Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 67283-2016

Normál nézet megjelenítése

27/02/2016    S41

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2016/S 041-067283

Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros utca 58/a., Hulladékgazdálkodás Közbeszerzési és Szakmai Jogi Főosztály, Címzett: dr. Kocsis Krisztina, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 308215657. Fax: +36 12100404. E-mail: dr.kocsis.krisztina@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378097)

Tárgy:
CPV:90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 7.3.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 7.3.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017. napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt teljesítés nettó értékének 30 %-t, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom (de, max 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Kötbér a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatban (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségét megsérti, azaz nem foglalkoztat a szerződés megkötésétől folyamatosan 6 fő fogvatartottat és Ajánlatkérő felszólítását követő 1 hónapon belül (ún. türelmi idő) a 6 fő fogvatartott foglalkoztatását hitelt érdemlően nem bizonyítja, a türelmi idő leteltétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra 10 000- Ft/nap hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles minden megkezdett, a hibás teljesítéssel érintett naptári napra.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

Jelen szabályok valamennyi részre irányadóak.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186.§ (1) valamint a 6:189.§ szakasz szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen

A különleges feltételek meghatározása: Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

— 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII.4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/2

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában évenként a teljes nettó árbevételének és közbeszerzés tárgya (termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képmegjelenítő berendezések) (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti nettó árbevételének összegéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2

— jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év

teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az

— 1-3. résznél: a nettó 80 000 000 HUF összeget, míg a

— 4. résznél: a nettó 40 000 000 HUF összeget

amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő,

valamint

a közbeszerzés tárgya (termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések (információs (IT) és távközlési berendezésekhez, valamint szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó képmegjelenítő berendezések) (EWC 200135*, EWC 160213*, EWC 200136, EWC 160214) gyűjtése, szállítása, előkezelése és további kezelésre történő átadása) szerinti, árbevétel nem éri el az

— 1-3. résznél:a nettó 50 000 000 HUF összeget, míg a

— 4. résznél: a nettó 25 000 000 HUF összeget,

amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő,

— Ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt:

a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az

— 1-3. résznél: a nettó 26 000 000 HUF míg a

— 4. résznél: 13 000 000 HUF

amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő, valamint

közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el

— 1-3. résznél: 15 000 000 HUF, míg a

— 4. résznél: 8 000 0000 HUF

amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő.

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M/1

A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— környezetvédelmi mérnök (képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát;

— 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak, valamint csatolni szükséges a szakemberek szakmai önéletrajzát.

Kérjük, nyújtsanak be egy ismertetőt, amelynek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén az egyenértékű végzettséget elfogadja az Ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget is elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak)

M/2

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal.

Saját tulajdonú eszköz esetén csatolni kell a rendelkezési jogosultságot igazoló okirat(ok) (számla vagy eszköznyilvántartó lap) másolatát.

Nem saját tulajdonú eszköz esetén a rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ok) (szerződés) másolatának csatolása szükséges.

A leírásnak, valamint az igazolásoknak egyértelműen tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésre is.

Jelen (M/2) alkalmassági követelménye esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

—.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

7.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

7.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

7.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

1.) A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

5.) Az ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elsősorban elektronikus úton – e-mailen: ………címen történő igénylést követően – bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció átvehető.) szám alatti címén is kizárólag előzetes telefonon történő egyeztetést követően személyesen, munkanapokon 9-12 óráig (az ajánlati határidő lejártának napján 9-11 óráig), illetőleg kérhető a postai úton történő megküldése is. Az ajánlati dokumentáció ajánlattevő, vagy alvállalkozó általi átvétele vagy elektronikus úton történő megkérése az ajánlat benyújtásának feltétele.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie.

