Services - 67017-2015

Display compact view

25/02/2015    S39

Romania-Galati: Energy-management services

2015/S 039-067017

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Municipiul Galati
Postal address: Str. Domneasca nr. 38, Compartiment Achizitii Publice, camera 34
Town: Galati
Postal code: 800008
Country: Romania
Contact person: Compartiment Achizitii Publice
For the attention of: Roman Gianina
E-mail: licitatii@primaria.galati.ro
Telephone: +40 236307720
Fax: +40 236307720

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primaria.galati.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Contract de performanta energetica si servicii proiectare.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Galati.

NUTS code RO224 Galaţi

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de eficienta energetica pentru:
Lot 1 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Sf. Ioan" - 5 corpuri principale de cladire.
Lot 2 - Grup de 5 unitati scolare de invatamant primar: Sc. Gimn.nr. 26 "Ion Creanga", Sc. Gimn. nr.28 "Mihai Eminescu", Sc. Gimn. nr. 29 "Sf. Ana", Sc. Gimn. nr. 34 "Mihai Viteazu", Sc. nr. 43 "Dan Barbilian"
Serviciile care fac obiectul contractului presupun desfasurarea in prealabil a unor activitati care urmaresc implementarea de catre contractor a masurilor de eficienta energetica, de reabilitare termica si management energetic astfel cum au fost acestea identificate in urma procedurii de dialog competitiv. Acestea pot include activitati de proiectare, planificare, engineering, autorizare, finantare, achizitie, instalare si construire a oricaror produse care pot fi necesare in vederea implementarii masurilor de eficienta energetica, precum si alte activitati tehnice si procedurale efectuate de contractor in legatura cu imobilele ce fac obiectul contractului, in vederea realizarii economiilor garantate.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71314200 Energy-management services, 71314000 Energy and related services, 71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings, 71340000 Integrated engineering services, 71500000 Construction-related services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Servicii de eficienta energetica pentru:
Lot 1 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Sf. Ioan" - 5 corpuri principale de cladire.
Valoarea estimata lot 1 - 6 166 100 RON fara TVA
Lot 2 - Grup de 5 unitati scolare de invatamant primar: Sc. Gimn.nr. 26 "Ion Creanga", Sc. Gimn. nr.28 "Mihai Eminescu", Sc. Gimn. nr. 29 "Sf. Ana", Sc. Gimn. nr. 34 "Mihai Viteazu", Sc. nr. 43 "Dan Barbilian"
Valoare estimata lot 2 - 2 817 000 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT: 8 983 100 RON
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 135 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 2 Lot title: Grup de 5 unitati scolare de invatamant primar
1)Short description
Servicii de eficienta energetica - Grup de 5 unitati scolare de invatamant primar: Sc. Gimn.nr. 26 "Ion Creanga", Sc. Gimn. nr.28 "Mihai Eminescu", Sc. Gimn. nr. 29 "Sf. Ana", Sc. Gimn. nr. 34 "Mihai Viteazu", Sc. nr. 43 "Dan Barbilian".
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71314200 Energy-management services

3)Quantity or scope
Sc.Gimn.26-775 mp la sol,Sc.Gimn.28,29-1124 mp la sol fiecare,Sc.Gimn.34,43-734 mp la sol fiecare.
Estimated value excluding VAT: 2 817 000 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 135 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Sc.Gimn.26-P+1,775 mp la sol,Sc.Gimn.28,29-P+2,1124 mp la sol fiecare,Sc.Gimn.34,43-P+2,734 mp la sol fiecare Valoarea garantiei de participare este: 42 255 RON.
Lot No: 1 Lot title: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan": 5 corpuri principale de cladirie
1)Short description
Servicii de eficienta energetica - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan": 5 corpuri principale de cladire.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71314200 Energy-management services

3)Quantity or scope
Corp A-1074 mp la sol,Corpurile B,C,D- in total 1309 mp la sol, Corp E-295 mp la sol.
Estimated value excluding VAT: 6 166 100 RON
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 135 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Corp A-P+4,1074 mp la sol,Corpurile B,C,D-P+3+M, in total 1309 mp la sol, Corp E-P+1,295 mp la sol Valoarea garantiei de participare este: 92 491 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in numele Candidatului Preselectat respectiv care depune Oferta Finala, in conformitate cu art. 86(1) din HG 925/2006, respectiv fie prin virament bancar, fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Garantia de participare va fi în valoare de 92 491 RON pentru Lotul 1 si 42 255 RON pentru Lotul 2 si trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare poate fi emisa în numele Candidatului Preselectat si într-un cuantum echivalent în EUR, prin raportare la cursul de schimb valutar oficial comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua care este anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a Ofertei Finale. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a Ofertei Finale, respectiv 180 de zile.
Daca o Oferta Finala este depusa de o asociere, garantia de participare va fi constituita în numele asocierii si se va preciza ca acopera în mod egal toti membrii asocierii.
Contul autoritatii contractante este: R084TREZ3065006XXX000235, Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810.
Garantia de participare emisa în alta limba decât în limba româna se va depune în original si va fi însotita de o traducere legalizata în limba româna.
Pentru operatorii economici încadrati conform legii în categoria IMM, garantia de participare va fi admisa în cuantum de 50 % din nivelul minim impus, in acest caz se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se încadreaza în categoria I.M.M.-urilor.
Restituirea garantiei se va face conform cu art. 88 din H.G. 925/2006. Garantia de buna executie este de 5 % din pretul contractului fara TVA si se va constitui in termen de maxim 15 zile de la incheierea contractului in oricare din formele de la art.90 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, fie prin virament bancar in contul autoritatii contractante. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50 % a garantiei de buna executie.
In conformitate cu art. 91 din H.G. nr. 925/2006, autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Proiectul va fi finantat din bugetul local. Mecanismul de plata este detaliat in sectiunea VI.3) Alte informatii.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: (i) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - completare Anexa nr. 10.5 din sectiunea Formulare;
(ii) Declaratie privind eligibilitatea: - completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;
(iii) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completare Anexa nr. 10.2 din sectiunea Formulare);
Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, lit. c1) si lit. d din OUG nr. 34/2006 si neîncadrarea în prevederile art. 180, vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul;
(iv) Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata, dupa cum urmeaza:
a) Persoanele juridice/fizice române trebuie sa prezinte:
- certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
- certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.
Nota: Din certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.
b) Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta:
- documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota: Din certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor.
Documentele mentionate in aceasta sectiune vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.
(V) declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69' din OUG nr. 34/2006, privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese (Formular 1 din sectiunea Formulare). Aceasta declaratie va fi prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, precum si cei care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Marius Stan, Cosca Radu, Popa Florin, Vlaicu Gheorghe Aurel, Bucur Adrian, Stadoleanu Ioan Daniel, Campeanu Rodica, Roman Gianina, Crivat Liliana, Ciocarlan Livica, Baldovin Adriana, Tarola Odeta, Popa Simona Nicoleta, Pavlenco Violeta, Nichiforov Lenuta, Hanta Costel, Ovidiu Costea, Constantin Elena, Chiric Adrian, Tudor Lili, Avramescu Marian, Bogatu Hristache, Bucatanschi Mihail, Bugeag Gheorghe, Caliga Gigel, Cocu Desilia, Dascalu Monica, Dima Cristian, Dobrea Victor, Enache Cristian Sorin, Gavan Eugen, Ghetu Ilie, Humelnicu Marius, Ilie Zanfir, Malinovici Victor, Marian Alexandru, Mihai Alin, Mihailov Raul, Musat Carmina Liana, Paladi Gina, Rainea Nicolae, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Vals Vergiliu Sorin, Vasoi Costel. a) Pentru persoane juridice/fizice române:
* Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Candidatul îsi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse în aceste documente vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor finale. Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun o oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca, pentru partea din Contract pe care o realizeaza, are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) Pentru persoane juridice/fizice straine:
* Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care candidatul este rezident, in original, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba româna. Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise în documentele prezentate. Candidatul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor finale.
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun o oferta comuna, fiecare membru al asociatiei trebuie sa dovedeasca ca partea din Contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
Nota: Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate în copie, documentul în original sau copie legalizata.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: A. Informatii generale cu privire la cifra de afaceri
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globale aferente ultimilor 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie de cel putin 12 300 000 RON pentru Lotul 1 din Contract si de cel putin 5 600 000 RON pentru Lotul 2 din Contract.
