánlást is elfogad, az Ajánlattételi felhívásban és Dokumentációban előforduló gyártmány, vagy típus megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely típus vagy gyártmány megjelölés a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel értendő. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztania szükséges. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése).

Ajánlatkérő jogosult további dokumentumokat bekérni a műszaki megfelelőség - és adott esetben az egyenértékűség - alátámasztása érdekében, ha kétség merül fel az abban foglaltak valóságtartalmát illetően. Ennek keretében Ajánlatkérő jogosult gyártói katalógust, gépkönyvet stb. bekérni.

További részletek az Ajánlattételi dokumentációban találhatók.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sugárterápiás eszközök

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31643100 Lineáris gyorsítók
33111800 Diagnosztikai röntgenrendszerek
33115100 CT letapogató készülékek
33120000 Rögzítőrendszerek és felderítőkészülékek
33151300 Spektográfok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., az épülő új Onkológiai Központ épülete

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1. közbeszerzési részben a beszerzés tárgyát képezi a megajánlott eszközök/termékek felhívásban meghatározott teljesítés helyére történő szállítása és üzembe helyezése, 2 nap próbaüzem megtartása, az Eszközök használatához szükséges szoftverek biztosítása, az Eszközök használatának betanítása, továbbá jótállási idő alatt előírt az Eszközök karbantartása, szervizelése és ingyenes szoftverfrissítés és support támogatás is. A megajánlásnak tartalmaznia kell a szükséges beépítési munkálatokat a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Továbbá Ajánlattevő feladatát képezi az Eszközök Kórháznál működő Siemens PACS rendszerbe történő illesztése, valamint a telepítéshez szükséges orvostechnológiai adatszolgáltatási terv és a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv elkészítése is.

Főbb mennyiségek:

I.1. - Lineáris gyorsító 1. - 1 darab

— A gyorsító legyen alkalmas konformális és különböző intenzitásmodulált („step and shoot”, dinamikus, forgóíves) besugárzási technikák kivitelezésére, valamint képvezérelt kezelés (IGRT) végzésére,

— A lineáris gyorsító „beam stopper” nélkül működjön,

— A gyorsító zárt rendszerű vízhűtővel legyen ellátva a termelt hő elszállítására

I.2. - Lineáris gyorsító 2. - 1 darab

— A gyorsító legyen alkalmas forgóíves IMRT besugárzási technikák kivitelezésére, valamint képvezérelt kezelés (IGRT) végzésére

— A gyorsító zárt rendszerű vízhűtővel legyen ellátva a termelt hő elszállítására.

I.3. - Onkológiai Információs rendszer - 1 darab, a sugárterápia munkafolyamatainak teljes menedzselésére

— Betegnyilvántartó és verifikációs számítógépes információs hálózat

— A számítógépes hálózatnak lehetővé kell tennie a sugárterápiás centrumban telepítésre kerülő új készülékek (1.1.-1.2., valamint 1.4.-1.7. pont szerinti gyorsítók, brachyterápia, CT-szimulátor, tervezőrendszer) közötti biztonságos információcserét, valamint a betegen történt beavatkozások verifikálását, dokumentálását.

I.4. - Besugárzás-tervező rendszer - 1 darab, a lineáris gyorsítókon elérhető összes besugárzási technikára.

— Az ajánlat terjedjen ki a tervező rendszer munkaállomásainak hardver alapelemeire (számítógép, monitor, billentyű, egér) és a központi szerverpark szükséges elemeire,

— A szerverpark tartalmazza a nagyteljesítményű kalkulációs szervereket, melyek távolról is elérhetőek.

I.5. - Dozimetriai rendszer - 1 darab, a lineáris gyorsítók, a tervező algoritmusok és az elkészült tervek minőség-ellenőrzésére.

I.6. Brachyterápia - 1 darab, Brachyterápiás afterloader besugárzó 3D-s tervezőrendszerrel

— Nagy dózisteljesítményű (HDR) távvezérelhető afterloading készülék sugárforrással és vezérlő számítógéppel, mely csatlakozik a megajánlott onkológiai információs rendszerhez.

I.7. CT szimulátor - 1 darab.

