Supplies - 68364-2019

12/02/2019    S30

Poland-Katowice: Parts of coal or rock cutting machinery

2019/S 030-068364

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 015-032470)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Krystyna Królik
E-mail: k.krolik@pgg.pl
Telephone: +48 327572912
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi, łączników i pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Reference number: 701900014
II.1.2)Main CPV code
43613000 Parts of coal or rock cutting machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/02/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 015-032470

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Instead of:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 13 zadań.

Read:

Przedmiotem zamówienia są dostawy osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego oraz świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.w 2019 roku - nr grupy 295-6 i 295-8, wg asortymentu i w ilościach określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 SIWZ, z podziałem na 15 zadań.

Section number: III.1.2
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 866 000,00 PLN.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie„Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 936 000,00 PLN.

Section number: III.1.3
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 866 000,00 PLN.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 300 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 570 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 150 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 80 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 280 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 50 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 40 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 30 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 1 936 000,00 PLN.

Section number: III.1.6
Instead of:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 47 200,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Read:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 49 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 14 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 700,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 900,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 4 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 2 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 300,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 800,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Instead of:

Dostawa żerdzi śrubowych żebrowych w ilości 8 074 szt.

Read:

Dostawa żerdzi śrubowych żebrowych w ilości 7 534 szt.

Section number: II.2.4
Lot No: 3
Instead of:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych w ilości 10 747 szt.

Read:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych w ilości 10 267 szt.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 21/02/2019
Local time: 08:45
Read:
Date: 25/02/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 21/02/2019
Local time: 09:00
Read:
Date: 25/02/2019
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 21/04/2019
Read:
Date: 25/04/2019
VII.2)Other additional information:

W niniejszym postępowaniu dodaje się część (zadanie) nr 14 i 15 wobec czego postępowanie obejmuje 15 części (zadań).

Zad. nr 14

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych rdzeniowych

Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

43613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały (Kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Dostawa żerdzi rurowo-płuczkowych rdzeniowych w ilości 480 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Zad. nr 15

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

Dostawa żerdzi śrubowo żebrowych (gwint płaski zewn./wewn. CR30/CR30)

Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

43613000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały (Kopalnie) Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Dostawa żerdzi śrubowo żebrowych (gwint płaski zewn./wewn. CR30/CR30) w ilości 540 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/04/2019

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe