Építési beruházás - 69056-2020

Submission deadline has been amended by:  283115-2020
12/02/2020    S30

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2020/S 030-069056

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636882019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001636882019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda között kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001636882019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a „M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása” tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233110 Autópálya építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Baranya megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz megvalósítása a 192+200 - 212+139 km szelvények közötti megvalósítás

Tervezési sebesség: 130 km/h

M6 autópálya

Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m

Sávok száma: 2×2 forgalmi sáv,

Gyorsító-lassítósávok szélessége: 3,75 m

Középső elválasztó sáv szélessége 3,60 m, ebből biztonsági sáv 0,5 m

Üzemi sáv szélessége: 3,0 m

Padka:

Füvesített padka: 1.00 m

Gyorsító-lassító sáv padka: 2.00 m

Ebből biztonsági sáv: 0.25 m

Koronaszélesség: 26,6 m

M6 autópálya gyűjtő-elosztó pálya:

Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m

Sávok száma: 2

Padka: 1.50 m

Ebből belső biztonsági sáv: 0.50 m

Külső biztonsági sáv: 0.25 m

Belső füvesített padka: 1.00 m

Külső füvesített padka 1.25 m

Koronaszélesség: 10.00 m

Különszintű csomópontok, pihenőhelyek:

3 különszintű forgalmi csomópont

M6 - M60 elválási csomópont

Bóly Keleti csomópont

Villányi csomópont

Komplex pihenőhely Nagynyárád

Műtárgyak, hidak:

16 db hídműtárgy, melyből a B1968 j. főpálya feletti vasútvonalat keresztező híd szabadnyílása 67 m

Országos közutak korrekciója:

5703 j. út korrekciója 859,4 m (Nagynyárád _Bóly összekötőút)

Tervezett 5718 j. út 1920 m (M6 - Bezedek összekötő út)

5704 j. út korrekciója 1042,3 m (Bezedek-Bóly összekötőút)

5702 j. út korrekciója 737,33 m (Sátorhely-Villány összekötőút)

Lippói körforgalom és a hozzá kapcsolódó utak korrekciója:

5702 j. út korrekciója 220 m (Majsi ág)

5704 j. út korrekciója 134,4 m (Töttösi ág)

5702 j. út korrekciója 143,94 m (Lippói ág)

57108 j. út korrekciója 174,05 m (Bezedeki ág)

Egyéb utak

Ivándárda, Komplex ellenőrző hely:

M6 autópálya 210+100 km szelvény környezetében a pálya két oldalán összesen 2 db hídmérleggel, 2 db tengelyterhelés mérővel, 2 db tengelysúlymérő épülettel, 2 db szociális épülettel, 30 db tgk és 26 szgk parkolóhellyel

Mérnökségi telep építése, az építési engedély beszerzése és kiviteli terv készítése:

57. sz. főút és az 56113 j. mellékút kereszteződésénél található területen, 2 telek kialakítását tervezzük: a mellékúthoz kapcsolódó telken kap helyet a külső parkoló és külső kerékpártároló, mely közforgalomnak átadott területként fog működni. Ezen keresztül közelíthető meg a 29 990 m2 területű telek, melyen a mérnökségi telep kerül kialakításra.

Tervezett létesítmények:

Irodaépület (hasznos alapterülete: 1397,27 m2)

Hídmérleg

Üzemanyagtöltő

Raktár (hasznos alapterülete: 1481,56 m2)

Sótároló (hasznos alapterülete: 1376,35 m2)

Garázs (hasznos alapterülete: 2339,38 m2)

Műhely (hasznos alapterülete: 1262,64 m2)

Kisbusz tároló (hasznos alapterülete: 321,32 m2)

Elemes tároló (8 egység)

Depónia terület

39 db személygépkocsi parkolóhely

Fedett kerékpártároló (20 férőhelyes)

Közművek:

Hírközlés

Kis- és középfeszültségű villamos vezetékek

Nagyfeszültségű villamos vezetékek

Vízellátás, csatornázás

Szénhidrogén vezetékek

Vasúti hírközlés és biztosítóberendezés

Áramütés elleni védelem

Üzemi hírközlés

A mérnökségi telep tekintetében a kiviteli tervek beszerzésének indoka a 322/2015. Korm. rend 14. § (2) bek. szerint:

A mérnökségi telep engedélyezési és tenderdokumentációja elkészült. Engedély kérelem csak a területek rendelkezésre állását követően nyújtható be, a kiviteli terv készítése csak a meglévő építési engedély kiadása után kezdhető el. A mérnökségi telep területe jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére.

További információ:

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az AF III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós (IKOP)

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bek. a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek. és 3. § (1)-(3)-(5) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kr. 8., 10., 12. és 14-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Amennyiben az AT az előírt alk. köv-eknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az EEKD-ot, a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a Kr. 7. §-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott kérelem (mellékleteivel együtt) és annak érkeztetési igazolása ajánlattevő tekintetében. A nyilatkozat adott esetben nemleges tartalommal is benyújtandó.