17.) Ajánlathoz csatolandó egyéb iratok:

Csatolni szükséges:

— az információs (IT) és távközlési berendezésekhez, szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó hulladék előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó, az előkezelés tevékenységre vonatkozó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza az információs (IT) és távközlési berendezésekhez, szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó hulladék előkezelésére alkalmas bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás)

— – a termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések hulladékainak gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd a(z) teljesítésbe bevont előkezelő(k)höz (megnevezve a telephelyet/telephelyeket) történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát telephelyenként. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról és azok kihozatali arányszámainak alsó és felső értékhatáráról százalékos formában, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet

A technológiai leírásnak tartalmaznia kell a képcsöves berendezéseken kívüli képmegjelenítő berendezések előkezelésére bemutatott technológiát és előkezelési műveletsor(oka)t.

— azon telephelyé(ei)re vonatkozó érvényes működési engedélyé(ei)t, ahol a termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések hulladékainak előkezelését végzi

— területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott fémkereskedelmi engedély bemutatása (kiállító: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve)

— az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv (közös ajánlattétel esetén annak (azoknak) az ajánlattevő(k)nek kell havária tervet csatolnia, amely(ek) telephelyén a termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések hulladék előkezelést végez(nek))

— a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély/ek

Minden gazdasági szereplő- beleértve az ajánlattevő(k)et alvállalkozó(k)at, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)et – köteles csatolni azoknak az engedélyeknek a másolatát, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási- és fémkereskedelmi engedély(eke)t közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek kell csatolnia, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük a termékként tovább nem használható képmegjelenítő elektronikai berendezések gyűjtésében, szállításában, előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyek másolatának benyújtását írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyeket kell ajánlatához értelemszerűen csatolnia, amelyek az ajánlattal érintett részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

18.) Az ajánlati felhívás III.3.2) pontjának M/2 alkalmassági követelménye esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

22.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a konzorcium megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a konzorcium tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a Konzorcium minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a konzorcium mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

VI.3) További információk:

—.

—.

Helyesen: 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje:

Kezdés 1.6.2016.

Részekre vonatkozó információk:

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 3 Elnevezés: 3. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

Rész száma: 4 Elnevezés: 4. rész

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése

Kezdés 1.6.2016.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés 31.3.2017 napi határidőig nem kerül teljesítésre, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő, mely esetben a nyertes ajánlattevő az elmaradt teljesítés nettó értékének 30 %-t, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

Kötbér az ellenőrzés során (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Ktdt.) valamint annak végrehajtási rendelete és a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt ellenőrzési tevékenység biztosítására vonatkozó kötelezettségét megsérti esetenként 100 000 HUF/alkalom (de, max. 10 alkalom) összegű kötbér megfizetésére köteles. A 10 alkalmat meghaladó kötelezettség sértés esetén ajánlatkérő felmondással megszüntetheti a szerződést. Az ellenőrzési szabályok részletezését a Dokumentáció tartalmazza.

Kötbér a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatban (hibás teljesítési kötbér): amennyiben az ajánlattevő a fogvatartottak foglalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségét megsérti, azaz nem foglalkoztat a szerződés megkötésétől folyamatosan 6 fő fogvatartottat és Ajánlatkérő felszólítását követő 1 hónapon belül (ún. türelmi idő) a 6 fő fogvatartott foglalkoztatását hitelt érdemlően nem bizonyítja, a türelmi idő leteltétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra 10 000 HUF/nap hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles minden megkezdett, a hibás teljesítéssel érintett naptári napra.

Ajánlatkérő az esedékessé vált kötbérigényét az általa teljesítendő szolgáltatási díj összegébe beszámíthatja, amennyiben a szerződéstől nem állt el és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

Jelen szabályok valamennyi részre irányadóak.

Ajánlatkérő a kötbérek vonatkozásban a Ptk. 6:186. § (1) valamint a 6:189. § szakasz szerinti rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő jogi eszközök) részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek:

Ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi jogszabályok és egyéb rendelkezések feltételeinek betartására köteles.

— Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről,

— Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól,

— Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásairól,

— 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

— 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról,

— 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

— 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről,

— 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról,

— 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről,

— 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról,

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,

— 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,

— 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási rendszerek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről,

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,

— 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

— 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről,

— 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról,

— 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről,

— 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

— 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,

— 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról,

— 11/1996.(VII. 4.) KTM rendeletet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

A tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek nem teljesítésének következményéről részletezést a Szerződéstervezet tartalmaz.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/2

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év vonatkozásában évenként a teljes nettó árbevételének összegéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésre is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/2

Jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az:

— 1-3. résznél: a nettó 80 000 000 HUF összeget, míg a

— 4. résznél: a nettó 40 000 000 HUF összeget amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő,

valamint,

— ha az ajánlattevő az előírt időszak (felhívás feladását megelőző 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, nyilatkozata alapján a működésének ideje alatt: a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el az

—– 1–3. résznél: a nettó 26 000 000 HUF-t, míg a

—– 4. résznél: 13 000 000 HUF-t, amely feltételt részenként vizsgál Ajánlatkérő, valamint

amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot benyújtani, úgy az P.2). minimumkövetelményben meghatározott összegek összeadódnak az ajánlattétellel érintett részek számának megfelelően.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő az alábbi igazolások csatolására köteles:

M/1

A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek bemutatása érdekében csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a megnevezett

— a környezetvédelmi megbízott esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— környezetvédelmi mérnök (képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló okirat, bizonyítvány másolatát,

— 31 582 06 0010 31 05 azonosító számú (vagy azzal egyenértékű) targoncavezető megnevezésű OKJ képzettségű szakember esetében: a képzettséget igazoló OKJ bizonyítvány másolatát, vagy azzal egyenértékű bizonyítvány másolatát.

Csatolni kell a szakemberek szakmai önéletrajzát és nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és közreműködnek a szerződés teljesítésében és nincs olyan kötelezettségük a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződést teljesítésében való munkavégzését bármely szempontból akadályozná.

Kérjük, nyújtsanak be egy nyilatkozatot, amelynek tartalmazni kell, hogy a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe.

Környezetvédelmi mérnök képesítés esetén az egyenértékű végzettséget elfogadja az Ajánlatkérő.

OKJ képesítések esetén Ajánlatkérő az előírtakkal egyenértékű végzettséget is elfogad (képesítéseket, amelyek esetében a bizonyítványban található kódszám a hatályostól eltérő, azonban a képesítés tartalmát illetően megfelel a hatályos OKJ jegyzékben foglaltaknak).

M/2

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltségről köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Hitelesített mérleghez csatolni kell a mérleg hitelesítését igazoló jegyzőkönyv másolatát.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésre is.

Jelen (M/2) alkalmassági követelménye esetében amennyiben az eszköz, berendezés, műszaki felszereltség bérleti szerződés vagy lízing szerződés alapján áll ajánlattevő rendelkezésére, a rendelkezésre állás igazolásához a fentieken túl szükséges még, hogy ajánlattevő igazolja, hogy nincs elmaradás a bérleti díj, lízingdíj fizetésével. Ajánlattevő az elmaradás hiányát a legutolsó bérleti díj/lízingdíj befizetését igazoló másolattal vagy a bérbeadó, lízingbeadó ilyen tartalmú nyilatkozatával igazolja.

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

MKB6/2016.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

31.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

31.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

31.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

1.) A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon részajánlatonként kell megadnia nettó értékben, forintban, két tizedes jegyre kerekítve.

Ajánlatkérő a két tizedes jegy kerekítés alatt az alábbiakat érti:

— az ajánlati árat legfeljebb két tizedes jegyre kerekítve kell megadni;

— amennyiben ajánlattevő három vagy több tizedes jegyre kerekített értéket ad meg ajánlati árként, úgy az ajánlata érvénytelen;

— a tizedes jegyek esetében csak a nullától eltérő számjegyeket kell feltüntetni,

— amennyiben egész forint érték vagy egy tizedes jegy kerül megadásra,úgy érvényes a megajánlás, azt ajánlatkérő elfogadja a további tizedes jegy feltűntetése nélkül is. (pl.: 10,2 Ft/kg = 10,20 Ft/kg vagy 10,- Ft/kg = 10,00 Ft/kg).

