Supplies - 623768-2020

23/12/2020    S250

Poland-Warsaw: Disposable gloves

2020/S 250-623768

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: Al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-730
Country: Poland
Contact person: Marzena Krukowska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telephone: +48 228157546
Fax: +48 228151015
Internet address(es):
Main address: www.czd.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/CZD/0197/20 Dostawa rękawiczek medycznych – 2 pakiety.

Reference number: ZP/CZD/0197/20
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do siedziby zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Do siedziby zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawiczki diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe odporne na substancje chemiczne, cytostatyki i do kontaktu z żywnością

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80 %
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy Pzp

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1.Oświadczenie Wykonawcy - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem X siwz. W części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca wypełnia tylko sekcję oznaczoną literą α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” zaznaczając pozycję „TAK” lub „NIE”.

2.2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg zał. nr 6 do SIWZ - zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2. siwz.

3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w trybie art. 26.1. ustawy Pzp przez Wykonawcę najwyżej ocenionego:

3.1 W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp: zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 3 siwz.

3.2 W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.2. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

4.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

4.2. JEDZ – wg zał. Nr 4 do SIWZ;

4.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg zał. nr 5 do SIWZ;

4.4. do oceny kryterium jakość:a) próbki w opakowaniach handlowych:- Pakiet 2 - 1 op. rozmiar M oferowanego przedmiotu zamówienia, b) karta techniczna lub karta katalogowa potwierdzająca długość zaoferowanej rękawicy – dotyczy pakietu nr 1.

5.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://ipczd.ezamawiajacy.pl

6. Zamawiający wymaga wadium w wysokości:

— pakiet 1 - 360 zł,

— pakiet 2 - 4000 zł.

W jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020