We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 652454-2021

Submission deadline has been amended by:  33737-2022
21/12/2021    S247

Slovakia-Košice: Medical breathing devices

2021/S 247-652454

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
National registration number: 00397768
Postal address: Šrobárova 2
Town: Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK042 Košický kraj
Postal code: 04180
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Tatiana Görčöšová
E-mail: tatiana.gorcosova@upjs.sk
Telephone: +421 552341142
Internet address(es):
Main address: http://www.upjs.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433303
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výskumná infraštruktúra pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov

Reference number: REK000970/2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie výskumnej infraštruktúry pre COVID laboratórium projektu IPMVDCov pre Ústav lekárskej fyziológie, ktoré je pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, potrebnej na vykonanie nezávislého výskumu a vývoja definovaného v projekte Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je doprava, vybalenie, uloženie, montáž zariadenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane zaškolenia odborného personálu, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia, návod na obsluhu v slovenskom resp. českom jazyku a odstránenie a odvoz obalového materiálu, oprava a údržba počas záručnej doby a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatne časti:

Časť 1:Prístroje pre monitorovanie COVID

Časť 2:Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Časť 3:Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky časť 1 až časť 3 súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 939 413.32 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroje pre monitorovanie COVID

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 1: Prístroje pre monitorovanie COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 077 959.98 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 2: Infraštruktúra pre laboratórium COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 2 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 479 355.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
33115000 Tomography devices
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
33168100 Endoscopes
33195000 Patient-monitoring system
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK042 Košický kraj
Main site or place of performance:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

II.2.4)Description of the procurement:

Časť 3: Prístroje pre monitorovanie životných funkcií pri COVID

Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a predpokladané množstvá jednotlivých položiek

predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 časť 3 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 382 098.34 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Názov projektu: Návrh a implementácia pokročilých metód ventilačnej liečby a diagnostiky vírusových pneumónií vrátane Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia

Kód ITMS2014+: 313011ASX1

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5; príp. spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie).

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál overSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na viacero častí, podmienku účasti stačí preukázať len jedenkrát.

Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Splnenie podmienok účasti súťažných podkladov.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie a podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Place:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je neverejné, bez účasti uchádzačov, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku v písomnej forme výhradne prostredníctvom modulu elektronického obstarávania elektronického kontraktačného systému (ďalej len EO EKS), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036 a na elektronickej tabuli https://eo.eks.sk/Elektronicka Tabula/Detail/2206. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ dokumenty záujemcom nezasiela.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2206 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa.

O vysvetlenie informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca požiadať elektronicky na webovej adrese https://eo.eks.sk/ ElektronickaTabula/Detail/2206, kde verejný obstarávateľ zároveň zverejní vysvetlenia alebo iné doplňujúce informácie.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi.

Predmet rámcovej dohody je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a)Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

b)Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),

c)Výskumná agentúra na výkon kontroly/auditu,

d)Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

e)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

f)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

g)Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, z dôvodu jej odsúhlasenia poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).

Rámcová dohoda bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, ktorou bude schválenie verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi).

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie bez akýchkoľvek sankčných dôsledkov v prípade, ak výsledky administratívnej alebo finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z procesu verejného obstarávania.

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podľa § 164 a § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2021