Supplies - 63692-2021

Ogranskad maskinöversättning

08/02/2021    S26

Frankrike-Garges-lès-Gonesse: Skyddskläder

2021/S 026-063692

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ville de Garges-lès-Gonesse
Nationellt registreringsnummer: 21950268900017
Postadress: 8 place de l'Hôtel de Ville, BP 2
Ort: Garges-lès-Gonesse
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Postnummer: 95141
Land: Frankrike
E-post: Marches@villedegarges.com
Telefon: +33 180111566
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.villedegarges.fr
Upphandlarprofil: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_J0nJsrsi6E
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_J0nJsrsi6E
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av personlig skyddsutrustning för personalen i staden Garges-lès-Gonesse

Referensnummer: 20S0050
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18143000 Skyddskläder
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av personlig skyddsutrustning för personal i staden Garges-lès-Gonesse.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 306 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Personlig skyddsutrustning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18143000 Skyddskläder
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Staden Garges-lès-Gonesse.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Personlig skyddsutrustning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 60 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalets giltighetstid är den period inom vilken beställningssedlar får utfärdas. Det ska fastställas till ett år från den dag då avtalet anmäldes. Ramavtalet kan förlängas genom tyst medgivande, på de villkor som fastställs i CCAP, två gånger för en period av ett år, dvs. högst tre år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Post 1 – Personliga skyddstillbehör, årliga minimibelopp: 5000,00 EUR exklusive skatt, årliga maximibelopp: 20 000,00 EUR EXKLUSIVE SKATT.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Arbetsskor

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18830000 Skyddsskor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Staden Garges-lès-Gonesse.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetsskor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 96 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalets giltighetstid är den period inom vilken beställningssedlar får utfärdas. Det ska fastställas till ett år från den dag då avtalet anmäldes. Ramavtalet kan förlängas genom tyst medgivande, på de villkor som fastställs i CCAP, två gånger för en period av ett år, dvs. högst tre år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Post 2 – Arbetsskor, lägsta årliga belopp: 8000,00 EUR exklusive skatt, årliga maximibelopp: 32 000,00 EUR EXKLUSIVE SKATT.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fabriksklädsel

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18100000 Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR108 Val-d’Oise
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Staden Garges-lès-Gonesse.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Arbetskläder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalets giltighetstid är den period inom vilken beställningssedlar får utfärdas. Det ska fastställas till ett år från den dag då avtalet anmäldes. Ramavtalet kan förlängas genom tyst medgivande, på de villkor som fastställs i CCAP, två gånger för en period av ett år, dvs. högst tre år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Post 3 – Arbetskläder, lägsta årliga belopp: 12500,00 EUR exklusive skatt, årliga maximibelopp: 50 000,00 EUR EXKLUSIVE SKATT.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

De sökande uppmanas att logga in i upphandlarprofilen på följande adress: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_J0nJsrsi6E ladda ner reglerna för samrådet, som särskilt anger vilka uppgifter och handlingar som behövs för att söka i ansökningsakten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/03/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2021
Lokal tid: 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Tidsplan andra kvartalet 4 2023.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise
Postadress: 2-4 boulevard de l'Hautil — BP 322
Ort: Cergy-Pontoise
Postnummer: 95027
Land: Frankrike
E-post: Greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telefon: +33 130173400
Fax: +33 130173459
Internetadress: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom två månader efter meddelandet om att deras ansökan eller anbud har förkastats får anbudssökande lämna in ett kostnadsfritt överklagande som avbryter talefristen. Innan avtalet undertecknas kan de sökande ansöka hos den tekniska myndigheten om interimistiska åtgärder innan avtal ingås (artiklarna L. 551–1 – 12 i förvaltningsprocesslagen (CJA). Domstolen får ålägga intrångsgöraren att fullgöra sina skyldigheter, tillfälligt avbryta eller upphäva genomförandet av ett beslut om tilldelning av kontraktet eller ta bort klausuler som är avsedda att ingå i avtalet. Inom en månad efter offentliggörandet av ett meddelande om tilldelning, och i avsaknad av sex månader räknat från dagen efter det att kontraktet ingicks, kan de sökande ansöka om interimistiska åtgärder enligt kontraktet (artikel L. 551–13 i civilprocesslagen). Domaren får vidta följande åtgärder: hävning av avtalet, uppsägning, förkortning av fullgörandeperioden, ekonomiska påföljder. Domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder kan besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att skydda en grundläggande frihet (artikel L. 521–2 i CJA). Inom två månader från offentliggörandet av ett meddelande om tilldelning av kontrakt kan tredje man ansöka hos den tekniska myndigheten med obegränsad behörighet att bestrida kontraktets giltighet (EC, 4.4.2014, punkt 358994). Domstolen kan besluta att fortsätta att fullgöra avtalet, begära att parterna vidtar korrigerande åtgärder, helt eller delvis säga upp eller säga upp avtalet och begära ersättning från den part som begär ersättning för de rättigheter som kränkts. Inom två månader efter offentliggörandet av meddelandet om tilldelning av kontrakt kan anbudssökande ansöka hos den tekniska projektassistenten om att de överskridit sina befogenheter enligt bestämmelserna i kontraktet (artikel R. 421–1 i CJA).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/02/2021