Supplies - 640033-2021

15/12/2021    S243

Česko-Krnov: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

2021/S 243-640033

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00844641
Poštovní adresa: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
Obec: Krnov
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 79401
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pěnkava
E-mail: penkava@fmp-advokati.cz
Tel.: +420 596706210
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.szzkrnov.cz
Adresa profilu zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://msk.ezak.cz/vz00005300
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Zdravotnické zařízení
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přístroje 2021 - VZ č. 3 - ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

II.1.2)Hlavní kód CPV
33191000 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

4 soubory Sterilizátor s kontejnery

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 275 280.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Přístroje 2021 - VZ č. 3 - ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

Část č.: část 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33191000 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

II.2.4)Popis zakázky:

4 soubory Sterilizátor s kontejnery

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 275 280.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 90
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. zákona. Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce. Způsob 77 odst. 2 písm. a) zákona Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - výpis z živnostenského rejstříku obsahující živnostenská oprávnění udělená pro předmět podnikání pokrývající veškeré činnosti odpovídající předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 8. ZD, tedy konkrétně dodávky sterilizátoru s kontejnery. Podává-li nabídku zahraniční osoba organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto odstavci, nemusí doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/01/2022
Místní čas: 08:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/01/2022
Místní čas: 09:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 od-stavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/12/2021