A további részletes műszaki paramétereket az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az I.1. eszköz esetén a kV-os képalkotó rendszer mindkét eleme (sugárforrás és detektor) robotikus karral távirányítással irányítható a kezelőhelyiségből és a vezérlőpultról (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Az I.1. eszköz esetén az MLC-k azonosak az I.2. gyorsítón lévővel (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. Az I.1. berendezés esetén a MV-os képalkotás kevesebb, mint 3 MV fotonenergiával történik (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5. Az I.2. eszköz esetén a Gantry körbeforgási sebessége kevesebb, mint fél perc (Igen, Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6. Az I.2. eszköz esetén - kétrétegű MLC (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 7. Az I.2. eszköz esetében a sugárzás irányában sugárzáscsökkentő eszköz (Beam stopper) (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 8. A I.4. rendszer esetében a brachyterápiás tervezés a tervezőrendszerbe integrált módon történik, egységes tervezőfelület használatával (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az ár: 1. értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (teljes mennyiség, nettó HUF-ban megadva)

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik. Az értékeléskor adható pont alsó és felső határa: 0-10, Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont - Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti relatív értékelési módszer arányosítás - fordított arányosítás módszerével. 2.-8. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2020. évi 60. szám 2020. március 25.) 2. sz melléklet abszolút értékelés, B) pontkiosztás módszere szerint.

A II.2.7. ponthoz: A teljesítési határidő: szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül, de legkésőbb 2022. február 28.-ig. Vevő előteljesítést nem fogad el, különös tekintettel az Eszközök elhelyezésére szolgáló újonnan épülő Onkológiai Központ kivitelezésére még folyamatban lévő munkálatokra, és annak várható befejezésére.

További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Citosztatikum előállító management rendszer

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32580000 Adatfeldolgozó berendezések
33194100 Infúziós készülékek és műszer
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., az épülő új Onkológiai Központ épülete

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. közbeszerzési részben a beszerzés tárgyát képezi a megajánlott eszközök/termékek felhívásban meghatározott teljesítés helyére történő szállítása és üzembe helyezése, 2 nap próbaüzem megtartása, az Eszközök használatához szükséges szoftverek biztosítása, az Eszközök használatának betanítása, továbbá jótállási idő alatt az Eszközök előírt karbantartása, szervizelése és ingyenes szoftverfrissítés és support támogatás is. A megajánlásnak tartalmaznia kell a szükséges beépítési munkálatokat a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Főbb mennyiségek:

1 darab Onkológiai citosztatikum előállító management rendszer, ezen belül:

1. Keverékinfúzió gravimetrikus készítéshez szükséges hardverelemekkel integráltan működő szoftverrendszer

— Gyógyszerész elrendelő hozzáférés - 1 db

— Gyógyszerész gyártói hozzáférés - 2 db

— Orvosi hozzáférés - 5 db

— Interfész beteg adatbázis HL7 alapú - 1 db

— Interfész labor eredmények HL7 alapú - 1 db

— Interfész diagnózisok HL7 alapú - 1 db

— Interfész gyógyszerkészlet adatok importja - 1 db

— Interfész gyógyszerfogyasztási adatok exportja - 1 db

— Interfész terápiaterv adatainak exportja - 1 db

2. Kemoterápiás szoftver rendszer gravimetrikus gyártási hardver moduljai:

2.1. Citosztatikai biztonsági kabinet - 2 db

2.2. Gravimetrikus gyártáshoz szükséges eszközcsomag - 2 db

— GAMP labor számítógép monitorral - 2 db

— Precíziós labormérleg - 2 db

— Izolált laborbillentyűzet - 2 db

— Ipari címkenyomtató - 2 db

3.Veszélyes hulladék csomagoló-berendezés - 1 db

4. Precíziós adagoló pumpa (oldásra, ambuláns pumpák töltésére) - 1db

További részletek az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírásában találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Lehetőség a nővéreknek a medikációk beadását dokumentálni (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Lehetőség a terápiás tervben bármely ponton megjegyzéseket beadni (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az ár: 1. értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (teljes mennyiség, nettó HUF-ban megadva)

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik. Az értékeléskor adható pont alsó és felső határa: 0-10, Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont - Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti relatív értékelési módszer arányosítás - fordított arányosítás módszerével. 2.-3. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2020. évi 60. szám 2020. március 25.) 2. sz melléklet abszolút értékelés, B) pontkiosztás módszere szerint.

A II.2.7. ponthoz: A teljesítési határidő: szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül, de legkésőbb 2022. február 28.-ig. Vevő előteljesítést nem fogad el, különös tekintettel az Eszközök elhelyezésére szolgáló újonnan épülő Onkológiai Központ kivitelezésére még folyamatban lévő munkálatokra, és annak várható befejezésére.