5.) Az ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet elsősorban elektronikus úton – e-mailen: gyorgyterez@dszt.hu címen történő igénylést követően – bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlati dokumentáció átvehető a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) szám alatti címén is kizárólag előzetes telefonon történő egyeztetést követően személyesen, munkanapokon 9-12 óráig (az ajánlati határidő lejártának napján 9-10 óráig). Az ajánlati dokumentáció ajánlattevő, vagy alvállalkozó általi átvétele vagy elektronikus úton történő megkérése az ajánlat benyújtásának feltétele.

Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell kérnie.

17.) Ajánlattevő által csatolandó iratok:

Csatolni szükséges:

— az információs (IT) és távközlési berendezésekhez, szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó hulladék előkezelésére alkalmas, bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport leírását tartalmazó, az előkezelés tevékenységre vonatkozó részletes technológiai leírását, amely tartalmazza az információs (IT) és távközlési berendezésekhez, szórakoztató elektronikai cikkekhez tartozó hulladék előkezelésére alkalmas bontási technológiát kiszolgáló eszköz(ök), berendezéscsoport műszaki specifikációját(óit) (gyártmány, típus, kapacitás, energiafogyasztás)

— – a termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések hulladékainak gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és további kezelésre történő átadására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely tartalmazza legalább a hulladék gyűjtését, majd a teljesítésbe bevont előkezelő(k)höz (megnevezve a telephelyet/telephelyeket) történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át az előkezelés folyamatát telephelyenként. Ennek keretében ismertesse az alkalmazott technológiát, jellemzőit, nyilatkozzon az előkezelés során keletkezett (hulladék)frakciókról és azok kihozatali arányszámainak alsó és felső értékhatáráról százalékos formában, valamint a további kezelésre történő értékesítéséről/átadásáról, megjelölve valamennyi alvállalkozót, kezelőt, átvevőt, hasznosítót és érintett felet

A technológiai leírásnak tartalmaznia kell a képcsöves berendezéseken kívüli képmegjelenítő berendezések előkezelésére bemutatott technológiát és előkezelési műveletsor(oka)t. (Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást);

18.) Ajánlattevő, közös ajánlattevők (külön-külön) által a szerződés teljesítése során általuk elvégzett tevékenységhez szükséges csatolandó iratok:

— Területileg illetékes fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes fémkereskedelmi engedély(ek) számát(ait) tartalmazó nyilatkozatot (az engedély kiállítója: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve);

A tevékenység végzéséhez szükséges az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedély(ek) iktatószámát(ait) tartalmazó nyilatkozatot;

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell valamennyi érvényes engedély másolatát és annak hiteles vagy ajánlattevő által felelős fordítását. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek, csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát és annak fordítását. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért is az ajánlattevő felelős. Ajánlattevő cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával ellenőriztesse.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1-3. rész esetében részenként legalább 2 000 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

— a 4. rész esetében legalább 1 000 tonna/év a felhívás tárgya szerinti hulladékok gyűjtésére és/vagy előkezelésre vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel.

Minden ajánlattevő- köteles nyilatkozni azokról az érvényes engedélyekről, amelyek a szerződés teljesítése során a közbeszerzés tárgyát képező általa elvégzett tevékenységhez szükségesek.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási és fémkereskedelmi engedélyekről közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell, tehát valamennyi résztvevőnek közvetlenül részt kell vennie/ük a termékként tovább nem használható képmegjelenítő berendezések gyűjtésében, szállításában, és/vagy gépi technológiával történő előkezelésében és/vagy további kezelésre történő átadásában. Ajánlatkérő a már meglévő, érvényes engedélyekről való nyilatkozatot írja elő.

