Supplies - 670213-2021

28/12/2021    S252

Poland-Łódź: Medical equipments

2021/S 252-670213

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 223-586376)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Postal address: ul. Pabianicka 62
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-558
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Janikowska
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telephone: +48 4268959911
Fax: +48 426895409
Internet address(es):
Main address: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EZ.28.42.2021 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Reference number: EZ.28.42.2021 EZ.28.61.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje 8 pakietów

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.Państwa dane osob.przetw.są w związ.z prowadz.postęp.o udziel.zam.publ. i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezbędne dla zapew.prawidł.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.postęp.w tym w celu uzyskania podmiot.środ.dowod.związanym z prowadz.postęp.o udziel. zam.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 223-586376

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/12/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 14/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 14/03/2022
Read:
Date: 14/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/12/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 14/01/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: