Szolgáltatások - 636243-2020

28/12/2020    S252

Magyarország-Budapest: Belsőépítészeti szolgáltatások

2020/S 252-636243

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Telefon: +36 14416498
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001362512020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001362512020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Országgyűlés Irodaháza rekonstrukciója tervezése

Hivatkozási szám: EKR001362512020
II.1.2)Fő CPV-kód
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése (781/2020).

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a közbeszerzés tárgyával, feladatokkal kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezik a feladatokat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
79932000 Belsőépítészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.

– A tervezéssel érintett szintek száma: 8 szint

– A felújítandó hasznos alapterület: 21 284 m2

A részvételi felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet – tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a feladatokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A munkákra, feladatokra vállalt jótállási idő a teljesítéstől számítva (hónap) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az ajánlatkérő a II.2.5) ponttal kapcsolatban a következőkről tájékoztatja a gazdasági szereplőket:

Az értékelési szempontok közül az "ár kritérium" a következő: az ellenszolgáltatás áfa nélküli (nettó HUF) összege (képzett ár).

Az ellenszolgáltatás áfa nélküli összegén (képzett ár) az ajánlatkérő – az ajánlatok értékelése során – a következőket érti: a (közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés alapján végzendő) minden feladat, kötelesség (kivéve a tervezői művezetés) teljesítésének teljes (nettó) díja + 40 mérnöknap tervezői művezetés nettó díja (nettó HUF).

2. Az ajánlatkérő a II.2.7) pontot a következők szerint pontosítja:

A kivitelezési dokumentációt, kiviteli terveket a nyertes ajánlattevő elkészíti és benyújtja az ajánlatkérő részére szerződés aláírását követő 60. munkanapon.

Az ajánlatkérő a benyújtott kivitelezési dokumentációt, kiviteli terveket 10 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben azzal kapcsolatban változtatási, kiegészítési igény merül fel, azt a nyertes ajánlattevő felé jelzi. Amennyiben az ajánlatkérő a kivitelezési dokumentáció, kiviteli tervek javítását, változtatását, kiegészítését rendeli el, úgy ettől számított 10 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles ennek eleget tenni és a kivitelezési dokumentációt, kiviteli terveket az ajánlatkérői igénynek megfelelően átdolgozza, kiegészíti és ismételten benyújtja jóváhagyásra.

A nyertes ajánlattevő tervezői művezetést végez a kivitelezés során az ajánlatkérő igényeinek megfelelően.

További részleteket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

Az igazolás módja: Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1–16. §-okban foglaltak irányadók.

1. Előzetes igazolás:

a. A részvételre jelentkezőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 67. §-ának és a Kr. II. fejezetének megfelelően, a közbeszerzési dokumentumok részét képező Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKRben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.

b. A Kr. 3. § (3) és (5) bek. alapján a közös részvételre jelentkezőknek, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot (EEKD űrlapot) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be. (Az ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a kitöltendő formanyomtatványt (EEKD). Az EEKD-t az EKRben kell űrlap formájában benyújtani a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.)

2. A részvételre jelentkezőnek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)–(8) bekezdése szerinti felhívására vagy a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat benyújtásakor a Kr. III. fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

a. A részvételre jelentkezőnek, közös részvételre jelentkezőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § vagy 10.§ alapján kell igazolnia, figyelemmel a Kr. 12. §–16. §-ában foglaltakra. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozatot EKR űrlapon szükséges benyújtani.

b. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtani, amely szerint a részvételre jelentkező nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

3. A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a gazdasági szerepelő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)–(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.

4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, 67. §-ára, 69. §-ára, 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.

5. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2020.3.25-én közzétett, "A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.

6. A minősített ajánlattevők igazolási kötelezettsége tekintetében a Kr. 12. §-a irányadó.

7. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

7.1. A Kbt. 65 § (1) bek c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország – a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti – hasonló nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

7.2. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása (igazolási mód): A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni.

A MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén – az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására – a letelepedés szerinti országban előírt engedélyt, jogosítványt vagy a szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani egyszerű másolati példányban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján nem határoz meg gazdasági-pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően.