További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mobília és osztályos eszközök

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33171200 Újraélesztési műszerek
33192000 Gyógyászati bútorok
33192120 Kórházi ágyak
33192130 Motoros ágyak
33192210 Vizsgálóasztalok
33192300 Gyógyászati bútorok az ágy és az asztal kivételével
33192600 Emelőberendezések az egészségügyi szektor részére
33193120 Kerekesszékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU313 Nógrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., az épülő új Onkológiai Központ épülete

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 3. közbeszerzési részben a beszerzés tárgyát képezi a megajánlott eszközök/termékek felhívásban meghatározott teljesítés helyére történő szállítása és üzembe helyezése, próbaüzem megtartása (adott esetben), az Eszközök használatának betanítása, továbbá jótállási idő alatt előírt karbantartása, szervizelése.

Főbb mennyiségek:

III.1. Ágyazókocsi - 2 db

III.2. Ágytálmosó - 3 db

III.3. Ágytáltartó állvány - 2 db

III.4. Betegemelő berendezés fekvő - 1 db

III.5. Betegemelő berendezés ülő - 1 db

III.6. Betegfürdető kocsi - 2 db

III.7. Éjjeliszekrény, etetőlapos - 40 db

III.8. Fekvőbeteg tolókocsi - 4 db

III.9. Gördíthető műszerasztal - 10 db

III.10. Gyógyszerhűtő (min.90 literes) - 2 db

III.11. Gyógyszerosztó kocsi - 2 db

III.12. Kiültető fotel I. - 4 db

III.13. Kiültető fotel II. - 4 db

III.14. Kötözőkocsi - 3 db

III.15. Kúraszerű kezelőszék - 10 db

III.16. Négy részes elektromosan állítható betegágy - 40 db

III.17. Rozsdamentes, gördíthető doboznyitó állvány, lábpedálos - 7 db

III.18. Szennyesgyűjtő kocsi, 2 zsákos - 4 db

III.19. Ülőbeteg tolókocsi - 8 db

III.20. Vizsgáló ágy 3 részes, emelhető magasságú (elektromos) - 4 db

III.21. Vizsgálólámpa, mobil - 9 db

III.22. Digitális súly- és magasságmérő - 5 db

III.23. Inhalátor - 2 db

III.24. Lázmérő (homlok és fül) - 6 db

III.25. Mobil szívó - 2 db

III.26. Reflexkalapács - 4 db

III.27. Sürgősségi táska - 2 db

III.28. Vércukormérő - 11 db

III.29. Vérmelegítő - 2 db

III.30. Vérnyomásmérő automata - 11 db

További részletek az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírásában találhatók.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.4. eszköz esetén lábbal használható a hidraulikus emelés (le és fel) (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.7. eszköz esetén a kocsi részen kívül minden fő eleme (szekrénytest, fedlap, fiók, ajtó, etetőlap, italtartó) nagyszilárdságú polietilénből készül (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.7. eszköz esetén Moduláris felépítés: az éjjeliszekrény és az etetőasztal külön álló gördíthető elemek, de egy egységgé integrálhatóak (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5. A III.7. eszköz esetében Második fiók az etetőasztalon (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6. A III.10 eszköz esetében a hűtőszekrény min. 25 napig tárolja a működési paramétereit (legalább a hőmérsékletadatok, riasztások, kompresszor elindul/leáll) (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. A III.12 eszköz esetén Trendelenburg állítás lehetősége (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 8. A III.12. eszköz esetén az ülőlap alól ülőpozícióban történő betegmozgatás esetére lábtartó húzható ki (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 9. A III.13. eszköz esetén az ülőlap pozíciója hidraulikusan állítható (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 10. A III.13. eszköz esetén - a lábtámasz gázrugó segítségével az alap pozícióban padlóig dönthető, ezzel segítve a páciens székből való hosszirányú (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 11. A III.14. eszköz esetén - Nagy szilárdságú ABS műanyag alváz (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 12. A III.15. eszköz esetén CPR funkciós kar a háttámla mindkét oldalán elektromos hiba vagy akkumulátor lemerülés esetére (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 13. A III.15. eszköz esetén előre programozott gombok a távvezérlőn sürgősségi esetekre min. következő funkciókra: „Cardiac chair” és Trendelenburg pozíció (Igen/Nem, előny ha Igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 14. A III.16. eszköz esetén Autoregresszió a háttámlánál (min. 6 cm, max. 10 cm, előny a nagyobb érték)) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 15. A III.16. eszköz esetén Autoregresszió a felső lábtartónál (min. 2 cm, max. 4 cm, előny a nagyobb érték) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 94
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban az ár: 1. értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (teljes mennyiség, nettó HUF-ban megadva)

