Supplies - 649451-2021

Submission deadline has been amended by:  33619-2022
20/12/2021    S246

Poland-Jaworzno: Computer-related equipment

2021/S 246-649451

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Postal address: ul. Chełmońskiego 28
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Marta Tomczyk
E-mail: zampubl@szpital.jaworzno.pl
Telephone: +48 326164482
Internet address(es):
Main address: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitaljaw.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Reference number: SZP.III.240/29/21/PN
II.1.2)Main CPV code
30230000 Computer-related equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest Dostawa sprzętu i oprogramowania z usługą jego instalacji dla projektu pod nazwą „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” (dalej „Projekt”) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety, z których każdy stanowi odrębną część. Przez określenie Część należy rozumieć Pakiet ; są to pojęcia zamienne.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ 1 DOSTAWA SERWERÓW, MACIERZY DYSKOWYCH I LICENCJI DOSTĘPOWYCH DLA SYSTEMU SERWEROWEGO

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
48820000 Servers
30230000 Computer-related equipment
30233000 Media storage and reader devices
72300000 Data services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Serwer RACK; Macierz dyskowa ENT; Macierz dyskowa NAS; System operacyjny; Licencje dostępowe; Oprogramowanie wirtualizujące; System kopii zapasowych – back-up; Przełącznik FO Core 10G – przełącznica światłowodowa; Prace wdrożeniowe i instalacyjne, integracja z działającymi obecnie systemami; Instruktaż stanowiskowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 3.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 10.00
Quality criterion - Name: Kompetencje personelu / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Pakiet 1- 18 000,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ 2 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH, KONTROLERA WLAN, PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30230000 Computer-related equipment
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Przełącznik 1G – przełącznik LAN dystrybucyjny; Punkt dostępowy WiFi; Kontroler WLAN; Prace wdrożeniowe i instalacyjne, integracja z działającymi obecnie systemami; Instruktaż stanowiskowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

"eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Pakiet 2- 3 172,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

CZĘŚĆ 3 DOSTAWA ZESTAWU AKUMULATORÓW DO ZASILACZA UPS

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30230000 Computer-related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestaw akumulatorów do zasilacza UPS; Prace wdrożeniowe i instalacyjne, integracja z działającymi obecnie systemami; Instruktaż stanowiskowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Pakiet 3- 210,00 zł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

PAKIET 1 DOSTAWA SERWERÓW, MACIERZY DYSKOWYCH I LICENCJI DOSTĘPOWYCH DLA SYSTEMU SERWEROWEGO:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca:

a. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie serwerów i macierzy o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto /słownie: pięćset tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.

b. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

1. Kierownik zespołu (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe,

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli kierownika projektu lub kierownika w zespole doradcy/ inżyniera/ menedżera projektu w co najmniej 1 zrealizowanym projekcie informatycznym lub teleinformatycznym o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

2. Specjalista ds. systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego lub teleinformatycznego dot. informatyzacji, w którym zajmował się przygotowaniem specyfikacji technicznej wymagań dla systemu informatycznego (obejmującego sprzęt i oprogramowanie) o wartości jednego projektu minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto;

3. Architekt systemów informatycznych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• certyfikat producenta oferowanych serwerów lub macierzy potwierdzające znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, w przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

4. Architekt systemów bazodanowych (1 osoba) posiadająca:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub teleinformatyczne

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemów bazodanowych, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

5. Architekt systemów operacyjnych i usług katalogowych (1 osoba) posiadająca:

• certyfikat producenta oferowanych systemów operacyjnych dla serwerów potwierdzający znajomość technologii producenta na poziomie profesjonalnym

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli architekta systemu, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie systemu informatycznego zorientowanego na usługi i obejmującego integrację z innymi systemami, o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 2 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH, KONTROLERA WLAN, PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, obejmujące: dostawę, instalację i wdrożenie sieci komputerowej opartej o zarządzalne przełączniki oraz punkty dostępowe WIFI o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto /słownie: sto tysięcy złotych. Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy..

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania

1) Inżynier sieciowy (1 osoba) posiadająca

• certyfikat na poziomie eksperckim z zakresu routing&switching wydanym przez producenta oferowanych urządzeń sieciowych.

