TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 652454-2021

Submission deadline has been amended by:  33737-2022
21/12/2021    S247

Slovakia-Košice: Medical breathing devices

2021/S 247-652454

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
National registration number: 00397768
Postal address: Šrobárova 2
Town: Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04180
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Tatiana Görčöšová
E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Telephone: +421 552341142
Internet address(es):
Main address: http://www.upjs.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433303
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výskumná infraštruktúra pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov

Reference number: REK000970/2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie výskumnej infraštruktúry pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov pre Ústav lekárskej fyziológie, ktoré je pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, potrebnej na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, oprava a údržba počas záručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne časti:

Časť 1:Prístroje pre monitorovanie COVID

Časť 2:Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Časť 3:Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky časť 1 až časť 3 súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 939 413.32 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroje pre monitorovanie COVID

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 1: Prístroje pre monitorovanie COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 077 959.98 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 2: Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 2 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 479 355.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 3: Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 3 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 382 098.34 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál overSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, podmienku účasti stačí preukázať len jedenkrát.

Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Splnenie podmienok účasti súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Place:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku v písomnej forme výhradne prostredníctvom modulu elektronického obstarávania elektronického kontraktačného systému (ďalej len EO EKS), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://eo.eks.sk/Elektronicka Tabula/Detail/2206. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.

O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2206, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

Predmet rámcovej dohody je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a)Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

b)Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

c)Výskumná agentúra na výkon kontroly/auditu,

d)Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

e)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

f)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

g)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, z dôvodu jej odsúhlasenia poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).

Rámcová dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorou bude schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov v prípade, ak výsledky administratívnej alebo finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania.

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2021