TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Services - 67987-2018

14/02/2018    S31    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Opatówek: Refuse and waste related services

2018/S 031-067987

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Opatówek
Opatówek
Opatówek
62-860
Poland
Contact person: Krzysztof Matusiak
Telephone: +48 627618453
E-mail: przetargi@opatowek.pl
Fax: +48 627618017
NUTS code: PL416

Internet address(es):

Main address: http://www.opatowek.pl/www.bip.opatowek.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek i z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

Reference number: Zp.In.271.16.2017
II.1.2)Main CPV code
90500000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

I: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek,

— udostępnienie pojemników/kontenerów na odpady zmieszane, pojemników na popiół/żużel z palenisk domowych oraz worków na odpady selektywnie zebrane.

II: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów nie zamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

III.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,wymagania związane z realizacją zostały zawarte w SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000
90513100
90513200
34928480
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL416
Main site or place of performance:

Tereny administarcyjne gminy Opatówek.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:

I. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz odbiór

i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich), odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez gminę Opatówek.

1. charakterystyka gminy została zawarta w załącznikach do SIWZ,

2. w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania:

1) zmieszanych odpadów komunalnych;

2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne (zielone);

3) popiołu/żużla z palenisk domowych;

4) odpadów wielkogabarytowych;

5) komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji;

7) wywóz nieczystości z koszy ulicznych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w SIWZ i integralnych załącznikach do SIWZ.

4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się w następującym okresie:

1) w zakresie realizacji usługi w pkt. I – 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1.4.2018 roku;

2) Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy za miesiąc grudzień 2019 r. zostanie wypłacone w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportów o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60,00
Cost criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 238-494160
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2018