Supplies - 670253-2021

28/12/2021    S252

Slovensko-Trenčín: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2021/S 252-670253

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 216-567974)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31118259
Poštová adresa: Študentská
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91150
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Štrbová
E-mail: sp@tatratender.sk
Telefón: +421 910813539
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tnuni.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2422

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu

Referenčné číslo: TNUNI/NLZ 02/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým

súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky).

Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti

predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 až B.4

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/12/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 216-567974

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/01/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 14/01/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 21/01/2022
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: