Supplies - 626507-2021

08/12/2021    S238

România-București: Echipamente de protecţie

2021/S 238-626507

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Număr naţional de înregistrare: 42049930
Adresă: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
Persoană de contact: Monica Ghita
E-mail: achizitii@salubrizare5.ro
Telefon: +40 726185113
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.salubrizare5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132835
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-Cadru furnizare echipamente de protectie

Număr de referinţă: 25
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-Cadru furnizare echipamente de protectie conform specificatii caiet de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 679 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti, Sos. Viilor nr. 52, sector 5

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-Cadru furnizare echipamente de protectie conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 25
Prețul - Pondere: 75
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii si operatorii economici straini nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintei privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art 164, 165, 167 din Legea 98/2016 vor fi prezentate si de catre subcontractantii si/sau tertii sustinatori ai ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

- certificate fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care sa reisa neincadrarea in prevederile art 165 alin (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat conform Legii 359/2004.

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz.

Autoritatea contractanta va verifica (in)existenta unei situatii de excludere prevazuta la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederile legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), conform art. 193 alin 3) din legea 98/2016.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016:

- Membrii cu functii de decizie: Presedinte CA: Ceti Claudiu-Octavian, Director General: Fecioru Andrei, Director Economic: Serban Carmen-Marilena, Director Tehnic: Tiu Alexandru, Director Salubrizare:Petre Irinel-Marius, Sef Serviciu Achizitii si Urmarire Contracte: Ghita Monica.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor de mai sus:

- certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic sau, in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Se va completa DUAE.

Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art 167 (1) b din Legea 98/2016, trebuie prezentat si de catre tertul sustinator, precum si de subcontractantul ofertantului clast pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, daca este cazul.

Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestate ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri autorizare prezentare in copie semnata pentru conformitatea cu originalul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asuamate prin formularul DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de cel clasat pe locul 1.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespodenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantii, eventual subcontractanti /asociatii/ terti sustinatori sa dovedeasca conform prevederilor art. 175 alin. 2 din Legea 98/2016 sa aiba o cifra de afaceri minim anuala pe ultimii trei ani financiari (2018,2019,2020) in valoare minima de 2.669.750 lei.Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta este cursul mediu anual in lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor, cifra de afaceri minim anuala pe ultimii trei ani financiari (2018,2019,2020) in valoare minima de 2.669.750 lei. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru subcontractanti/asociatii / terti sustinatori) la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: contabile (ex. situatii financiare/declaratii extrase bancare/rapoarte de audit/alte documente edificatoare) care sa releve faptul ca în ultimul an ofertantul a înregistrat cifra de afaceri declarata in DUAE.Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta este cursul mediu anual in lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte).

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe solicita operatorului economic cu experienta similiara privind livrarea de produse in ultimii 3 ani in valoarea cumulata minim (fara TVA) de 2.669.750 lei.Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta este cursul mediu anual in lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte).

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea (daca este cazul)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantii, eventual subcontractanti/asociatii / terti sustinatori vor completa la nivelul DUAE, informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative: documente/certificate edificatoare (document constator privind indeplinirea obligatiilor contractuale, PV de receptie, alte documente relevante de sustinere a cerintei) din care sa rezulte livrarea de produse similare in valoarea cumulata de minim 2.669.750 lei fara TVA. Documentele probate vor fi emise si contra semnate de beneficiar si vor contine informatii privind partile contractante, valorile, obiectul detaliat al contractului, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul eventualele prejudicii.

Modalitatea de demonstrare preliminara prin DUAE daca este aplicabil, ofertantii vor include in DUAE, informatiile cu privire la subcontractantul/subcontractantii propusi/tertii sustinatori . În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicare criteriului de atribuire la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care un operator economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitatea cu prevederile Legii 98/2016 de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezent intr-un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/canditatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori/sustinatorii, din care sa rezulte modul de indeplinire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/12/2021