TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 650147-2022

23/11/2022    S226

Poland-Rudna: Electrical equipment and apparatus

2022/S 226-650147

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rudna
National registration number: PL516
Postal address: Plac Zwycięstwa 15
Town: Rudna
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-305
Country: Poland
Contact person: Dominika Przybylska
E-mail: sekretariat@rudna.pl
Telephone: +48 767492100/ +48 767492107/ +48 767492105
Fax: +48 767492111
Internet address(es):
Main address: http://bip.rudna.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna

Reference number: ZP.271.37.2022
II.1.2)Main CPV code
31600000 Electrical equipment and apparatus
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej – Osiedle Leśna w m. Rudna.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31600000 Electrical equipment and apparatus
35121300 Security fittings
35123500 Video identification systems
45232332 Ancillary works for telecommunications
45310000 Electrical installation work
45311200 Electrical fitting work
45314000 Installation of telecommunications equipment
45314300 Installation of cable infrastructure
45314320 Installation of computer cabling
45315600 Low-voltage installation work
71220000 Architectural design services
71320000 Engineering design services
45262400 Structural steel erection work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (tzn. inteligentne, bezdotykowe pojemniki na odpady), zwanego dalej Systemem na terenie Gminy Rudna. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej – Osiedle Leśna w m. Rudna. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 201-571120
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

1) art. 256 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione,

2) art. 255 pkt 6) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W toku postępowania Zamawiający otrzymał liczne pytania od Wykonawców zainteresowanych udziałem w niniejszym postępowaniu. Pytania wpłynęły w terminie,

o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający był zobowiązany do udzielania odpowiedzi, w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert lub do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami w celu należytego przygotowania i złożenia prawidłowych ofert.

Zamawiający w ww. terminie nie udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także nie przesłał ogłoszenia o sprostowaniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, w zakresie zmiany terminu składania ofert.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie ma już faktycznej możliwości sprostowania ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert oraz udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców

w sposób, który nie narusza dyspozycji art. 88 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 135 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, co oznacza, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż w wyżej wymienionych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2022