There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 68364-2019

12/02/2019    S30

Poland-Katowice: Parts of coal or rock cutting machinery

2019/S 030-068364

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 015-032470)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi, łączników i pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Reference number: 701900014
II.1.2)Main CPV code
43613000 Parts of coal or rock cutting machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/02/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 015-032470

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Instead of:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Read:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 15 zadań.

Section number: III.1.2
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 866 000,00 PLN.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie„Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 936 000,00 PLN.

Section number: III.1.3
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 866 000,00 PLN.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 936 000,00 PLN.

Section number: III.1.6
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 47 200,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 49 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 800,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Instead of:

Dostawa żerdzi śrubowych żebrowych w ilości 8 074 szt.

Read:

Dostawa żerdzi śrubowych żebrowych w ilości 7 534 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 3
Instead of:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych w ilości 10 747 szt.

Read:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych w ilości 10 267 szt.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 21/02/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 25/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 21/02/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 25/02/2019
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 21/04/2019
Read:
Date: 25/04/2019
VII.2)Other additional information:

W niniejszym postępowaniu dodaje się część (zadanie) nr 14 i 15 wobec czego postępowanie obejmuje 15 części (zadań).

Zad. nr 14

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych rdzeniowych

Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

43613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały (Kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych rdzeniowych w ilości 480 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zad. nr 15

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa żerdzi śrubowo żebrowych (gwint płaski zewn./wewn. CR30/CR30)

Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

43613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały (Kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Dostawa żerdzi śrubowo żebrowych (gwint płaski zewn./wewn. CR30/CR30) w ilości 540 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe