Supplies - 623755-2020

23/12/2020    S250

Poland-Szczecin: Surgical gloves

2020/S 250-623755

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM
Postal address: ul. Unii Lubelskiej 1
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-522
Country: Poland
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl
Internet address(es):
Main address: www.spsk1.szn.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spsk1szczecin/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych do SPSK NR 1 PUM. ZP 261 83 2020

Reference number: ZP-261-83/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych do SPSK NR 1 PUM.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 1 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSK NR 1 PUM

II.2.4)Description of the procurement:

PAKIET 1 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie tej części Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN w terminie wskazanym dla składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 2 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSK NR 1 PUM

II.2.4)Description of the procurement:

PAKIET 2 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie tej części Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN w terminie wskazanym dla składania ofert.

II.2)Description
II.2.1)Title:

PAKIET 3 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, BEZPUDROWE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SPSK NR 1 PUM

II.2.4)Description of the procurement:

PAKIET 3 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, BEZPUDROWE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W zakresie tej części Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN w terminie wskazanym dla składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w zakresie dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamówienia określone zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ – Projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/02/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/02/2021
Local time: 08:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy e-Usług SMARTPZP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert na Platformie e-Usług SMARTPZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dokumentów określonych w Rozdziale VIII i IX SIWZ.

3. Składający ofertę pozostaje nią związany, przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu `17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020