A referenciaigazolásnak/referencia-nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

– a munkát teljesítő fél (tervező) megnevezése és székhelye (címe),

– a szerződéskötő másik fél megnevezése és székhelye (címe),

– a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja – év, hónap, nap),

– a szolgáltatás tárgya (a szolgáltatás tárgyának leírása olyan módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményének való megfelelés megállapítható legyen ez alapján),

– a szolgáltatás mennyisége (a szolgáltatás mennyiségének leírása olyan módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményének való megfelelés megállapítható legyen ez alapján),

– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a gazdasági szereplő ismertesse – az alkalmassági feltételek között megjelölt relevanciákra (előírtakra) kitérve – a teljesítésbe bevonni kívánt, az alkalmasság minimumkövetelményei körében előírt szakembereket, nevüket, végzettségüket és szakmai tapasztalatukat években, ismertetni kell a szakemberek tervezés végzésére vonatkozó jogosultságát (engedélyét).

A szakemberek végzettségét igazoló dokumentum, bizonyítvány, oklevél másolatát csatolni kell.

Az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberekre vonatkozóan be kell nyújtani a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatait arról, hogy a gazdasági szereplő nyertessége esetén részt vesznek a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében és ezen nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell:

– a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését is években [az alkalmassági feltételek között megjelölt relevanciákra (előírtakra) kitérve],

– a jegyzéket vezető kamarát (szervezetet) és névjegyzéki nyilvántartási számot is [amennyiben a szakember szerepel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (szakma-gyakorlási rendelet) szerinti névjegyzékben].

Amennyiben a szakember nem szerepel a névjegyzékben, úgy be kell nyújtani a szakembe – szakmagyakorlási rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti – engedélyét.

A Kbt. 65. § (6)–(9) és (12) bekezdés 67. § és 69. § valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a irányadó az alkalmasság igazolása tekintetében.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolása során ajánlattevők alkalmazhatják a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-át is.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (Előzetes igazolás: az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD), IV. szakasz „α” (alfa) pontjában adott nyilatkozat).

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (6)–(7), (9) és (11)–(12) bekezdés, 67. § és 69. § bekezdés, valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a, 3. § (3) és (5) bekezdése alkalmazandó az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat, igazolás tekintetében.

Az alkalmasság igazolása során részvételre jelentkezők (ajánlattevők) alkalmazhatják a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-át is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. A részvételre jelentkező (gazdasági szereplő) alkalmas, ha igazolja az eljárást megindító felhívásnak és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően, hogy rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában szerződésszerűen, az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával (referenciákkal), amely szerint – irodákat tartalmazó – épület belsőépítészeti kivitelezési terveit elkészítette legfeljebb három szerződés alapján legalább 5 000 m2 területre vonatkozóan továbbá a tervezési feladat épületgépészeti és épületvillamossági tervezést is tartalmazott.

A műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszak alatt teljesített (elvégzett, befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. Alkalmas a gazdasági szereplő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő teljes körű – építészeti és/vagy belsőépítészeti tervezési – jogosultsággal és legalább 10 év építészeti és/vagy belsőépítészeti tervezésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező tervező (a szakmagyakorlási rendelet szerinti „É” vagy „BÉ” jelölésű) szakember,

M.2.2) legalább 1 fő építménygépészeti tervezési jogosultsággal és legalább 3 év építménygépészeti tervezésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező tervező (a szakmagyakorlási rendelet szerinti „G” jelölésű) szakember,

M.2.3) legalább 1 fő építményvillamossági tervezési jogosultsággal és legalább 3 év építményvillamossági tervezésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező tervező (a szakmagyakorlási rendelet szerinti „V” jelölésű) szakember.

Egy szakember több pozícióra is megnevezhető, ha többféle jogosultsággal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződéstervezet a részvételi felhívás dokumentációjában (közbeszerzési dokumentumok) található. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét, átutalással, magyar forintban, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel tervezési szerződést köt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 04/02/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az (eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában benyújtandó) ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alkalmazásával történik, a következő szempontok, súlyszámok, ponthatárok és értékelési módszer alapján:

Értékelési szempontok:

1.1. A munkákra, feladatokra vállalt jótállási idő a teljesítéstől számítva (hónap) – Súlyszám: 50

1.2. Az ellenszolgáltatás áfa nélküli (nettó HUF) összege (képzett ár) – Súlyszám: 50

Az ellenszolgáltatás áfa nélküli összegén (képzett ár) az ajánlatkérő – az ajánlatok értékelése során – a következőket érti: a (közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés alapján végzendő) minden feladat, kötelesség (kivéve a tervezői művezetés) teljesítésének teljes (nettó) díja + 40 mérnöknap tervezői művezetés nettó díja (nettó HUF).

