Árubeszerzések - 639729-2020

31/12/2020    S255

Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek

2020/S 255-639729

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Telefon: +36 13273647
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.allamkincstar.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364572020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364572020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mentőszoftver gyártói támogatás megújítása

Hivatkozási szám: EKR001364572020
II.1.2)Fő CPV-kód
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A meglévő Arcserve mentési megoldásához tartozó szoftver (azaz Mentőszoftver) gyártói támogatásának megújítása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48000000 Szoftvercsomag és információs rendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Hold utca 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Államkincstár a meglévő 1 db Arcserve mentési megoldásához tartozó szoftver gyártói támogatásának megújítását tervezi, mivel a jelenlegi mentési licensz egy részének követése 2021.3.30.-án lejár. A szoftver gyártói támogatás hosszabbításhoz a következő műszaki paramétereknek megfelelő licensz beszerzése szükséges:

— Mentőszoftver típusa: Arcserve UDP Premium Plus - legújabb változat + CA ARCserve Backup legújabb változat,

— Lejáró mentési kapacitás: 110 TB

— Támogatandó mentési kapacitás: 110 TB

— Gyártói támogatás időtartama: 1 év (2022.03.30)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.7) pont kiegészítése:

Teljesítési határidő a licenszátadás vonatkozásában a szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanap, de legkorábban 2021.03.30. napja. A terméktámogatás teljesítésének időtartama a licenszaktiválástól számított 12 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.

Előzetes igazolás:

AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. §–16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani EKR űrlapon.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)–(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M.1. Ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szállítások ismertetését a Kr. 22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott formában igazolva.

A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),

— a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége),

— szállítás tárgya, valamint nettó ellenértéke (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)–(7), (9), (11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett alábbi referenciákkal:

Legalább közbeszerzési eljárás tárgya szerinti -gyártói támogatás megújítása - tárgyú referenciával összesen legalább nettó 80 000 000 HUF értékben.

Az alkalmassági követelmény legfeljebb három szerződéssel teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK a fedezetet saját forrásból biztosítja. AK előleget nem fizet. A részszámlázás nem megengedett.

Az ajánlattétel és a szerződés, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az AK a szerződésben rögzített tartalom szerződésszerű teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. alapján történik átutalással. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.6:155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/02/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás elektrinikusan zajlik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

4. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

7. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges a műszaki paraméterek tekintetében, továbbá szükséges megadnia a termék gyártóját, típusát és származási helyét. Ajánlatkérő a termék gyártóját és típusát szakmai ajánlatnak tekinti.

10. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) és 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.

11. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

12. FAKSZ: dr. Jónás Lucia (lajtromszám:01113), Makranczi Ádám (lajstromszám: 00638)

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

14. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§(2)a)pont alapján a legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a 76.§(5) szerint ajánlatkérő számára a beszerzés tárgyát képező gyártói támogatás olyan áru, amely csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

16. Részajánlattétel kizárásának indoka: az eljárás tárgya olyan gyártói támogatás beszerzése mely oszthatatlan, így jelen eljárásban nem lehetséges részajánlattétel biztosítása.

17. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

18. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

19. Ajánlatkérő az alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/12/2020