Supplies - 652409-2021

Submission deadline has been amended by:  23813-2022
21/12/2021    S247

România-Pitești: Echipamente de protecţie

2021/S 247-652409

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
Număr naţional de înregistrare: 4122205
Adresă: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Localitate: Pitesti
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110114
Țară: România
Persoană de contact: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telefon: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjupitesti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133720
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Alcool Sanitar pentru protectie prinProgramul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populațieiîn contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizeisanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

Număr de referinţă: 4122205_2021_PAAPD1173122-275
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 - 23 loturi

In contextul pandemiei de Covid-19 se impune dotarea sectiilor in care sunt internati si tratati pacientii diagnosticati cu Covid 19.

Descrierea detaliata a ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE COVID-19 se regaseste in cadrul caietelor de sarcini

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei

cauzate de COVID-19”,

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 195 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Alcool sanitar – 30.000 buc- conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

II.2.14)Informații suplimentare

Incheierea contractelor de finantare este conditionata de clauza suspensiva, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de prelungirea contractului de finantare din Fonduri Europene - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Operatorul

economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE;

Cerinta nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE;

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -

Operatorul economic(lider, asociat, tert sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din

formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SICAP, odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti:

-Manager SJUP – Adriana Molfea ,

Director Medical – Gabriel Copciag ;

Director financiar contabil : Isabela Florina Din

Director Ingrijiri medicale: Irina Andreea Georgescu

Presedinte Consilul de Administratie : Ionescu Anci

Membru Consilul de Administratie : Alisa Ciobanu

Membru Consilul de Administratie : Hontaru Sorina

Membru Consilul de Administratie : Buscu George Paul

Membru Consilul de Administratie : Ioana Katy Vatasescu

Aparat de specialitate SJU Pitesti, prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică: Laurentiu Tudose

Cerinta nr. 4 - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic(lider, asociat, tert

sustinator, subcontactant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantului clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire(inclusiv

de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea , pana la data incheierii raportului

procedurii de atribuire, a urmatoarelor documente:

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau

copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii

restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sun aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.

98/2016 privind achizitiile publice;

- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe

proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul

in care trebuie sa prezinte acest certificat.

In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice -Cazierul judiciar al operatorului

economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor

ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

- Documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la

art.166 alin. (2),art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016, sau orice alte documente edificatoare.

- Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de

origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara

respectiva.

- Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii

fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

- Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite OBLIGATORIU de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea

98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, si doar ofertantului clasat

pe locul I, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 1

Exercitarea activitatii profesionale.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică

inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială, sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea

contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție

publică/sectorială. urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca sunt avizati conform art. 2 din Anexa la Ordinul 566/2020 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a titlului XX din L95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale/ si art. 926 art. 927 din L95/2006.

2.1. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import/distribuție dispozitive medicale (conform Legii 95/2006 si Ordinului nr. 566/2020), dupa caz;

Cerinta 3

Informatii privind asociatii

Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind asociatii propusi.

Modalitatea de indeplinire:

Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile

prevazute de art. 59 – 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulerioare, sub sanctiunea excluderii

din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere, conform Formularului pus la dispozitie

si care trebuie sa contina cel putin informatii referitoare la ponderile fiecarui asociat si la responsabilitatile fiecaruia. Documentele

justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, actualizate la zi in momentul prezentarii lor, in

conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare la solicitarea AC doar de catre

ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaCifra de afaceri pe ultimii 3 ani 2018, 2019,2020, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Complectare DUAE, Ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta,doarla solicitarea autoritatii contractante, bilant/ raport audit/ orice document relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.Lista principalelor livrari de echipamente similare, echipamentelor ofertate, efectuate in ultimii trei ani (calculati pana la data limitade depunere oferta) a furnizat produse similare la nivelul unui contract sau maxim 3 contracte, catre beneficiari publici sau privati,în valoare cumulată de cel puțin valoarea estimata a lotului pe care il oferteaza (lei, fără TVA).Prin produse similare se inteleg echipamente si/sau dispozitive si/sau instrumente medicale sau de protectie umana si/sauconsumabile medicale de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele lotului / loturilor pentru care sedepune oferta, folosite in scopul/domeniul specific obiectului contractului / lotului.Ofertantul poate invoca pentru dovedirea experienţei similare partea de contract dintr-un contract nefinalizat, executată până lamomentul solicitării, cu condiţia ca produsele prezentate să fie recepţionate în perioada solicitată si/sau contract/e semnat(e)

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiFurnizorul trebuie sa prezinte un document din care sa rezulte ca indeplineste cel putin standardele ISO 9001, (editia in vigoare) sau„echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau altedocumente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitateprocedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor deexperiență, prin raportare la contractele executate, corespunzător cerințelor autorității contractante. In cazul depunerii unei ofertecomune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi deacordul de asociere. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriilede produse, valoare lei fara TVA, beneficiarul privat sau inst publica si date de contact ale acestuia, perioada de livrare, data șinumărul documentului de recepție/ predare – primire, calitatea (ofertant unic, asociat, subcontractant), precum si ponderea si/sauactivitatile pentru care a fost responsabil (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor), impreuna cu valoareaacestora fara TVA.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanțiiclasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:-copii contracte de furnizare produse;-procese verbale de predare-primire / procesele verbale de recepție / recomandari / certificate constatatoare / alte documente dincare sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie sau alte documente din care să reiasăurmătoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;-alte documente echivalente.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documentele solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru indeplinirea cerintei,insotite de traducere autorizata.Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an înparte.

Documentele justificative (dovada implementării sistemului de management al calitătii conform ISO 9001, (editia in vigoare)sau„echivalent” sau ISO 13485, (editia in vigoare) sau „echivalent” , prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme decertificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calitătii), care probeaza indeplinireacelor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasatpe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conform Art.196 alin.2 din Legea 98 din 2016 privindachizitiile publice Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Se solicita in scopul demonstrarii capabilitatii de a furniza produse care sa atinga standarde de calitate recunoscute si respectatepentru executarea contractului de achizitie care urmeaza a fi atribuit.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În masura în care solicitările de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, raspunsul entitaţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.

Incheierea contractelor de finantare este conditionata de clauza suspensiva, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de prelungirea contractului de finantare din Fonduri Europene - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853, prelungirea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 și H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători numai în măsura în care se va prelungi contractul prin care se va aloca fondurile necesare achiziției. În cazul în care, indiferent de motive, nu se va semna contractul de finantare prin care se va aloca fondurile necesare achiziției, Autoritatea Contractantă, după primirea răspunsului la solicitarea de prelungire își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă , Ministerul Sănătății și/sau Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Art. 8 din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile la zi

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/12/2021