A III.1.1) pontban megjelölt kizáró okokra és a III.1.2) és III.1.3) pontokban megjelölt alk. köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AT élhet a Kbt. 69. § (11a) bek-ében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont]:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

Folytatás a III.1.2) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P/1.:

A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bek-ben foglaltak szerint jár el.

A Kbt. 65. § (7)-(8) bek. is megfelelően irányadó azzal, hogy ebben az esetben az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kr. 19. § (7) bek. is megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők:

P/1.:

Amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) árbevétele összességében nem éri el a nettó 34 000 000 000 Ft összeget.

AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d. pontja szerinti utak,

— „Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Folytatás a III.1.1. pontból:

SZ/1.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.8.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v.szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ/2.

Kbt.65.§(1)bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

SZ/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Magyar Építész Kamara,ill. területi kamarái,v. a Magyar Mérnöki Kamara,ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel,ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére,ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az SZ/1. és SZ/2. alkalmassági feltételek esetében a 322/ 2015.korm.rend. szabályai szerint ha több ajánlattevő is végzi a kivitelezési tevékenységet, nem elegendő hogy közülük csak egy teljesíti ezen alkalmassági követelményt, minden ajánlattevőnek szerepelnie kell a kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben diploma, oklevél másolatot), szakmai tapasztalatuk ismertetését (szakmai önéletrajz), és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (adott esetben). Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséget vagy végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.

AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a szükséges képzettség vagy végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, közös AT-k, ha:

M/1:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:

M/1.1:

Min. 10 km hosszú, új nyomvonalon épített, min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése.

M/1.2:

Min. 1 db híd és/vagy felüljáró és/vagy aluljáró építése amelynek két egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása min. 40 méter.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést AT legfeljebb 2 db szerződéssel igazolhatja.

Az M/1.1. és M/1.2. referencia előírás egy szerződéssel is igazolható, amennyiben a szerződés mindkét követelménynek megfelel.

„Gyorsforgalmi út” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Főút” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Szabadnyílás”: a híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza között, az úttengelyben mért nyílás mérete..

„Közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

M/2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és

— legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és

— legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektek kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal

M/2.3 legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel vagy végzettséggel és

— legalább 36 hónap gyorsforgalmi út vagy 2x2 sávos főút építése projektekhez kapcsolódó hídépítések kivitelezése során szerzett hídépítési építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

„Gyorsforgalmi út” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Főút” alatt AK a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Közút építése” alatt a 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

„Főépítésvezető” több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazon szakember több pozícióra történő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz. bizt. köt.:

Telj. bizt., jótállási bizt.: 5 %,

Késedelmi kötbér: 0,5%/nap, 2%/nap, ill. 1%/nap, de max. 15 %

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, 0,01 %

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Jótállási idő: 36 hó

Szavatossági idő: 60 hó

Fiz. felt-ek:

A finanszírozás tervezett forrása: európai uniós (IKOP), jelenleg nem biztosított.

A szerződés utófinanszírozású.

Előleg:30%, azzal, hogy 10 % feletti előleg igénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10 %-ot meghaladó részére.

Tartalékkeret 2 %.

Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (4)-(6), (11)- (12) bek,

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 272/2014. (XI.5.) Kr.

AK a szerz. teljesítése során a részszámlázás lehetőségét havonta biztosítja a szerz.tervezet szerint.

Feltételek részleteit a szerz. tartalmazza.

Kbt. 27/A. alapján elektronikus szla

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/03/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/03/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

2) AK a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.

3) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

4) A közbesz. dokumentumokat az AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 10 000 000 Ft.

Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6) Az ajánlat részeként benyújtandó:

— felolvasólap, melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köt. AT az ajánlat részeként kitölteni,

— EKR űrlapként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták (elektronikus űrlap formájában),

— a KD I. kötetben kiadott további nyilatkozatminták,

— Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11. § (4) bek. szerint,

— aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.

7) A nyertes AT köteles a szerz. kötés időpontjára a szerz. tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Szerz. szerinti feladatokra. Mértéke: min: 300 000 000 Ft / káresemény és 1 000 000 000 Ft/év, valamint tervezői felelősségbiztosítást, amelynek mértéke min. 25 000 000 Ft/kár és min. 50 000 000 Ft/év. A felelősségbiztosításnak a jótállási idő végéig kell érvényesnek lennie az SZF-ben foglaltak szerint.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös AT által külön igazolandó vagy együtt biztosított formában.

8) AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.

9) Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont.

Értékelés módszere:

(A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2019. évi 227. szám 26.11.2019 útmutatója szerint) a(z):

— „Ár” – fordított arányosítás,

— „2-4. Minőségi értékelési szempontok” – egyenes arányosítás

10) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1-3: MV-KÉ

11) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12) Az AF IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.

14) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött szerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

15) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András, lajstromszáma: 00170

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2020