Services - 69743-2022

08/02/2022    S27

Nederland-Hoofddorp: Bodemonderzoeksdiensten

2022/S 027-069743

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 015-034044)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 TZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026

Referentienummer: 2021-353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351500 Bodemonderzoeksdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente beoogt een partij te contracteren:

• Die een 'partner' is die uiteraard de juiste Bodem- en wegenbouwkundige onderzoeken levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de ambitie van professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve) te hanteren;

• Garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren;

• Optimaal invulling geeft aan de omschrijving van de wensen;

• Die in geval van combinaties minimaal zelf de kennis en ervaring heeft om de adviezen voor bodem- en verhardingsonderzoeken zelf te kunnen opstellen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/02/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 015-034044

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: