The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 656006-2021

22/12/2021    S248

Nederland-Leiden: Anesthesie en recovery

2021/S 248-656006

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leids Universitair Medisch Centrum
Nationaal identificatienummer: 27366422
Postadres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333 ZA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marlies Peeters
E-mail: aanbestedingen@lumc.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191821
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191821
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samenwerkingspartner op gebied van Anesthesie

Referentienummer: M-EU-21-42
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33170000 Anesthesie en recovery
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft  een aanbesteding conform de Europese mededingingsprocedure met onderhandeling van het LUMC voor het sluiten van een Overeenkomst met 1 Opdrachtnemer voor het leveren, installeren, trainen en onderhoud van anesthesietoestellen en het LUMC als samenwerkingspartner te helpen in het uidragen van haar visie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400 Medicinale beademingsapparatuur
33172000 Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is tweeledig, te weten:

a) Het leveren, installeren, trainen en onderhoud van anesthesietoestellen;

b) Het in staat zijn LUMC verder te helpen in het uitdragen van haar visie in een rol van samenwerkingspartner.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie beademenen, duurzaamheid, data-innovatie, training en scholing , optimalisatie gebruik / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Vorm en duur van de overeenkomst is nog vrij en afhankelijk van de inschrijvingen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 31/01/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2021