Építési beruházás - 658806-2021

24/12/2021    S250

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 250-658806

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001331242021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001331242021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kistarcsa új,16 oszt.isk.megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR001331242021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés a Kistarcsa, új 16 tantermes iskola tervezésére - kivitelezésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A tervezési fel. von: 1146 Bp, Hermina út 49., kivitelezés: Kistarcsa belterület 3144/36 hrsz nyilvántartott, illetve.. karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.), és a 1051/2021. (II.15.) Korm. határozataiban egyetértett a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények fejlesztésével, melyeket a 586/2021. (X. 14.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított. Ezek nevesítik a Kistarcsán létesítendő művészeti tagozatos és speciális nevelési igényeket ellátó általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzett vizsgálatok alapján 16 tanteremmel, 6 db szaktanteremmel, 7 db csoportszobával, 3db műhellyel/foglalkoztatóval és 1 db karbanartó műhellyel, 4 db SNI tanteremmel, és 1 db SNI foglalkoztatóval, a mindennapos testneveléshez szükséges tornateremmel, 229,22 m2 alapterületű féltornateremmel, 118,33 m2 alapterületű gyógy-testnevelési teremmel, teljes új épületként lehetséges megvalósítani, a területen meglévő fakivágási és irtási munkákkal együtt.

Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 16 tantermet, 6 db szaktantermet, 7 db csoportszobát, 3db műhelyet/foglalkoztatót, és 1 db karbantartó műhelyet, 4 db SNI tantermet és 1 db SNI foglalkoztatót (összesen 38 db oktatási helyiséget), 1 db 733,59 m2 alapterületű tornatermet, 1 db 229,22 m2 alapterületű féltornatermet, 1 db 118,33 m2 alapterületű gyógy-testnevelési termet (mindösszesen: 1081,14 m2 nettó alapterületű testnevelési termet), valamint a kapcsolódó és kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó művészeti tagozatos és speciális nevelési igényeket ellátó általános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:

Tervezői feladat a 9061,96 m2 nettó alapterületű, továbbá beépítetlen padlástereket tartalmazó, új építésű oktatási épületet tartalmazó magasépítési beruházáshoz minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési és kiviteli generál tervezése:

-a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az építési engedélyezési tervdokumentáció valamennyi szakágat tartalmazó elkészítése, a szükséges, a létesíthetőséget biztosító, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével;

-az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;

-a kiviteli tervdokumentáció valamennyi szakágat tartalmazó elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák elvi elrendezésével együtt), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően;

-a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig;

-szerzői jogok teljeskörű átadása;

- szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban, 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő a kiviteli tervek esetében szakaszos tervszolgáltatást ír elő a szerződés tervezete szerint.

Kivitelezési feladat: a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott bontási illetve kiviteli tervdokumentáció alapján a 9061,96 m2 nettó alapterületű, monolit vasbeton teherhordó szerkezetű új létesítésű sporttagozatos általános iskola valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás) kiterjedő, rendeltetésszerű állapotig tartó kivitelezése, teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel , környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi főbb tartalommal és mennyiségekkel (beépített bútorokkal és beépített oktatási eszközökkel együtt, de a mobil bútorok és mobil oktatási eszközök nélkül):

- a helyiségek összes nettó alapterülete: 9061,96 m2 (földszint1 + 1-2 emeleti helyiségek + padlásszinti gépészeti helyiségek), továbbá beépítetlen padlásterek;

- 16 db tanterem, 6 db szaktanterem, 7 db csoportszoba, 3db műhely/foglalkoztató és 1 db karbantartó műhely, 4 db SNI tanterm, és 1 db SNI foglalkozató összesen 38 db oktatóhelyiség;

- 1 db 733,59 m2 nettó alapterületű, tornaterem, 1 db 118,33 m2 nettó alapterületű gyógy-testnevelés terem és 1 db 229,22 m2 nettó alapterületű féltornaterem, összesen 1081,14 m2 nettó alapterületű sportpadlóval ellátott testnevelési terem;

- a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósítandó meg;

- valamennyi tűzvédelmi alapkövetelménynek megfelelő kiépítés megvalósítása huzamos tartózkodásra alkalmas, tömegtartózkodásra szolgáló, közösségi alaprendeltetésű oktatási létesítményben;

- beton és vasbeton síkalapozás (sávalapok + pontalapok + lemezalapok);

- alépítményi vasbeton szerkezetek;

