The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 625580-2021

07/12/2021    S237

Polska-Gdańsk: Sprzęt związany z komputerami

2021/S 237-625580

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 77
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-298
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kłos
E-mail: zamowienia@pkm-sa.pl
Tel.: +48 583501100
Faks: +48 583501101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pkm-sa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pkm-sa.pl/m,48,zamowienia-sektorowe-podprogowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budowa i zarządzanie drogami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i części zamiennych

Numer referencyjny: PKM/DO/SP/350/9/21
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, telefonów, serwerów, akcesoriów komputerowych zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Część nr 1 – Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych,

2) Część nr 2 – Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych,

3) Część nr 3 – Dostawa telefonów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 – Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych, w którego skład wchodzą:

- Serwer typ 1 – 3 szt.

- Przełącznik sieciowy – 2 szt.

- Macierz dyskowa – 1 szt.

- Dysk NAS – 20 szt.

- Serwer typ 2 – 1 szt.

- Serwer typ 3 – 2 szt.

- Serwer typ 4 – 1 szt.

- Serwer typ 5 – 3 szt.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.

3. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, normy, standardy lub pochodzenie – Zamawiający mając na uwadze § 22 Regulaminu, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 57 ust. 6 Regulaminu.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2 – Dostawa części zamiennych do urządzeń komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz komputerów przenośnych, w którego skład wchodzą:

- Dysk typ 1 – 10 szt.

- Kamera przenośna – 1 szt.

- Dysk typ 2 – 40 szt.

- Pamięć RAM – 4 szt.

- Dysk typ 3 – 10 szt.

- Komputer typu mini – 10 szt.

- Laptop typ 1 – 5 szt.

2. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.

3. Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty, normy, standardy lub pochodzenie – Zamawiający mając na uwadze § 22 Regulaminu, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 3 części z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w § 57 ust. 6 Regulaminu.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa telefonów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3 – Dostawa telefonów, w którego skład wchodzą:

- Telefon typ 1 – 10 szt.

- Telefon typ 2 – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu - Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia (podstawy wykluczenia zostały opisane w Rozdziale VI SIWZ).

2. Oferty nie podlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny oferty: Cena-100 %. Dokładny opis i sposób dokonania ocen został przedstawiony w Rozdziale XIV SIWZ

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Wartość poszczególnych elementów zamówienia, składających się na Sprzęt, określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. 4. Zamawiający, w wypadku ziszczenia się wskazanych w Umowie przesłanek związanych z powstaniem obowiązku zapłaty wynagrodzenia (roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia), tj. podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4. ust. 2 powyżej, dokona zapłaty za wykonany przedmiotu Umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, do którego prowadzony jest rachunek VAT, w terminie 21 dni, od dnia doręczenia tejże faktury VAT do siedziby Zamawiającego w sposób i formie określonej przez Strony wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały opisane we wzorze Umowy, w szczególności w § 5 zał nr 5 do SIWZ

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu § 1 ust. 3 pkt 14 Regulaminu, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu § 14 Regulaminu.

3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wykorzystania Zamawiający informuje, iż zasady występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały opisane w Rozdziale XVII SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w § 7 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9. Pozostałe uregulowania zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz rozdziale XIX SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w Gdańsku,ul.Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk, POLSKA (I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym powyżej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1), 2) oraz 3) Regulaminu.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wokolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu.

3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1) Regulaminu.

4. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty zgodnie z § 70 Regulaminu, po czym korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty powinni przedłożyć aktualne nadzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 20 ust. 1 Regulaminu, w celu potwierdzenia okoliczności,o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie § 15 ust 2 pkt 1) Regulaminu, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 6 SIWZ

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

9. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) Dokument, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem;

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Pozostałe uregulowania dotyczące oświadczeń lub dokumentów zostały zawarte w Rozdziale VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje Wykonawcom wyłącznie wobec czynności: 1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) Odrzucenia oferty odwołującego. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz umieszczenia tego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego albo w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób. 3. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy zostało dostarczone do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony. 6. Odwołanie powinno wskazywać oprotestowaną czynność Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie. 7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu V Regulaminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2021