In acest sens se va declara cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014).
Nota: Nivelul cifrei medii de afaceri globale aferente ultimilor trei ani se calculeaza ca medie aritmetica a cifrei de afaceri înregistrate în situatiile financiare pe anii 2012, 2013 si 2014.
B. Situatiile financiare pentru anii 2012, 2013 si 2014
Scopul solicitarii îl reprezinta demonstrarea potentialului financiar al candidatului, având în vedere specificul, volumul si complexitatea serviciilor ce urmeaza a fi prestate, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a presta serviciile, în cazul în care oferta sa va fi declarata câstigatoare.
Candidatul va prezenta situatiile financiare (respectiv bilanturile contabile sau extrasele de bilant si conturile de profit si pierdere) pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit candidatul, inregistrate la organele competente.
C. Tert sustinator financiar (daca este cazul)
În conformitate cu prevederile art. 186, alin (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 Iit. a), Iit. c1) si Iit. d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Minimum level(s) of standards possibly required: Se va completa declaratia pe proprie raspundere completata in conformitate cu Anexa nr. 11 - Informatii generale, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014).
Pentru operatorii economici nou înfiintati, se va lua în considerare cifra de afaceri de la data la care au fost înfiintati sau si-au început activitatea comerciala.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.
Se vor prezenta situatiile financiare (respectiv bilanturile contabile sau extrasele de bilant si conturile de profit si pierdere) pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), în cazul în care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit candidatul, înregistrate la organele competente.
In situatia în care situatiile financiare aferente anului 2014 nu sunt înregistrate la organele competente pâna la data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractanta va accepta orice alt document care probeaza cifra de afaceri aferenta anului 2014. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba romana.
In vederea indeplinirii acestei cerinte se vor completa urmatoarele:
- Anexa nr. 19 - Angajament tert sustinator financiar din Sectiunea Formulare;
- Anexa nr. 10.3 - Declaratie privind eligibilitatea din Sectiunea Formulare;
- Anexa nr. 10.4 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea în dispozitiile art. 181 lit. a), Iit. c1) si Iit. d) din Sectiunea Formulare;
- Formular nr. 1 – Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
A.Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani.
Lista va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Din lista trebuie sa rezulte ca au fost prestate în ultimii 3 ani servicii similare cu cele ale prezentei proceduri (cum ar fi: reabilitare cladiri, reabilitare sisteme de iluminat, modernizare sisteme de producere energie termica/electrica, reabilitarea sistemului de distributie a energiei termice, management energetic, audit energetic etc.). Valoarea cumulata a serviciilor prestate în ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata rotunjita a Contractului pentru fiecare lot, respectiv, 6 100 000 RON pentru Lotul 1 si 2 800 000 RON pentru Lotul 2, la nivelul a maxim 15 contracte/proiecte pentru Lotul 1 si respectiv maxim 7 contracte/proiecte pentru Lotul 2.
B. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea Contractului
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
Candidatul trebuie sa faca dovada ca dispune de personalul /resursele umane necesare pentru îndeplinirea Contractului conform propunerii tehnice prezentate. Vor fi acoperite minim urmatoarele specialitati:
— Coordonator de proiect - Calificari: studii superioare tehnice (energetica, electrotehnica, electronica sau automatica) finalizate prin diploma de licenta si examen de absolvire; Experienta profesionala generala de minim 5 ani în domeniul energetic; Experienta profesionala de specialitate (participarea in calitate de expert pe parcursul profesional la implementarea a cel putin unui contract/ program/proiect similar în cadrul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele care fac obiectul Contractului; experienta în calitate de manager/ coordonator/ director de proiect, indiferent de natura proiectului)
— Auditor energetic - Atestare de auditor energetic pentru cladiri emisa de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si cu art. 2 din Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul nr. 38/2013. Pentru operatorii economic care prezinta auditori energetici straini se vor prezenta documente echivalente emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului (in cazul in care oferta este declarata castigatoare) sa depuna documente recunoscute de autoritatile romane.
— Expert tehnic - Studii superioare tehnice finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma; Experienta profesionala generala de minim 5 ani; Specializare în domeniul energetic, cu aplicatii în energii regenerabile si/sau eficienta energetica.
C. Informatii privind asocierea - daca este cazul.
Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin
depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de
semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul sociatiei.
- În acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii îsi asuma
raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.
- In acordul de asociere se va preciza concret partea/partile din contract pe care le va executa fiecare asociat in parte.
În cazul ofertei declarate câstigatoare, la încheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractul legalizat.
D. Informatii privind subcontractantii - daca este cazul
Ofertantul are obligatia de a preciza subcontractantii, specializarea acestora, partea din contract pe care urmeaza sa o subcontracteze si procentul de subcontractare.
In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa îndeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta în oferta, care se constituie în anexa la contract.
