Supplies - 623596-2020

Submission deadline has been amended by:  24975-2021
23/12/2020    S250

Sweden-Stockholm: Teaching supplies

2020/S 250-623596

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
National registration number: 212000-0142
Postal address: Box 22049
Town: Stockholm
NUTS code: SE110 Stockholms län
Postal code: 104 22
Country: Sweden
Contact person: Ebba Hoflin Nygren
E-mail: ebba.hoflin.nygren@edu.stockholm.se
Internet address(es):
Main address: http://start.stockholm
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afwmsyejst&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afwmsyejst&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Undervisningsmaterial för NO-undervisning

Reference number: 2.4.2-5970/2018
II.1.2)Main CPV code
39162110 Teaching supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandling av ramavtal för undervisningsmaterial till NO-undervisning (kemikalier, förbrukningsvaror, utrustning, instrument etc).

Upphandlingen är indelad på fyra (4) anbudsområden.Utbildningsförvaltningen har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör per anbudsområde.

Ramavtalen tecknas för en tidsperiod om två (2) år från datum för avtalstecknande med möjlighet för utbildningsförvaltningen att förlänga ramavtalen med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
24900000 Fine and various chemical products
33191100 Steriliser
33790000 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
33793000 Laboratory glassware
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39162100 Teaching equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE110 Stockholms län
II.2.4)Description of the procurement:

Inbjudan

Utbildningsförvaltningen inbjuder intresserade att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal för undervisningsmaterial till NO-undervisning (kemikalier, förbrukningsvaror, utrustning, instrument etc) enligt de förutsättningar som anges i detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen är indelad på fyra (4) anbudsområden - se vidare avsnitt 1.5 Anbudsområden.

Utbildningsförvaltningen har för avsikt att teckna ramavtal med en (1) leverantör per anbudsområde.

Ramavtalen tecknas för en tidsperiod om två (2) år från datum för avtalstecknande med möjlighet för utbildningsförvaltningen att förlänga ramavtalen med ett (1) år + ett (1) år. Maximal avtalstid är således fyra (4) år.

Upphandlingens omfattning

Utbildningsförvaltningen har behov av att teckna ramavtal avseende inköp och leverans av material och utrustning för undervisning inom naturvetenskapliga ämnen i de kommunala grund- och gymnasieskolor som utbildningsförvaltningen bedriver undervisning i.

Upphandlingen omfattar leveranser till Stockholms stads samtliga skolor, men företrädesvis kommer beställningar att göras av högstadieskolor och gymnasieskolor.

Upphandlingens värde

Värdet på aktuell upphandling uppskattas till cirka 5 MSEK/år sammanräknat för alla anbudsområden. Observera att omfattningen kan variera över tid.

Den fastställda takvolymen för detta avtal är 25 MSEK under en avtalstid om fyra år.

Utbildningsförvaltningen kan dock inte garantera några avropsvolymer. Avtalens omfattning kan komma att förändras på grund av att verksamheter inom utbildningsförvaltningen försvinner eller tillkommer.

Om utbildningsförvaltningen

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Den dagliga driften utförs av stadens förvaltningar och bolag. Politiskt tillsatta nämnder och styrelser, som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige, leder förvaltningarna och bolagen.

Stockholms stads organisation består av 34 förvaltningar som omfattar en rad olika verksamheter och storleken på förvaltningarna varierar. Stadens förvaltningar omfattar stadsdelsnämnder och fackförvaltningar.

Utbildningsförvaltningen är en av Stockholms stads fackförvaltningar.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala skolverksamheten, det vill säga F-9; grundskola (inklusive förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb) och grundsärskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola, kvalitetssäkrar och informerar om både kommunala och fristående skolor och deras verksamheter.

Det finns ca 140 kommunala grundskolor inklusive grundsärskola med omkring 74 000 elever och ca 30 kommunala gymnasieskolor inklusive gymnasiesärskola med omkring 16 000 elever.

För mer information läs länken: http://www.stockholm.se/

Avgränsningar

Observera att det kan finnas redan gällande avtal som berör upphandlingens område, till exempel ramavtal för läromedel, förbrukningsmateriel och sjukvårdsprodukter. Dessa avtal upphör inte att gälla i och med denna upphandling.

Utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att köpa kompletteringsprodukter, reservdelar eller liknande till tidigare inköpta produkter utanför detta avtal.

Ekonomisk och finansiell ställning

Anbudsgivaren ska ha en stabil och god ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att denna ska kunna fullgöra uppdraget under hela avtalstiden. Som bevis på detta kommer den upphandlande myndigheten att kontrollera att anbudsgivare har en riskklassificering enligt kreditvärderingsinstitutet UC AB på minst 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 000 000.00 SEK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2021
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/01/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/01/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020