The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 678867-2022

06/12/2022    S235

Czechia-Ostrava: Fire station construction work

2022/S 235-678867

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
National registration number: 70884561
Postal address: Výškovická 40
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 700 30
Country: Czechia
Contact person: podatelna HZS MSK
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz
Telephone: +420 950730305
Internet address(es):
Main address: http://www.hzsmsk.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/HZSMSK

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výstavba CHS Nový Jičín - opakované vyhlášení

Reference number: HSOS-3172-2019
II.1.2)Main CPV code
45216121 Fire station construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Pozemky parc. č. 304/1, 502/2, 307/1, 275/15, 302/2, 502/4, 304/2, 300/3, 301/18, 301/17, 301/19 a 505/2 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, obci Nový Jičín, viz zadávací podmínky.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavby centrální hasičské stanice Nový Jičín dle projektové dokumentace a položkových rozpočtů uvedených v zadávacích podmínkách.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 11/01/2023
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 194-468259

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 53/2019/OR
Title:

Výstavba CHS Nový Jičín - opakované vyhlášení

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
08/09/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VW WACHAL a.s.
National registration number: 25567225
Postal address: Tylova 220/17
Town: Kroměříž
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 76701
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 189 405 142.37 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/12/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45216128 Lighthouse construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Pozemky parc. č. 304/1, 502/2, 307/1, 275/15, 302/2, 502/4, 304/2, 300/3, 301/18, 301/17, 301/19 a 505/2 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, obci Nový Jičín.

VII.1.4)Description of the procurement:

Realizace Centrální hasičské stanice Nový Jičín včetně dalších navazujících stavebních objektů, technického a technologického zařízení.Výsledkem bude vybudování areálu Centrální hasičské stanice Nový Jičín na pozemcích ležících v oblasti ulice Propojovací v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Stavba je navržena jako hasičská stanice druhu (C1-C-S) a kategorie jednotky PO (JPO I).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 11/01/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 677 470.74 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VW WACHAL a.s.
National registration number: 25567225
Postal address: Tylova 220/17
Town: Kroměříž
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 76701
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

V průběhu realizace stavebních prací bylo nutné změnit původní navržené provedení základových konstrukcí z úrovně -0,9 m na úroveň -1,3 m, dále bylo nutné doplnit podkladní beton a výztuž a zároveň bylo nutné provést změnu v provedení fasády F10, která byla realizována také rovněž za konstrukcemi atik. Dále bylo nutné provést změny v objektu stavby označeném SO 01, SO 02 komunikace a ostatní plochy, SO05 přípojka vody, SO08 přípojka plynu a SO11 přípojka VN, a to v rozsahu dle změnových listů a soupisu víceprací a méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že uvedené změny smluvní strany nemohly předvídat a zároveň jsou nutné k provedení díla, dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce).

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Změny týkající se provedení základových konstrukcí a další změny uvedené v dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo vznikly v průběhu realizace stavebních prací a zadavatel je tedy nemohl předvídat a nebyly ani součástí projektové dokumentace, zároveň však bylo nutné jejich provedení.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 191 354 345.71 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 196 031 816.45 CZK