Pe parcursul derularii Contractului, Candidatul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice si/sau financiare.
E. Informatii privind tertul sustinator tehnic si profesional - daca este cazul
In conformitate cu art. 190, alin (2) din OUG nr. 34/2006, în cazul în care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatii care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
A. Standarde de asigurare a calitatii
În scopul asigurarii calitatii serviciilor ce vor fi prestate în baza Contractului se impune certificarea sistemului de management al calitatii candidatului în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent).
B. Standarde de protectie a mediului
In scopul asigurarii protectiei mediului, se impune certificarea sistemului de management al candidatului, în conformitate cu standardul ISO 14001:2005 sau echivalent.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa Anexa nr. 15 – Declaratie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare.
În cazul în care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 15 din Sectiunea Formulare. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se vor prezenta certificate/documente/ referinte/recomandari emise sau contrasemnate de catre beneficiarul serviciilor (autoritate contractanta sau client privat), din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: numele beneficiarului, denumirea serviciilor
prestate, valoarea acestora, perioada de prestare si daca acestea au fost duse la bun sfârsit.
Prin „servicii duse la bun sfârsit” se întelege:
- servicii receptionate partial;
- servicii receptionate la sfârsitul prestarii (sfârsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, candidatul nu are posibilitatea obtinerii unei certificarii/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a candidatului.
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” însotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.
Se vor prezenta:
- Anexa nr.14 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani.
- Lista cu personalul responsabil direct de îndeplinirea contractului de achizitie publica
Pentru personalul responsabil nominalizat cu îndeplinirea contractului se vor prezenta, dupa caz:
-documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale candidatului sau, dupa caz, angajamentul de participare/ declaratia de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca candidatul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane)
- dupa caz, alte calificari sau certificate, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.
In vederea dovedirii experientei persoanelor responsabile pentru îndeplinirea Contractului, candidatul va prezenta CV-uri, fise de post, contracte de munca sau orice alte documente similare ce pot dovedi îndeplinirea cerintelor solicitate.
Prin exceptie, pentru auditorul energetic se vor prezenta, ca documente doveditoare ale pregatirii profesionale si calificarii, doar atestat si/sau legitimatia, (in conformitate cu art. 27 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si cu art. 2, din Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul nr. 38/2013). Pentru operatorii economic care prezinta auditori energetici straini se vor prezenta documente echivalente emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului (in cazul in care oferta este declarata castigatoare) sa depuna documente recunoscute de autoritatile romane.
Documentele solicitate se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, însotita dupa caz, de traducerea autorizata a acesteia în limba româna. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Se va prezenta Acord de asociere (Anexa nr. 44 din sectiunea Formulare).
Se va prezenta:
- Anexa nr. 18 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind subcontractarea cu subcontractantii si specializarea acestora, procentul de subcontractare si partea din Contract care va fi subcontractata.
- Formualar nr. 1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind neîncadrarea intr-o situatie de conflict de interese
Se vor prezenta:
- Anexa nr. 20 din Sectiunea Formulare - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a candidatului/ grupului de operatori economici
- Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 din Sectiunea Formulare - Declaratii tert sustinator si profesional
- Anexa nr. 10.3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180,
- Anexa nr. 10.4 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind neîncadrarea la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006
- Formular 1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1.
Pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta standardele de asigurare a calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii la nivelul candidatului (ISO 9001:2008 sau echivalent).
În cazul în care candidatul nu detine o certificare ISO 9001:2008 sau alta certificare echivalenta, acesta va prezenta o declaratie scrisa care sa descrie procedurile interne implementate în vederea respectarii standardelor de asigurare a calitatii.
Candidatul va prezenta: - certificate/ documente/alte dovezi, care vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita individual de fiecare membru al grupului pentru partea din Contract pe care acesta o realizeaza.
Pentru dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta standardele de asigurare a protectiei mediului în conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al mediului candidatului (ISO 14001:2005 sau echivalent).
În cazul în care candidatul nu detine o certificare ISO 14001:2008 sau alta certificare echivalenta, acesta va prezenta o declaratie scrisa care sa descrie procedurile interne implementate în vederea respectarii standardelor de protectie a mediului.
Candidatul va prezenta certificat/ documente/ alte dovezi, care vor fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
În cazul în care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita individual de fiecare membru al grupului pentru partea din Contract pe care acesta o realizeaza.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
competitive dialogue
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
Envisaged number of operators: 3
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 80

