Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 669063-2021

Submission deadline has been amended by:  239453-2022
28/12/2021    S252

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 252-669063

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001511442021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001511442021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Székesfehérvár IMCS tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001511442021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakításának tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111213 Eltakarítási munka
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45112100 Árokásási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
45112730 Tereprendezési munkák közutakon és autópályákon
45221213 Fedett vagy részben fedett vasúti földkitermelés
45221220 Közműalagutak
45221230 Aknák
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45233120 Közút építése
45233123 Alárendelt út építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233127 Úttorkolat építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45233294 Közúti jelzések szerelése
45233320 Közút alapozása
45234113 Pályabontás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” c. projekt tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása az alábbi részletezés szerint.

1. Végleges és az üzemeltetők által jóváhagyott kiviteli tervek elkészítése valamennyi érintett szakág tekintetében:

- A kiviteli terv szintű tendertervek alapján;

- A kiviteli terv szintű tendertervekben meghatározott egyéb tervezési feladtok elvégzése.

- AT feladata továbbá a projekt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges, és még hiányzó engedély, hozzájárulás és jóváhagyás beszerzése is, illetve amennyiben szükséges a meglévő engedélyek módosítása.

- A megvalósításhoz szükséges vágányzári engedélyek beszerzése.

- Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.

2. 2x2 sávos Mártírok útja felújítása ~659 m hosszon, és mellette ~ 556 m hosszú önálló vonalvezetésű kerékpárút, valamint ~150 m hosszú elválasztott gyalog- és kerékárút építése.

3. II. rendű belterületi főút építése a Mártírok útja és az Újváralja sor között ~668 m hosszon, amelynek részeként épül egy ~155,05 m hosszú közúti felüljáró a vasútállomás felett. A Mártírok útja és az Újváralja sor csatlakozásánál 1-1 db körforgalmú csomópont épül, illetve azzal párhuzamosan ~449 m hosszú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút is létesül.

4. Újváralja sor átépítése ~1520 m hosszon, amely során az úton kétoldali irányhelyes kerékpársáv is létesül, valamint megépítésre kerül 1-1 körforgalmi csomópont a Széchenyi utcai és a Déli vasút utcai csatlakozásoknál.

5. Széchenyi utca - Béke tér kapcsolatát biztosító II. rendű belterületi főút építése ~597 m hosszon, valamint a Széchenyi utcai csatlakozásúnál egy jelzőlámpás csomópont létesítése. Az út mellett kialakításra kerül ~4+5 db autóbuszmegállóhely, ~69 db térszíni személygépkocsi P+R parkoló, valamint épül új kerékpárút is ~100 m hosszon a garázssor irányába.

6. Új autóbuszpályaudvar épül a Béke téren ~11 db indító kocsiállással, amelynek kapcsán ~2 db peronfedés is létesül (~1190 m2 + ~250 m2), valamint mellette kialakításra kerül egy közösségi tér is. A Béke téren kialakításra kerül: ~4 db mozgáskorlátozott parkolóhely, ~1 db rakodóhely, ~6 db K+R parkoló és egy ~6 férőhelyes taxiállomás is.

7. Átépítésre kerül a Prohászka Ottokár és a Mártírok útja ~550 m hosszon, amely során az útpálya két oldalán kerékpársáv is kialakításra kerül. Az új autóbuszpályaudvar kiszolgálása érdekében jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra a Deák Ferenc utcánál.

8. ~24 férőhelyes autóbusz tároló kerül kialakításra a Széchenyi utca - Béke tér között létesülő új út és a Kölcsey Ferenc utcai garázssor között, ahol üzemeltetői kiszolgáló épület is létesül ~315 m2 alapterülettel és ~10 db üzemi személygépkocsi parkolóval.

9. Az intermodális csomópont területén B+R kerékpár tárolók kialakítása is megvalósul. A vasútállomás keleti oldalán, a Mártírok úti kerékpárúthoz, valamint a gyalogos felüljáróhoz csatlakozva ~116 db és a vasútállomás felvételi épület nyugati oldalán két egységben összesen ~86 db.

10. A vasúti felvételi épület funkcionális bővítése is megtörténik a projekt keretében, kialakításra kerül az autóbuszos kiszolgálást biztosító ügyfélszolgálati iroda (~17,33 m2), pénztárak (a MÁV-os pénztárakba integrálva - 35,08 m2), irodahelyiségek (~28,24 m2), valamint egy új vizesblokk a felvételi épület keleti szárnyában (~63,04 m2).

11. ~230 férőhelyes P+R parkolóház építése a felvételi épület nyugati oldalán a gyűjtőút mellett.

12. A projekt keretében kiépítésre kerül teljes körűen az új autóbuszpályaudvaron és annak környezetében a vizuális és hangos utastájékoztatás, a P+R parkoló foglaltsága több helyszínen kijelzésre került, valamint kiépülnek a projekt teljes beavatkozási területén a biztonsági térfigyelő kamerarendszerek is.

13. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások, építések és védelembe helyezések teljes körű elvégzése, az AT által készített és az üzemeltetők előírásainak megfelelő kiviteli tervek alapján.

14. A kivitelező feladata továbbá a kivitelezés teljes időtartalma alatt és a forgalomba helyezési eljárások lezárásáig az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése és folyamatos karbantartása.

AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségeket alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, az üzemeltetői és kezelői előírások, jóváhagyások következtében változhatnak.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: I000.05.82

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

- Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ és 6-7.§ szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.

- Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra.

- Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

- A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.

- Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

SZT1)

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (közúti/vasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (közúti/vasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó építési és/vagy átépítési feladatok elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 10 000 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az éves árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek.

Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása c. projekt kapcsán a nyertes kivitelező vállalkozó feladatát fogja képezni a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, valamint az egyéb szükséges engedélyek beszerzése is. A projekt jelenleg rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli terv szintű tenderterveit egy tervező konzorcium készítette, ezért a végleges kiviteli tervek készítésekor is indokolt, hogy a terveket egységes színvonalon, és tervezési elvek mentén készítse el a nyertes vállalkozó a projekt vonatkozásában, ezért javasolt, hogy azokat egy kivitelező készítse el valamennyi szakág tekintetében. Az építési beruházást, amely 10 db. nagyobb projektelemet foglal magában Székesfehérvár lakott területén, belvárosi környezetben, a forgalom fenntartása mellett 5 db. egymáshoz szorosan kapcsolódó területi egységen kell megvalósítani, amely alapos tervezést és koordinációt igényel. A kivitelezés számos szakágat foglal magában, amelyeknek a feladatellátásai térben és időben folyamatos átfedésben lesznek a projekt területén, azok egymásra épülnek és egymást egészítik ki, amelyeket folyamatosan koordinálni és ellenőrizni szükséges. Erre tekintettel a projekt teljeskörű kivitelezése egy vállalkozó által kevesebb kockázatot hordoz magában a projekt határidőre történő megvalósításában, így indokolt, hogy a részekre történő ajánlattétel lehetősége helyett egyben kerüljön a vállalkozási feladat kiírásra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

- építési beruházás tárgya;

- építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;

- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);

- teljesítés helye;

- sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek b) pont).

M2)

A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,

# rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása (adott esetben).

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát és kódját, a jogosultság elérési útvonalát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) legalább 460 m hosszú új vagy meglévő nyomvonalú 2x2 sávos közút építése vagy felújítása tárgyú referencia;

B) legalább 1 db közút építése tárgyú referencia, amely tartalmazott közúti felüljáró építést is, amely közúti felüljáró legalább 100 m hosszú volt és vasúti fővonalat keresztezett;

C) 1 db, vasútállomáson, vágányok felett megvalósult műtárgyépítési referencia;

D) legalább 1 db referencia, amely tartalmaz peronfedés kivitelezését, melynek összes felülete legalább 1000 m2;

E) legalább 1 db felvételi, üzemi épület építése tárgyú referencia, amelynek területe legalább 150 m2;

F) legalább 1 db referencia, amely tartalmaz közösségi közlekedés fejlesztése keretében megvalósított hangos- és/vagy vizuális utastájékoztatás kiépítését.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 24 hónap, országos és/vagy helyi közút építése és/vagy átépítése során szerzett építésvezetői, és/vagy építésvezető helyettes és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal és

c) legalább 1db belterületi közlekedési csomópont építése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

B) 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 24 hónap műtárgy építés és/vagy átépítés területén szerzett építésvezetői , és/vagy építésvezető helyettes, és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal.

C) 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel - vagy azzal egyenértékű - és gyakorlattal és

b) legalább 24 hónap általános építmények építési-szerelési munkái területén szerzett építésvezetői, és/vagy építésvezető helyettes, és/vagy főépítésvezetői és/vagy főépítésvezető helyettes szakmai tapasztalattal.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (1) bek. és (2) bek. a)-b) pontokban foglaltakat érti.

AK „közút” alatt a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti fogalmat érti, kivéve a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 2. § (2) bek. c) pontokban foglaltakat.

AK „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, vagy korszerűsítését érti.

„Építésvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, vagy a felelős műszaki vezető; „Építésvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson az építésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve az építésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Főépítésvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki több különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja; „Főépítésvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a főépítésvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a főépítésvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § (1),(3)-(6),(11)-(12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a TSZ szerint történik, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára is.

Tartalékkeret: 2 %.

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

A finanszírozás forrása: hazai, utófinanszírozással.

Előleg: max 20%, azzal, hogy az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra, az előleg igénylés feltételeire, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés, illetve a Szerződés az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5 %/nap, max 15 %), hibás teljesítési kötbér (kötbéralap 15 %-a), meghiúsulási kötbér (20 %); teljesítési biztosíték (5 %), jótállási biztosíték (5 %), előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben); jótállás 36 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen II. kötet) tartalmazza. Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a tartalékkeret nélküli nettó ellenszolgáltatás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/02/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/02/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a műszaki köteteket (KD III-IX. kötet); jelen eljárásban - egyedi elbírálás alapján - max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat (KD_III-IX kotet.7z.001 - KD_III-IX kotet.7z.023) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „KD_III-IX kotet.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A) és B) szakember: MV-KÉ; C) szakember: MV-É.

5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott költségvetésből áll.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

8. Nyertes ajánlattevő köteles - feltételes közbeszerzés esetén - a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (1) építési-szerelési biztosítást (1,00 mrd Ft / év; 300 millió Ft / káresemény); (2) tervezési felelősségbiztosítást (100 millió / év; 50 millió / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

9. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

13. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021