Supplies - 629959-2021

Submission deadline has been amended by:  650093-2021
10/12/2021    S240

Poland-Warsaw: Protective gear

2021/S 240-629959

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-507
Country: Poland
Contact person: Michalak Kamil
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Telephone: +48 477221821
Fax: +48 477221803
Internet address(es):
Main address: http://gov.pl/cskmswia
Address of the buyer profile: http://www.cskmswia.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://cskmswia.ezamawiający.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ
I.5)Main activity
Other activity: SP ZOZ

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa kombinezonów ochronnych

Reference number: CSKDZP-2375/18/11/01/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup i sukcesywna dostawa kombinezonów ochronnych

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 191 240.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze oferty elektronicznej, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Projektowane postanowienia umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/01/2022
Local time: 12:45
Place:

Otwarcie nastąpi w trybie art. 222 Pzp

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://cskmswia.ezamawiajacy.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zamawiający zbada podstawy wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp. Dokumentacja postępowania zgodnie z SWZ. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi, zgodnie z SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2021