Supplies - 649611-2021

20/12/2021    S246

Poland-Gdansk: Parts and accessories for vehicles and their engines

2021/S 246-649611

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Postal address: ul. Okopowa 15
Town: Gdańsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 80-819
Country: Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
E-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
Telephone: +48 477414817/945/946/752
Internet address(es):
Main address: http://pomorska.policja.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI PEUGEOT, CITROEN, DACIA DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU

Reference number: 39/2021
II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku. Zakup będzie realizowany przez 24 miesiące od podpisania umowy.Realizacja dostaw będzie przebiegać etapowo, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. .Na części nieobjęte zamówieniem podstawowym Wykonawca zaoferuje stałą marże/rabat w %. w przypadku, gdy Wykonawca nie poda % wysokości marży/rabatu Zamawiający przyjmuje 0%. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono żadnych wstępnych konsultacji rynkowych. Udzielenie zamówienia przewidziano zgodnie z art. 132 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego. .Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 192 717.31 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wydział Transportu |KWP w Gdańsku

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do pojazdów marki Peugeot, Citroen, Dacia dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku.

Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: jakość (producenci punktowani w załączniku nr 8) / Weighting: 60
Quality criterion - Name: wysokość upustu/ rabatu w % na części nieobjęte zamówieniem podstawowym / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Cena: 30%

2. Jakość (producenci punktowani w załączniku nr 8) - 60%

3. Wysokość upustu/rabatu w % na części nieobjęte zamówieniem podstawowym: 10%

, Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3.800,00 ZŁ

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-546440
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI PEUGEOT, CITROEN, DACIA DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Armapol Sp. z o.o.
Town: Gdynia
NUTS code: PL Polska
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 192 717.31 PLN
Total value of the contract/lot: 192 529.05 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Zgodnie z rozdziałem XIV SWZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert:

1. OFERTA CENOWA ZGODNA Z ZAŁĄCZONYM DRUKIEM „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SWZ wraz z WYKAZEM ASORTYMENTOWYM zał. nr 8 do SWZ.

2. WADIUM na zasadach opisanych w rozdziale XIX SWZ

UWAGA: dokumenty dot. pkt 1, 2 nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie

któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty.

3. PEŁNOMOCNICTWO

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca,

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika w sposób określony w rozdziale VIII SWZ.

Ww. pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza.

4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu o udostępnieniu zasobów (zał. nr 7 do SWZ) opisane w rozdziale VIII ust. 3 SWZ oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, ( zał. nr 2 do SWZ).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ .

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, o której mowa w art. 139 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:

A) Aktualnych na dzień składania ofert:

Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „JEDZ”, który stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ składają:

1) Wykonawca;

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy wspólnik spółki cywilnej albo każdy z członków konsorcjum składa JEDZ we własnym zakresie;

3) podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się w JEDZ wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

B) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w:

1) rozdziale X – Warunki udziału w postępowaniu tj

„Doświadczenie Zawodowe”, zał. nr 6 do SWZ

2) rozdziale XI – podstawy wykluczenia z postępowania tj.

dokumenty wymienione w tabeli rozdziału XI

W rozdziale XXII SWZ określono szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587700
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2021