Supplies - 623757-2020

23/12/2020    S250

Poland-Lublin: X-ray devices

2020/S 250-623757

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
National registration number: PL
Postal address: ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-090
Country: Poland
Contact person: Ewa Dorosz
E-mail: zampub@cozl.eu
Telephone: +48 814541761
Internet address(es):
Main address: www.cozl.eu
Address of the buyer profile: www.cozl.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzenia do dekontaminacji oraz przyłóżkowego aparatu RTG

Reference number: COZL/DZP/ED/3411/PN-210/20
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa urządzenia do dekontaminacji oraz przyłóżkowego aparatu RTG

Część 1 – Urządzenia do dekontaminacji/biodekontaminacji pomieszczeń – 1 szt.

Część 2 – Przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – Urządzenia do dekontaminacji/biodekontaminacji pomieszczeń

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Ul. Dr K. Jaczewskiego 7

20-090 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – Urządzenia do dekontaminacji/biodekontaminacji pomieszczeń – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt. IX SIWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - Przyłóżkowy aparat RTG

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Ul. Dr K. Jaczewskiego 7

20-090 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 - Przyłóżkowy aparat RTG – 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt. IX SIWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Załącznik Nr 3 - wzór umowy do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2021
Local time: 09:45
Place:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin, Budynek 2 piętro 4 pokój 32

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

Dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

NA POTRZEBY OCENY OFERT OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

a. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz z formularzem ofertowym wykonawca składa także wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy według Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do SIWZ.

b. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt VI.4.a) i VI.4.c) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

d. w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

e. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.

b) Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020