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik. Az értékeléskor adható pont alsó és felső határa: 0-10, Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont - Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti relatív értékelési módszer arányosítás - fordított arányosítás módszerével. A 2.-13. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2020. évi 60. szám 2020. március 25.) 2. sz melléklet abszolút értékelés, B) pontkiosztás módszere szerint. További részletek az Ajánlattételi dokumentációban. A 14.-15. értékelési szempont: a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározására vonatkozó Útmutatójában foglaltak szerinti egyenes arányosítás módszerével.

A II.2.7. ponthoz: A teljesítési határidő: szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül, de legkésőbb 2022. február 28.-ig. Vevő előteljesítést nem fogad el, különös tekintettel az Eszközök elhelyezésére szolgáló újonnan épülő Onkológiai Központ kivitelezésére még folyamatban lévő munkálatokra, és annak várható befejezésére.

További részletek az Ajánlattételi dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Valamennyi rész vonatkozásában az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZt, aki, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. ATnek (közös ajánlattevők esetén 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 3. § (5) bekezdése szerint) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló GSZnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egysége Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § rendelkezései alapján kell kitölteni és benyújtani. Az igazolási mód esetében egyebekben a Kbt. 41/A. § bekezdései, a Kbt. 64. §, 69. § (11a) bek. irányadók. AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan AVt, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 13. §-a alapján ajánlattevő vonatkozásában Folyamatban lévő

Változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is. A nyilatkozatot az EKR-ben nemleges tartalom esetében is be kell nyújtani. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK az ellenkező bizonyításáig az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (2)-(5) bek, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ATnek nyilatkoznia kell, amely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását; vagy ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni az EKR-ben. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására AT a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint

Köteles. Nem Magyarországon letelepedett AT esetén, amennyiben közvetlenül nem érhető el elektronikusan AK számára ingyenes, magyar nyelvű hatósági nyilvántartás, amelyből a GSZ cégkivonata AK számára lekérdezhető, úgy kérjük annak másolatát - adott esetben ajánlattevő általi magyar fordítás csatolásával együtt - benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi alkalmassági szempontokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő (AK) az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elegendő az EEKD IV. rész alfa pont kitöltése, AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Irányadó a Kbt. 65.§ (9); (11)-(12) bekezdése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év - közbeszerzés tárgya szerinti - legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolva. Az igazolásnak tartalmaznia kell: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja legalább év, hónap, nap szerint), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a Kr. 21 § (1a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Folyamatos teljesítés esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás

Feladását megelőző hat éves (72 hónapos) időszakon belül megkezdett és három éves (36 hónapos) időszakon belül eső tényleges teljesítéseket veszi figyelembe.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett.

AK a teljesítés igazolásaként a Kr. 21/A. §-a alapján elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik közbeszerzési részenként külön-külön a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, és szerződésszerűen teljesített, referenciá(k)val, amely

Az 1. rész esetében legalább 1 darab sugárterápiás berendezés (lineáris gyorsító vagy brachyterápiás eszköz vagy CT szimulátor) értékesítésére és telepítésére vonatkozott;

A 2. rész esetében legalább 1 darab olyan citosztatikumot előállító management rendszer értékesítésére és telepítésére vonatkozott, amely tartalmazott legalább 1 db Citosztatikai biztonsági kabinet eszközt is.

A 3. rész esetében legalább 2 db vizsgálóágy és 2 db ülőbeteg tolókocsi és 10 db elektromosan állítható betegágy értékesítésére és leszállítására vonatkozott.

A 3. rész tekintetében előírt mennyiség egy vagy több szerződéssel is teljesíthető.

Több részre történő ajánlattétel esetében valamennyi - az adott részben előírt - referencia követelményeket teljesíteni szüksége.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ebben az esetben felhívjuk a figyelmet a Kr. 21. § (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: Amennyiben a Szerződés késedelmes teljesítésére olyan okból kerül sor, amely az Eladónak felróható, Eladó a késedelmesen leszállított Eszköz(ök)re vonatkozó nettó vételár 1%­ a/késedelmes naptári nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen leszállított Eszköz(ök)re vonatkozó nettó vételár 25 %-ának megfelelő késedelmi kötbér összeg, amelynek elérése esetén a Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő egyoldalú megszüntetésére.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amely az Eladónak felróható, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevő részére, amelynek mértéke a meghiúsulással érintett Eszközök nettó vételárának 30 %-a.