Adható pontszám minden értékelési szempont esetében: 1-től 10-ig.

Az (eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában benyújtandó) ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a felolvasólapon az egyes szempontokra meghatározott mértékegység alapján kell meghatározni.

Az (eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában benyújtandó) ajánlatok értékelése a következő módszerek alkalmazásával történik:

Az ellenszolgáltatás (képzett ár) szempont vonatkozásában a legalacsonyabb érték minősül a legkedvezőbb tartalmi elemnek, és kap maximális pontszámot, a többi ajánlat értékelése során ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.3.25.) útmutató (továbbiakban: útmutató) 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek (A. fejezet) 1. pont aa) alpontjában meghatározott képletet (fordított arányosítás módszere) alkalmazza.

Az ellenszolgáltatás (képzett ár) szempont esetében az értékeket egész számra kerekítve kell meghatározni.

A jótállási idő szempont vonatkozásában a legmagasabb érték minősül a legkedvezőbb tartalmi elemnek, és kap maximális pontszámot, a többi ajánlat értékelése során ajánlatkérő az útmutató 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek (A. fejezet) 1. pont ab) alpontjában meghatározott képletet (egyenes arányosítás módszere) alkalmazza.

A jótállási idő szempont esetében a megajánlott jótállási időt egész hónapban kell megadni. A jótállási idő szempont esetében 42 hónapnál rövidebb jótállási idő vállalása esetén az ajánlat érvénytelen.

A jótállási időre vonatkozó értékelési szempont szerinti ajánlati elem esetében a 48 hónapra és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az ajánlatkérő. (Az értékelés során, az egyenes arányosítás módszere alkalmazásánál az ajánlatkérő ezt figyelembe veszi.)

Az értékelési szempontok esetében az ajánlatkérő az arányosítást követően meghatározott pontszámokat kettő tizedes jegyre kerekíti.

Az (eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában benyújtandó) felolvasólap ajánlatkérő által meghatározott adattartalmának módosítására nincs lehetőség. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeit a felolvasólapon kell meghatározni (az eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában).

Az eljárás nyertese az a gazdasági szereplő, amelynek az (eljárás második /tehát ajánlattételi/ szakaszában benyújtandó) ajánlata érvényes, és az értékelés során legmagasabb összpontszámot kapta.

2. A Kbt. 85. § (1) bek. értelmében az eljárás részvételi szakaszában ajánlat nem adható. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha ajánlatot tartalmaz.

3. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételre jelentkező viseli.

4. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban kért adatok nem Ft-ban (HUF) állnak rendelkezésre, akkor a Ft-ra (HUF) való átszámítást az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB deviza középárfolyamon kell elvégezni.

5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bekezdését.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

8. Az eljárást megindító felhívásban az alkalmasság körében előírt követelmények és ezek előírt igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9. A részvételi szakasz eredményéről való tájékoztatás: a Kbt. 79. § (1)–(2) bekezdéseire figyelemmel történik.

10. A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint (adott esetben a Kbt. 131. § (8) bekezdésének alkalmazásával.)

11. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. §-a irányadó.

12. Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § (1)–(7) bekezdései irányadók, figyelemmel Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglaltakra.

13. A részvételi jelentkezésben az előzőekben említetteken túlmenően be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat is.

14. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.

15. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgyának jellege, a tervezési szolgáltatások szoros összefüggése nem teszik lehetővé, észszerűvé a beszerzés több részre bontását.

16. Eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához.

17. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alkalmazandó.

18. Az részvételi jelentkezés benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu.

19. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők az EKR-ben (https://ekr.gov.hu).

20. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek rendelkeznie kell a szerződéstervezetben foglaltak szerinti felelősségbiztosítással. A részletes információkat az eljárást megindító felhívás dokumentációjában található szerződéstervezet tartalmazza.

21. Részvételre jelentkező legyen figyelemmel Kbt. 36. §-ra és 138. §-ra.

22. Eljárás típusa indokolása: Kbt. 85. § (2) bek. b. pont szerint.

23. Az eljárás alkalmazásának jogcíme: a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont.

24. FAKSZ: dr. Paksi Sándor 00621 dr. Laczi Adél Ilona; lajstromszám: 01058

25. További információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

26. Információ a tárgyalásról: A tárgyalás lefolytatásának menetét, valamint az első tárgyalás időpontját az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni a Kbt. 87. § (2) bekezdése szerint. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021.1.28 12.00 óra

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)–(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2020