Amennyiben az ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, a tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt/engedélyek iktatószámát kell a nyilatkozatban megadni, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k).

21.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— az ajánlatot aláíró – az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) – érvényes aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

22.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a megállapodásról szóló konzorciális szerződést, amely tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését (adott esetben), a közbeszerzési szerződésben meghatározott feladatok megosztását a konzorcium tagjai (közös ajánlattevők) között – feltüntetve az általuk külön-külön vállalt teljesítés, és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés százalékos arányát-, kijelöli azon érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a Közös ajánlattevők minden tagja – nyertességük esetén – a szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettség teljesítéséért Ajánlatkérővel szemben egyetemleges felelősséget vállal.

Ajánlatkérő előírja, hogy a kötelezően becsatolandó konzorciális szerződés rendelkezzék arról is, hogy az Ajánlatkérő részére történő adatszolgáltatást és a teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kiállítását a Közös ajánlattevők mely tagja teljesíti. Továbbá tartalmazza azt a számlaszámot (egy), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet. Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérő kapjon tájékoztatást. A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

VI.3) További információk:

39.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy több részre történő ajánlattétel esetén, ugyanazon dokumentumokat nem kell a részek számának megfelelő példányban (többszörösen) benyújtani, amennyiben a dokumentum önmagában megfelel az előírt követelményeknek valamennyi érintett rész tekintetében. Ilyen esetben kérjük a benyújtott dokumentumon feltüntetni azon rész(ek) számát, amely esetében azt ajánlatkérő fel kívánja használni.

40.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során fokozott figyelmet fordít az értékelés során figyelembe vett kötelezettségek teljesítésére.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Jelen felhívással összhangban módosul az ajánlati dokumentáció az alábbi pontokban:

I. A közbeszerzési eljárás rendjére vonatkozó általános követelmények és információk az ajánlattevők részére – 11.4. pont Ajánlatok bontása;

II. Az ajánlat, illetve értékelési szempontok tartalma, szerződést biztosító mellékkötelezettségek – 4. pont Szerződést biztosító mellékkötelezettségek; 5. pont Ajánlati ár

II. További információk

III. Az ajánlat részei (benyújtási sorrend, kötelezően beadandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke)

IV. Mellékletek, nyilatkozatminták – 13. számú melléklet; 15. számú melléklet;

Új mellékletek: 15.a számú melléklet; 15.b számú melléklet; 15.c számú melléklet; 17. számú melléklet; 17.a számú melléklet; 17.b számú melléklet; 18. számú melléklet; 18.a számú melléklet; 18.b számú melléklet

VI. Szerződés-tervezet (1–3. rész vonatkozásában)

— IV. A Szerződés hatálya 1. pont

— V. Hulladékkezelő kötelezettségei 22. pont

— VI. OKTF NHI kötelezettségei – 2. pont

— IX. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2. pont

— X. Ellenőrzési jogosultság 4. pont

— XI. Szerződés megszüntetése 4.4/ pont; 4.7/ pont törölve

— XIV. Együttműködési kötelezettség, kapcsolattartás 4.1. pont

VI. Szerződés-tervezet (4. rész vonatkozásában)

— V. Hulladékkezelő kötelezettségei -22. pont

— VI. OKTF NHI kötelezettségei – 2. pont

— VII. Szerződéses ellenérték, fizetési feltételek- 3. pont

— IX. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek- 2. pont

— X. Ellenőrzési jogosultság- 4. pont

— XI. Szerződés megszüntetése az eredeti számozás szerint a 4.13/ pont; 4.16. pont törölve. A 4. pont alpontjai újraszámozást követően 4.1./- től 4.8./-ig tart.

— XIV. Együttműködési kötelezettség, kapcsolattartás – 4.1./ pont

— Megrendelőlap 2. számú melléklet

A módosult dokumentáció valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek a Kbt. 42. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldésre kerül. A módosítást követően jelentkező gazdasági szereplőknek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentáció kerül kiadásra a felhívásban előírt határidőn belül.