A kötbér megfizetésére az Eladó a Vevő erről szóló írásbeli értesítését követő 8 naptári napon belül köteles.

Vevő a már érvényesített késedelmi kötbért beszámítja a meghiúsulási kötbér összegébe.

Vevő az Eladó számlájába történő beszámításra a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladó számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén az Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését. Amennyiben az Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, a Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

A Vevő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti az Eladóval szemben.

Eladó a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 142. § rendelkezéseit.

Jótállás: Eladó jótállást vállal azért, hogy a szállított Eszközök - és a használatukhoz szükséges szoftverek - az átadáskor hiba- és hiánymentesek, továbbá mennyiségében és minőségében megfelelnek a jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak. A jótállás időtartama: az üzembehelyezést követő teljeskörű garancia 18 hónap. A jótállási idő alatt az előírt karbantartást és szervizellátást Eladónak kell biztosítania, továbbá az 1. és 2. közbeszerzési részben az Eszközök tekintetében a jótállási idő alatt az ingyenes szoftverfrissítés és support támogatás is.

Fizetési feltételek: Vevő előleg igénylésének, valamint részszámla benyújtásának lehetőségét nem biztosítja. Eladó - közbeszerzési részenként - egy (1) darab számla benyújtására jogosultak az adott közbeszerzési részben szereplő valamennyi Eszköz sikeres műszaki átadás átvételét és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, valamint annak a Vevő általi írásbeli igazolását (teljesítésigazolás) követően. Az ellenérték az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a Kbt. 135. § (1), (6), (10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre banki átutalással az Eladó Szerződésben feltüntetett pénzforgalmi számlájára, magyar forintban a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A vételár kifizetésének feltétele az Eladó köztartozás mentességének az igazolása. Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A kifizetés és elszámolás magyar forintban történik.

A megítélt Támogatás intenzitása: 100 % hazai forrás, a 1577/2018. (XI.15.) Kormányhatározat, valamint a 1594/2019. (X. 16.) kormány határozat alapján.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § Rendelkezései az irányadóak. A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/01/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/01/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bek. szerint válnak elérhetővé.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - szkennelt, .pdf vagy adott esetben .xls fájlformátumban, (tömörített formátum esetén .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt.41/A. §-a. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetvehttp://nekszt.hu/tamogatas/ linken.

2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) szerint. Ebben az esetben a fordítás és az eredeti dokumentumok egyezőségéről az EKR-ben nyilatkozni szükséges.

3. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k együttműködési megállapodását a Dokumentációban részletezettek szerinti tartalommal.

4. Kiegészítő tájékoztatás kizárólag az EKR-en keresztül kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - Felolvasólapot (EKR űrlap) - EEKD-t, - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) - Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell) - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (EKR űrlap, nemleges tartalommal is) - az értékelési részszempontok szerinti megajánlásokhoz tartozó dokumentumokat (részletes ártáblázat cégszerűen aláírt .pdf, továbbá excel formátumban is, valamint a Műszaki megfelelőségi táblázatot cégszerűen aláírva). A műszaki megfelelőségi táblázatban foglaltak paraméterek Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek történő meg nem felelése az ajánlat Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti. - Az ajánlatban csatolandó iratok ismertetését teljes körűen a Dokumentáció tartalmazza.

6. AK az M/1. alkalmassági feltételt és azok igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az adott közbeszerzési részben az az ajánlattevő, aki az AK részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az értékelés részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.

8. AK egyik részben sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

9. AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

10. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

11. Az ajánlathoz csatolandó az AT, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró közjegyző által

Hitelesített, vagy a Ctv. 9. § (3) bek szerinti aláírását igazoló aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája. Meghatalmazott esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazás is csatolandó.

12. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

13. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

14. AT a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazza, és nyilatkozat benyújtásával (EKR űrlap) egyidejűleg indokolni is köteles.

15. Közös ATk tekintetében is szükséges az EKR regisztráció. AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan GSZt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.

16. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó jog: Kbt.; 424/2017.(XII.19.) Kr., 321/ 2015 (X.30.) Kr.

17. FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2020