Services - 68098-2019

12/02/2019    S30

Slovenia-Ljubljana: Advertising and marketing services

2019/S 030-068098

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 006-009560)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
National registration number: 6889859000
Postal address: Dimičeva ulica 13
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Rudi Bernik
E-mail: rudi.bernik@slovenia.info
Telephone: +386 15898550
Fax: +386 15898560
Internet address(es):
Main address: http://www.slovenia.info

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021

Reference number: JNV-0018/2018-S-POG-STO
II.1.2)Main CPV code
79340000 Advertising and marketing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Medijski zakup in PR aktivnosti v medijih letalskih prevoznikov, ki letijo v Slovenijo, in drugih promocijskih aktivnosti s ciljem pospeševanja prodaje Slovenije kot avio destinacije od 2019 do 2021.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/02/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 006-009560

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/02/2019
Read:
Date: 20/03/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/02/2019
Read:
Date: 20/03/2019
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Instead of:
Date: 13/02/2019
Read:
Date: 13/03/2019
VII.2)Other additional information:

Naročnik objavlja prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije, ki poleg zgoraj navedenih vključuje še naslednje spremembe:

1. Spremeni se besedilo pod naslovom »Povabilo k oddaji ponudbe«, in sicer se črta besedilo 4. odstavka »Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).«, ki se nadomesti z besedilom: »Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 uradno prečiščeno besedilo, 64/16 odl. US in 20/18 OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.«

2. Spremeni se rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom, ki je naveden v točki 1.10 prvega poglavja, in sicer se datum 7.2.2019 nadomesti z datumom 7.3.2019.

3. V prvem poglavju se spremeni besedilo pod naslovom »Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte« pod točko »Navodila za izdelavo elektronske ponudbe«, in sicer se črta besedilo 5. odstavka »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.«, ki se nadomesti z besedilom »Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.« Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296398/sprememba_RD.zip