Supplies - 639843-2021

15/12/2021    S243

România-Timișoara: Autoclave

2021/S 243-639843

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SC BORUDENT SRL
Număr naţional de înregistrare: 17191789
Adresă: Strada: Mureşan Ioan, doctor, nr. 99
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300722
Țară: România
Persoană de contact: Valeriu Ioan Boruga
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telefon: +40 256463422
Fax: +40 256463422
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: WWW.BORUDENT.RO
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133348
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de cercetare dupa cum urmeaza1. Autoclav si si Sistem de producere a apei demineralizate

Număr de referinţă: 01-2021 BORUDENT
II.1.2)Cod CPV principal
33191110 Autoclave
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamente de cercetare grupate dupa cum urmeaza

1. Autoclav si Sistem de producere a apei demineralizate

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 36 806.72 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Timisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Autoclav si si Sistem de producere a apei demineralizate , conform caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Tip finantare pogram/priect: proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. nr.10/01.09.2016

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Candidatii/Ofertantii/ Terti sustinatori/ Subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art 164 /Lege 98/2016, Art. 165/Legea 98/2016, Art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. 1/ legea 98/2016;

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1.Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, la momentul prezentarii

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3.Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin(2), ART 171 din legea 98/2016;

Persoanele cu functie de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Responsabil proiect : Boruga Valeriu

Technician: Farcas Alexandru

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire : completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii referitoare la DUAE regasiti in formularul Instructiuni /1. Instructiuni privind DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractarecompletare DUAE

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Proportia de subcontractarecompletare DUAE

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii sunt insotite de mentiunea sau echivalent.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 0322
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

CONFOR PREVEDERILOR ART 6 DIN LEGEA 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC BORUDENT
Adresă: TIMISOARA, Strada: Mureşan Ioan, doctor, nr. 99
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300722
Țară: România
E-mail: nicolaal@yahoo.com
Telefon: +40 720546847
Fax: +40 720546847
Adresă internet: www.borudent.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/12/2021