TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 670770-2021

Submission deadline has been amended by:  35848-2022
28/12/2021    S252

Czechia-Brno: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 252-670770

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SAKO Brno, a. s.
National registration number: 60713470
Postal address: Jedovnická 4247/2
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 62800
Country: Czechia
Contact person: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: vz@mt-legal.com
Internet address(es):
Main address: https://www.sako.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.sako.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.sako.cz/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
National registration number: 28305043
Postal address: Jakubská 121/1
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 602 00
Country: Czechia
Contact person: Petra Horáková
E-mail: vz@mt-legal.com
Telephone: +420 542210351
Internet address(es):
Main address: https://www.sako.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.sako.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.sako.cz/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: obchodní společnost
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zpracování projektové dokumentace na fotovoltaické elektrárny“

II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71300000 Engineering services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71246000 Determining and listing of quantities in construction
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Místem předání plnění předmětné veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Místo výkonu Autorského dozoru je místo jednotlivých staveb.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“) na zpracování projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren, vč. jejich připojení k distribuční soustavě (dále také „FVE") na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda bude uzavřena nejvýše se čtyřmi (4) účastníky zadávacího řízení, a to na dobu 4 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doba plnění / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. - Platné oprávnění k podnikání v oboru

projektová činnost ve výstavbě.

c) Oprávnění podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

K oddílům II.1.5) a II.2.6) - zadavatel zde uvedl maximální finanční objem čerpaný dle Rámcové dohody (150 mil. Kč bez DPH). Předpokládaná hodnota stanovená postupem podle ust. § 23 ZZVZ činí 100 mil. Kč bez DPH za dobu trvání Rámcové dohody. Blíže viz čl. 3.4 zadávací dokumentace.

K oddílu I.1) a I.3) - společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář je kontaktní osobou na základě zplnomocnění od společnosti VIA Consult a.s., se sídlem Kopečná 234/12, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 25084275, která je zástupcem zadavatele ve smyslu § 43 ZZVZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2021