- monolit és részben előregyártott vasbeton felmenő teherhordó szerkezetek (pillérek, falak, födémek, gerendák, koszorúk, lépcsők);

- külső és belső teherhordó és/vagy kitöltő tégla falazat vakolatokkal, burkolatokkal és végleges felületképzésekkel együtt komplett rétegrenddel;

- Záró tetőszerkezetek: nagyfesztávú (közbenső alátámasztás nélküli) tető szerkezet: 24,7 m fesztávolságú (közbenső alátámasztás nélküli) tetősíkban hőszigetelt könnyűszerkezetes (tervezendő anyagú és méretezésű alátámasztó téráthidaló teherhordó szerkezetre készülő trapézlemez felületű) ferde síkú tetőszerkezet készítendő tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt 733,59 m2 nettó alapterülettel, továbbá az épület többi részén hasonló kialakítású, normál fesztávolságú ferdetetők készítése teljes rétegrendekkel;

- hő- és vízszigetelt járható lapostetők (tetőterasz) kiépítése teljes rétegrenddel,

- hő- és vízszigetelt nem járható lapostetők kiépítése teljes rétegrenddel,

- padlószerkezetek kialakítása teljes rétegrenddel és burkolatokkal együtt: a helyiségek teljes nettó alapterületén;

- homlokzati hőszigetelt nyílászárók/függönyfal szerkezetek (azon belül tűzgátló, hő- és füstelvezető nyílászárók, illetve menekülő ajtók is);

- belső nyílászárók;

- teljeskörű akadálymentesítés;

- 8 fő / 630 kg terhelhetőségű gépház nélküli személyfelvonó: 1 db;

- 437 kW összes teljesítményű erősáramú rendszer kiépítése, melyhez 50 kW teljesítményű napelemes rendszert is kiépíteni szükséges: teljes erőátviteli, érintésvédelmi és LED fényforrásokkal és fény- és jelenlét-érzékelős világításvezérlővel ellátott világítási rendszer kiépítése a helyiségek teljes nettó alapterületén, továbbá kültéri világítási rendszer kiépítése;

- villámvédelem kiépítése;

- épületautomatikai rendszer kiépítése;

*Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.14) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) A minimálisként előírt 24 hónapon felüli, kivitelezésre vonatkozó többlet jótállás (min. 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3) Az M.2.1. alkalmassági követelménynek (MV-É kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma (min. 0 fő, vagy 1 fő vagy 2 fő, vagy 3 fő, vagy 4 fő, legkedvezőbb 4 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4) Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli FMV területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max 48 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 5) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli FMV területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 48 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 6) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli FMV területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max.48 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 7) Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény (É) teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli építészetei tervezés területen szerzett többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max 48 hónap) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 670
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Gazdaság-újraindítási Akcióterv, 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása

II.2.14)További információk

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, ami a szerződés hatálybalépésétől számított.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj (Kivitelezésre jutó Vállakozói Díj + Tervezői Díj) összegét értékeli.

2. értékelési részszempont: A minimálisként előírt 24 hónapon felüli kivitelezésre vonatkozó többlet jótállás: egész hónap ajánlható meg. Minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap, 24 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás

3. értékelési részszempont: Az M/2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: 0 fő, vagy 1 fő, vagy 2 fő vagy 3 fő, vagy 4 fő, vagy több fő ajánlható meg. 0 fő megajánlása esetén 0 pont, 1 fő megajánlása esetén 25 pont, 2 fő megajánlása esetén 50 pont, 3 fő megajánlása esetén 75 pont, az értékelési részszempont legkedvezőbb mértéke: 4 fő, 4 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális (100) pontszámot adja. Közvetlen pontozás.

4., 5., 6. és 7. értékelési részszempontok: Az M.2.1., illetve az M.2.2., illetve az M.2.3., illetve az M.2.4., alk. köv. tek. bemutatásra kerülő szakembernek az alk. min. köv. telj. szüks. minimális sz. tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 48 hónap. A 48 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás.

4) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

*A II.2.3.) pont folytatása: A teljesítés fő helyszíne: A tervezési feladatok vonatkozásban: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Kistarcsa belterület 3144/36 helyrajzi számon nyilvántartott, illetve az ezen ingatlanból telekalakítási eljárás során létrejövő ingatlan, továbbá a Kapcsolódó Ingatlanok 1848/5; 3144/28; 3144/29; 3144/35; 3145 helyrajzi számú ingatlanok

* A II.2.4) pont folytatása:

- a helyiségek teljes nettó alapterületét érintően: gyengeáramú rendszerek: vagyonvédelmi-,

beléptető-, kaputelefon-, kamerás (CCTV) megfigyelő-, informatikai-, hangosítási-, akadálymentes (mozgáskorlátozott) segélyhívó-, tűzjelző-, hő-füstelvezető rendszerek;

- a helyiségek teljes nettó alapterületét érintően: épületgépészeti rendszerek: víz-tüzivíz és szennyvíz, esővíz-el/levezető, központi fűtés-hűtés (kazánokkal a hőközpontban termelt 660 kW összes fűtési teljesítménnyel), és hibrid rendszerű hűtő-fűtő hőszivattyús rendszer, légtechnikai (azon belül hővisszanyerős légkezelő: 9 db), gázellátó rendszerek;

- melegítőkonyha, beépített konyhatechnológiai berendezésekkel együtt és 140 fős étkezővel;

- beépített illetve kültéri telepített sporttechnológiai berendezések és játszótéri berendezések elhelyezése;

- kültéri sportpálya- és játszótéri burkolatok építése aládrénezett kivitelben, teljes rétegrenddel és öntött gumi sportburkolattal;

- aszfaltozott parkolók a közterületi útcsatlakozással, térkő járda- és térburkolatok készítése teljes rétegrenddel együtt;

- külső közműellátások a szükséges közterületi közműfejlesztésekkel: vízellátás, szennyvíz - és csapadék csatornázás aknákkal együtt, külső gázvezetékek;

- Erősáramú fővezeték;

- kertészeti és térépítészeti munkarészek: fa- és cserjetelepítések, gyepesítések, automata öntözőhálózat, kerítések-kapuk építése, játszóudvar, játszótér, térbútorok kialakítása/telepítése.

Egyéb feladatok:

- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,

- a használatba vételi engedély megszerzése: a kérelem feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

- a műszaki dokumentációban rögzített további kiegészítő feladatok.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának

egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

*A III.1.3) pont folytatása: Az M2)1- M2)4 pontban előírt szakemberek vonatkozásában a szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatokat év/hónap bontásban szükséges megadni.

A 3-7. értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az AT, a közös AT, AV, alk.igazolásában résztvevő GSZ vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: AT-nek (az alk. igazolásában résztvevő gsz.von. is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gsz. tölti ki és nyújtja be.

AT-nek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figy. e. űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alk. igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon AV-k tekintetében kell benyújtani, akik nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figy. AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tek. az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

- AT-nek e. űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megak. sz. 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint def. valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szüks.benyújtani. Ha az AT-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyil. szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

- AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gsz. vonatkozásában: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok ig. kapcs. irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dok. egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre von. a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre von. külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

AT-nek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ1) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató GSZ nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gsz., ha az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására nem tudja igazolni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató GSZ be vannak jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Az előírásnak való megfelelésről szóló igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdései irányadóak.

SZ2) Alkalmatlan az AT, ha nem rend. az építési beruházáshoz kapcs. tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű GSZ nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, v nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, v szervezeti kamarai tagsággal. Az előírásnak való megfelelésről sz. igazolást az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására kell benyújtani. Az igazolási módra a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bek. irányadóak.

Igazolási mód:

SZ1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 26. § (1) bek. a) pontja és 26. § (2) bek. és a 322/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. alapján a Mo-on letelepedett GSZ esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető e. névjegyzék adatai alapján, nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., 69. § (11) bek. is irányadó.

SZ2) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rend.8. § (1) bek.alapján a Mo-on letelepedett GSZ esetén az építési beruházáshoz kapcs. tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzék adatai alapján, nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., 69. § (11) bek. is irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján rögzíti, hogy az SZ1)-SZ2) pontban foglalt alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha AT, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont GSZ meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész A. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től, amennyiben a nyilvántartásokban nem szerepel(nek).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:

P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében a P1) - P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak a közös ajánlattevők egyike megfelel, a P1)-P2) alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1)-P2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és/vagy tervezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

*Karakterkorlát miatt a III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei alpontjának folytatása:

M2)2 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert;

M2)4 min. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti É kategóriájú felelős tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.

A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia szerződésére/szerződéseire (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapra és befejező időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.

Olyan referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek., úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy AK ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referenciamunkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk. követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Az igazolást/igazolásokat az alábbi minimális tartalommal kéri AK:

- AT neve,

- a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím),

- a teljesítés helye,

- a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),

- a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,

- a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összege (HUF-ban), valamint az ajánlattevő saját teljesítésének a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni,

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására AT-nek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben AT a Felolvasólapon a 4.-7. értékelési részszempontok vonatkozásában ”0” értéket ajánl meg, úgy a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezetében szereplő Szakmai ajánlat részben történt leírástól eltérően a szakember bemutatása során Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolandók:

a) Nyilatkozat bemutatott szakemberekről: Ajánlattevőnek az elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az alk.követelmény adott pontját, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy AT-nek csatolnia kell a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a jogosultság meglétét ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT-nek a jogosultság elérési útvonalát, és a jogosultság első megszerzésének időpontját szükséges megjelölnie.. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alk. minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy AT-nek csatolnia kell a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot, melyben szakember nyilatkozik az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában szakmai tapasztalatáról (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre). Csatolni kell továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot (az önéletrajzban is megtehető). AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az M2) alk. minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.

Az alk. igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alk. igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9)-(12) bek. is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alk. követelményeknek AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alk. követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bek. alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk.követelmények igazolásainak benyújtására felhívott GSZ-nek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M2) pontokban meghatározott alk. követelményeknek.

A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (4) bek. az irányadó.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alk. követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a GSZaz EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alk. követelményeknek. Ebben az esetben az alk.követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ajánlattevő(k)től.

Karakterkorlátozás miatt folyt. a II.2.14. pontban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

M.1.1. egy szerződésen (SZ-n) belül minimum 4400 m2 nettó alapterületű, új létesítésű magasépítési beruházás minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési és/vagy kiviteli generáltervezésére vonatkozott;

M.1.2. egy SZ-n belül minimum 4400 m2 nettó alapterületű, új létesítésű magasépítési beruházás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó, minden szakágra kiterjedő kivitelezése;

M.1.3. egy SZ-n belül új épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó, minden szakágra kiterjedő kivitelezése, amely a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósult meg;

M.1.4. egy SZ-n belül tartalmazott fűtési rendszer kiépítését minimum 350 kW összes fűtési teljesítménnyel;

Több referencia bemutatása esetén a fenti M.1.1.-M.1.4. pontok szerinti valamennyi elvárásnak teljeskörűen max. összesen 5 darab szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

AK minden szakágra kiterjedőnek tekinti azt a referenciát, amely egy SZ-n belül tartalmazott építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, közműellátási munkarészeket.

Tervezés esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel alatt a szerződés alapján elkészítendő műszaki tervdokumentációk hiánytalan átadás-átvétele értendő.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

Tervezés esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel alatt a szerződés alapján megszerzésre kerülő építési engedély és az elkészítendő tervellenőri jóváhagyással rendelkező műszaki tervdokumentációk hiánytalan átadás-átvétele értendő.

Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt érti: az épület(ek) valamennyi szintjén lévő összes (munkákkal érintett) helyiségének összesített alapterülete a falak alapterülete nélkül.

Ajánlatkérő „magasépítési beruházás” alatt érti: 2018. évi CXXXVIII. törvény (az állami magasépítési beruházások megvalósításáról) 1. § (4) bekezdésében rögzítettet.

Ajánlatkérő „új létesítésű”-nek tekinti a teljes új építésen kívül a bővítményként (bővítmény/emelet-ráépítés) megvalósult épületrészt is (bővítmény esetében a meglévő-megmaradó épületrész alapterülete nem számítható bele), amely az összes bruttó szintterület növekedését eredményezi.

Ajánlatkérő „rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotig tartó” megvalósításnak tekinti azt, amikor a létesítmény az elvégzett munkálatok eredményeként megkapta a használatba vételi engedélyt.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.

* Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) alkalmasság minimumkövetelményei pontjában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A műszaki előrehaladáshoz igazodóan legfeljebb 14 db részszámla, és 1 db végszámla nyújtható be.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított, kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít, abban az esetben, ha Ajánlattevő 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000,- Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében.

Az előleg elszámolásának módja: Az Előleg összege teljes egészében a 7-11. kivit. részszámlákban arányosan kerül elszámolásra, vagyis a 7., 8., 9., 10. és 11. kivit. részszámla összegéből egyenlő arányban levonásra kerül. Részletesen :Szerz.tervezet I. Rész 2.1.6. pont

A Szerződés II.6.2. pontjában foglaltak figyelembevételével a részszámlák száma 3 db tervezői és 12 kivitelezési, melyek értéke megegyezik a I.2.2.2. pontjában foglalt fizetési mérföldkövekben meghatározott százalékos értékkel.

Tartalékkeret: a kivitelezésre eső nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Szerződést megerősítő biztosítékok (a tartalékkeret nélkül számított nettó váll.i díj %-a): teljesítési biztosíték (5%-a), jólteljesítési biztosíték (5%-a), késedelmi- (1%-a/nap, maximum 20 naptári napra eső összeg), szerződésszegési- (felek által elismert 200 000,- Ft /szerződésszegés, max 10%-a), meghiúsulási kötbér (30%-a).

Jótállás: a szolgáltatott tervekért: 24 hónap, a kivitelezett Beruházásért: 24 hónap.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.

*Karakterkorlátozás miatt a VI.1.3) pont folytatása:

16) A részajánlattétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egységes jóváhagyási tervdokumentációval rendelkezik, amely nem bontható sem szakági, sem kivitelezés technológiai, sem organizációs szempontból részekre. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, amely részajánlattétel biztosításával nem valósítható meg. A kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható. A tervezés-kivitelezés folyamata már önmagában kizárja a részekre bontás lehetőségét, egy egységes kiviteli terv készül és ez alapján valósul meg a kivitelezés, melyek egyes részei már a tervezési szakaszban megindulhatnak.

17) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

18) Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában érvényes MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt fennáll.

19) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a szerződésben meghatározott időpontra legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegű „All-risk” típusú építés-szerelési biztosítást, valamint legalább 100 000 000 Ft/káresemény és 300 000 000 Ft/év tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

20) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.

21) Ajánlattevőnek ajánlatában projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában) kell készítenie, az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/02/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege: 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022. január 7. 12:00 óra. Találkozás helye: Kistarcsa (belterület hrsz. 3144/36), Raktár körút, Villért Zrt. bejáratával szemben. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

3) Az ajánlathoz (elektronikus űrlap formájában) csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,

- Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

- Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozata (nemleges válasz esetén is),

- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),

- üzleti titokról szóló nyilatkozat (nemleges válasz esetén is), ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.

- Egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)

Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az Ajánlattevőnek csatolnia kell:

- a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

- az M2)1-M2)4 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot (amennyiben az ajánlat során nem került benyújtásra).

4) A III.1.2.) és III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. 2. értékelési részszempont: A minimálisként előírt 24 hónapon felüli kivitelezésre vonatkozó többlet jótállás: egész hónap ajánlható meg. Minimum 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap, 24 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás.

3. értékelési részszempont: Az M/2.1. alkalmassági követelménynek („MV-É” kategória) megfelelő többlet szakemberek létszáma: 0 fő, vagy 1 fő, vagy 2 fő vagy 4 fő, vagy 4 fő, vagy több fő ajánlható meg. 0 fő megajánlása esetén 0 pont, 1 fő megajánlása esetén 25 pont, 2 fő megajánlása esetén 50 pont, 3 fő megajánlása esetén 75 pont, az értékelési részszempont legkedvezőbb mértéke: 4 fő, 4 fő vagy annál több többlet szakember bemutatása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális (100) pontszámot adja. Közvetlen pontozás. 4., 5., 6. és 7. értékelési részszempontok: Az M.2.1., illetve az M.2.2., illetve M.2.3., illetve az M.2.4., alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet (FMV illetve tervezői) szakmai tapasztalatának mértéke: egész hónap ajánlható meg, minimum 0 hónap, legkedvezőbb ajánlati elem: 48 hónap. A 48 hónap vagy annál több hónap megajánlása esetén Ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja. Egyenes arányosítás.

Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő ajánlattevői nyilatkozatban (Szakemberek megnevezése) kell feltüntetni. A Nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.

6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László (lajstromszáma: 00172)

8) Az eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (Gazdaság-újraindítási Akcióterv) támogatási igényt nyújt be, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti..

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, a 2-5. értékelési részszempontra jelölt szakemberek megnevezéséről szóló Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatból, áll. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.

12) Az M2)1-M2)4 pontok szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.

14) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

*Karakterkorlátozás miatt folytatás a felhívás III.2.2. pontjában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2021