2. Reducerea emisiilor de CO2. Weighting 5

3. Coeficientul de performanta. Weighting 15

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.3.2015 - 23:59
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.3.2015 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 30.3.2015 - 12:00

Place:

Municipiul Galati, str. Domneasca nr. 38

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Durata de 135 de luni mentionata in sectiunea II.3) de mai sus începe sa curga de la data semnarii Contractului si nu include anumite etape cu durata variabila precum obtinerea aprobarii CAIL, obtinerea aprobarii din partea Consiliului Local cu privire la Documentatia Tehnico-Economica si obtinerea permiselor. In acest sens, contractul este impartit dupa cum urmeaza: Redactarea documentatiei tehnico-economice - 3 luni; Faza pregatitoare din cadrul etapei de furnizare a serviciilor de eficienta energetica – 1 an (12 luni); Faza de executie din cadrul etapei de furnizare a serviciilor de eficienta energetica – 10 ani (120 luni).
Mecanismul de plata mentionat in sectiunea III.1.2 din Fisa de date este: (i)Plata initiala (efectuata in cadrul Fazei Pregatitoare) - maxim 20 % din valoarea contractului ce urmeaza a se incheia cu ofertantul castigator, fara a se depasi un o suma maxima de 1 241 500 RON, respectiv 283 000 EUR (aceasta suma neincluzand TVA) pentru lotul 1 si, respectiv, maxim 45 % din valoarea contractului ce urmeaza a se incheia cu ofertantul castigator, fara a se depasi o suma maxima de 1 215 500 RON, respectiv 277 100 EUR (aceasta suma neincluzand TVA) pentru lotul 2; (ii) Plata in transe lunare catre Contractor, platibile in fiecare luna a Fazei de Executie (pe perioada de 10 ani).
Autoritatea Contractanta deruleaza Dialogul pana cand identifica solutia/solutiile de eficienta energetica care corespunde/corespund necesitatilor sale obiective. Autoritatea Contractanta preconizeaza ca Dialogul se va desfasura in trei runde consecutive cu fiecare Candidat Preselectat (fara ca acest numar sa fie obligatoriu). Printre informatiile care vor fi schimbate în cadrul Dialogului în legatura cu Proiectul, Candidatii Preselectati trebuie sa poata prezenta Autoritatii Contractante un concept solid de finantare a Proiectului si sa furnizeze, în acest sens, documente justificative relevante. Daca prima pozitie a clasamentului este ocupata de doua sau mai multe propuneri financiare cu punctaje egale, Autoritatea Contractanta va atribui Contractul Candidatului Preselectat a carui Oferta Finala a avut cea mai mare valoarea actualizata neta a economiilor pe durata Contractului. Daca valorile actualizate nete ale economiilor pe durata Contractului sunt de asemenea egale, Autoritatea Contractanta va avea dreptul de a solicita depunerea unei noi propuneri financiare, în plic sigilat, pentru a stabili un nou clasament. Noile propuneri financiare vor fi depuse în termen de 3 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante si vor fi deschise în cadrul unei sedinte la care vor participa reprezentantii autorizati ai Candidatilor Preselectati cu punctaje egale ale propunerilor financiare si membrii Comisiei de Evaluare. Noua propunere financiara trebuie sa nu modifice propunerea tehnica initiala.
Aspectele procedurale in legatura cu evaluarea ofertelor sunt detaliate in Sectiunea 5.2 din Documentatia Descriptiva.
Precizari finale: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Comentariu general: Termenii definiti in Fisa de date a achizitiei au sensul atribuit acestora in Documentatia Descriptiva.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 10 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform precizarilor art. 256 2aliniat 1 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Compartiment Achizitii Publice
Postal address: Strada Domneasca nr. 38
Town: Galati
Postal code: 80008
Country: Romania
E-mail: licitatii@primaria.galati.ro
Telephone: +40 236307720
Fax: +40 236307720
Internet address: www.primaria.galati.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20.2.2015