Works - 643314-2021

17/12/2021    S245

België-Antwerpen: Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting

2021/S 245-643314

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 235-615398)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EMU pompstations, onderdoorgangen en fietserstunnels: Onderhoud, renovatie en nieuwbouw

Referentienummer: AWV A'pen-WA-INV-TNL-2021-1-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45317100 Elektrische installatiewerkzaamheden voor pompuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 235-615398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 04/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 13/12/2021:

Er werden wijzigingen aangebracht aan de bestektekst. De wijzigingen zijn terug te vinden in het wijzigingsbericht genaamd "OF_WA-INV-TNL-2021-1_WB nr 1 dd 13-12-2021". Het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes werd verdaagd naar 18/01/2022 om 11u15.