• doświadczenie w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, w roli inżyniera sieciowego, obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie sieci informatycznej lub realizację co najmniej jednego projektu informatycznego lub teleinformatycznego o wartości jednego projektu nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.

PAKIET 3 DOSTAWA ZESTAWU AKUMULATORÓW DO ZASILACZA UPS:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniającymi warunki:

1. Wykonawca dysponować będzie wykwalifikowaną osobą, która posiadać będzie ważne

świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń sieci i

instalacji energetycznych do 1 kV na stanowisku eksploatacji (Grupa 1 pkt. 2 i 10 zgodnie z

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia

28 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci- Dz. U. z 2003r. nr 89 poz.828 z

późn. zm.).

2. Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą aktualną na dzień składania oferty

autoryzację/certyfikat producenta zasilaczy UPS, potwierdzającą odbycie szkolenia z obsługi oraz napraw UPS’ów w zakresach mocy co najmniej 10kVA

Dotyczy wszystkich pakietów:

Wszystkie certyfikaty posiadane przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą być aktualne na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust.1 pkt 4) ustawy PZP.

Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Ilekroć wymaga się określonych uprawnień dla osób zdolnych do wykonania zamówienia rozumie się przez to również odpowiadające ważne uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z roku 2016 poz. 65 z późn. zm.).

Wymagane przez Zamawiającego certyfikaty Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie wskazanych przez Zamawiającego certyfikatów, będą posiadały przedmiotowe certyfikaty przez cały okres realizacji umowy.

UWAGA! Osoby wskazane przez Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą być tymi samymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wszystkie wymagane dla realizacji projektu prace instalacyjne/wdrożeniowe/konfiguracyjne (z wyjątkiem prac projektowych) muszą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, przez zespół specjalistów, których certyfikaty i doświadczenie Wykonawca wskazał w ofercie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/01/2022
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 P.z.p.

Ponadto z art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony "Formularz oferty" sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć jednolity dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ.

Przedmiotowe środki dowodowe numeracja zgodna z SWZ: Rozdział VIII:

1. Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) Formularz parametrów technicznych oraz kalkulacja asortymentowo - cenowa – Załączniki 3.1 – 3.3 do SWZ –Załączniki nie podlegają uzupełnieniu.

2) W zakresie potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe lub inne materiały informacyjne potwierdzające wymagane funkcjonalności, parametry i wymagania; w przypadku braku ich potwierdzenia w materiałach informacyjnych wykonawca może przedłożyć oświadczenie Producenta lub Dystrybutora oferowanego sprzętu/systemu w celu weryfikacji spełnienia żądanych parametrów.

2. W przypadku niezłożenia dokumentów wymienionych w ust.1 pkt 1), nie będzie możliwości ich uzupełnienia, a oferta podlegać będzie odrzuceniu.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia na podstawie art.107 ust. 2 w wyznaczonym terminie w zakresie:

• Ust 1 pkt 2) – o ile nie służą one potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert .

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

3.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

3.2 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik 5a do nin. SWZ)

3.4 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (wzór oświadczenia stanowi załącznik 5b do nin. SWZ)

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

4.1 a) Dla Pakietu (części) 1,2 wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale VI ust.2 pkt 4 specyfikacji warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej usługi opisane w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej.

Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko usług potwierdzających spełnianie warunku.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.1 b) Dla Pakietu (części) 1,2,3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. osobami, zgodnie z Rozdziale VI ust.2 pkt 4 specyfikacji warunków zamówienia.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający we wzorze umowy przewidział zmiany umowy oraz warunki i okoliczności zmiany umowy:

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie Strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty.

3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Strony nie miały wpływu na ich wystąpienie;

b) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy jej terminowe zakończenie przez Wykonawcę jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,

d) przejścia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na następców prawnych, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,

e) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,

f) w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych koniecznością zachowania bieżącego funkcjonowania całego szpitala lub poszczególnych oddziałów nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

g) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług i/lub dostaw.

h) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, będzie następstwem wytycznych i/lub zaleceń Instytucji Zarządzającej, która przyznała środki UE na współfinansowanie zamówienia na usługę.

Pozostałe wymagania zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Administratorem danych osobowych jest:

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie; ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno

tel. 32 616 44 82; fax. 32 751 98 44; www.szpital.jaw.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021