Szolgáltatások - 632037-2020

24/12/2020    S251

Magyarország-Dunakeszi: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

2020/S 251-632037

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Samu
E-mail: NemethS@dunakeszi.hu
Telefon: +36 704514204
Fax: +36 27341182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunakeszi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunakeszi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Művészeti isk., központ kiviteli tervdok. tervezés

Hivatkozási szám: EKR001080502020
II.1.2)Fő CPV-kód
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Művészeti iskola és művészeti központ kiviteli tervdokumentációjának tervezése. A tervezett közbeszerzési eljárás a Dunakeszi alapfokú művészeti iskola új iskolaépületének és hozzá kapcsolódó Dunakeszi Kulturális Központ (Művészetek háza) teljes körű tervezési munkálatainak, beszerzésére irányul.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 531 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett közbeszerzési eljárás a Dunakeszi alapfokú művészeti iskola új iskolaépületének és hozzá funkcionálisan és műszakilag is kapcsolódó kulturális központ kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó szolgáltatás beszerzésére irányul. Az intézmény művészeti iskola és művészeti központ feladatainak teljes körű ellátásához a tervezés eredményeként létrejövő iskolaépületnek és a hozzá kapcsolódó művészeti központnak a következő műszaki tartalommal kell rendelkeznie: 1 színház és koncertterem (750 fő), 1 kamaraterem (100 fő), 25 szaktanterem (ütős, vonós, szolfézs, fa- és rézfúvós, billentyűs, balett terem, táncterem, grafikai és szövőműhely), 1 kiállító terem funkciót is ellátó aula, 1 könyvtár, tanári szobák, kiegészítő helyiségek (öltözők, lépcsőházak, ruhatárak, irodák, szertárak, raktárak, mosdóhelyiségek), 1 büfé, 1 jegypénztár. Az intézmény várható nettó alapterülete 4 800 m2, várható bekerülési értéke nettó 6 720 000 000 HUF. AT feladata a 191/2009. Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentáció elkészítése a fenti paraméterekkel rendelkező létesítmény vonatkozásában.

Ajánlattevő feladata továbbá az engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a korszerűségi tervfelülvizsgálat: tervek aktualizálása jogszabályi változások miatt, az engedély szükség szerinti meghosszabbítása, vagy módosítása, új építési engedély megszerzése, továbbá, annak vizsgálata hogy, eddig még be nem szerzett további hatósági engedély szükséges-e a kiviteli tervek megvalósításához

Szállítandó tervek mennyisége (Ajánlatkérői példány): 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .doc, .xls, .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlattevő rendelkezik-e olyan szakemberrel, akinek legalább 100 fő befogadására alkalmas közhasználatú építmény építészeti tervezésében gyakorlata van? (igen/nem) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napokban értendő. (230 naptári nap). Előteljesítés lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő 2014.2.10. napján az akkor hatályos Kbt. 122.§ (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kivitelezéséhez kapcsolódó építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lebonyolítása” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívott ajánlattevő azaz: az az INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐMŰHELY Szolgáltató Kft. lett.

Fentiek szerint szerint a tervező nyilatkozata, valamint a megrendelő és a tervező között létrejött szerződés rendelkezései alapján az ajánlatkérő részére nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, illetve véleményünk szerint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés mennyisége az komplett engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása volt. A tervező a fenti közbeszerzési eljárásban a szerzői jogát kikötötte, az nem került a megrendelő részére átruházásra.

Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció alapján – figyelemmel a tervezőnek az engedélyezési tervdokumentációra fennálló szerzői jogára – a jelen közbeszerzési eljárásban meg kívánja rendelni a komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítését.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) 16.§ alapján a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.

Figyelemmel arra, hogy az előzmény közbeszerzési eljárásban a Megrendelő egyszeri felhasználási jogot szerzett, illetve az elkészült tervek további felhasználásához külön megállapodás szükséges, ezért kizárólag az előzmény közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője hívható fel ajánlattételre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Művészeti isk., központ kiviteli tervdok. tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím: http://www.incorso.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 531 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tartószerkezeti tervezés,építményvillamossági tervezés,építmények gépészeti tervezése,környezetrendezés,út tervezés,gyengeáram,lift tervezés, tűzvédelem, akusztika, épületautomatika, külső közmű, geodézia, talajmechanika

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1033 Budapest, Meggyfa utca 27. fszt.

Adószám:13952392-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/12/2020