Supplies - 68556-2021

10/02/2021    S28

Romania-Baia Mare: Cleaning compounds

2021/S 028-068556

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
National registration number: 15331312
Postal address: Str. Banatului nr. 1
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430353
Country: Romania
Contact person: Maria Coman
E-mail: office@dgaspcmm.ro
Telephone: +40 262-228999
Fax: +40 262-228322
Internet address(es):
Main address: www.dgaspcmm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112995
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instituție publică
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru – achiziție de produse de curățenie

Reference number: 15331312/2021/3
II.1.2)Main CPV code
39831240 Cleaning compounds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de „produse de curatenie” in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea estimata totala a acordului-cadru fara TVA: intre 902 720,9 RON si 1 805 441,8 RON.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 451 360,45 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 225 680,25 RON fara TVA.

Caracteristicile tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante.

Atentie: termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1) din fisa de date, respectiv 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 805 441.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
33631600 Antiseptics and disinfectants
33761000 Toilet paper
33764000 Paper serviettes
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224320 Sponges
39813000 Scouring pastes and powders
39831200 Detergents
39831210 Dishwasher detergents
39831250 Rinsing solutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

DGASPC Maramures, Str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achiziţiei îl constituie achizitia de „Achizitia de produse de curatenie”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Valoarea estimata totala a acordului-cadru fara TVA: intre 902 720,9 RON si 1 805 441,8 RON.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 451 360,45 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 225 680,25 RON fara TVA.

Moneda: RON.

Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor incheia semestrial sau ori de cate ori apare o nevoie noua, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lui din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele localepentru toate punctele de lucru, sucursale, filiale, in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2. persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— dupa caz, alte documente edificatoare.

Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor;

— se va prezenta declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 (formularul 9).

Nota: declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Coste Madaras Alina, director general;

2. Griguta Maria, director economic;

3. Lupse Daniel, consilier superior;

4. Curteanu Dorina, director adjunct general;

5. Valean Marius Dan, consilier juridic;

6. Coman Maria, consilier superior;

7. Tamas Florin, sef centru;

8. BojanTudorita, consilier superior;

9. Marcel Muresan Traian, sef Birou administrativ;

10. Coroian Mihai, consilier juridic;

11. Breaz George Sebastian, sef centru;

12. Spinu Ion, consilier superior;

13. Codreanu Ciprian, consilier superior;

14. Cosma Gabriela, consilier superior.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Juganaru Mircea Nicolae, consultant achizitii publice si expert cooptat;

2. Floricel Ionela, consultant achizitii publice;

3. Purdel Razvan Mihai, consultant achizitii publice.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Persoanele juridice/fizice straine, în calitate de ofertanti sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata „conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi, precum si proportia de subcontractare, in corelare cu Formularul 6 din sectiunea „Formulare”. Completarea DUAE.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse în ultimii trei ani care sa contina valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani – raportati la data-limita de depunere a ofertelor, livrari de produse similare (produse de curatenie) în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 451 000 RON fara TVA. Completarea DUAE.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului. Atentie: subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm;

2. Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;

(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Atentie: la nivelul DUAE trebuie precizate de către ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 5). Terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/03/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/03/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, reofertarea inSEAP (daca sistemul permite) sau in plic inchis, la sediul autoritatii contractante, iar acordul cadru va fi incheiat cuofertantiiclasati pe primele trei locuri in urma reofertarii. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti;

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) litera b)/HG 395/2016;

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic” si se va completa Formularul 10;

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise;

6. Acordul-cadru se va incheia cu trei operatori economici, clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista trei operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim trei operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii economici calificati;

7. Contractele care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă şi operatorii economici care sunt parte a acordului, prin reluarea competiei.

Elementul reofertarii il constituie pretul contractului.

Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorilor economici pentru a furniza, se materializează prin încheierea de contracte subsecvente acordului-cadru, care constituie temei legal de plată.

Informatii legate de reluarea competitiei: elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei si criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia îi va fi atribuit contractul subsecvent: pretul cel mai scazut.

Atribuirea contractelor subsecvente se va face prin reluarea competitiei, ocazie cu care autoritatea contractanta va transmite concomitent o invitatie de participare la reofertare, prin intermediul SEAP, catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Termenul-limita de depunere a noilor oferte va fi comunicat in invitatie de participare la reofertare din SEAP.

Semnatarii acordului-cadru au obligatia de a prezenta la data solicitata de autoritatea contractanta, prin intermediul SEAP, in sectiunea dedicata, valoarea ofertei/propunerii financiare (pret cel mai scazut).

Atentie: in conf. cu prev. art. 110 alin. (5) din HG 395/2016, in cadrul procesului de reofertare operatorii economici au dreptul sa modifice pretul ofertei numai in sensul imbunatatirii acestuia.

I. Elemente care raman neschimbabile:

1. criteriu de atribuire stabilit la data demarării procedurii de achiziţie publică;

2. atribuirea contr […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/02/2021