Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 702475-2022

16/12/2022    S243

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 243-702475

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A 8. sz. és 82.sz. főút összekötésének megépítése

Hivatkozási szám: EKR000515322021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A 8. sz. és 82.sz. főút összekötésének megépítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233228 Útburkolat építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

A 8. sz. és 82.sz. főút között

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Veszprémben a 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésének megépítése. A 8. sz. főút osztottpályás elsőrendű főúttá fejlesztése keretében megépített Budapest úti külön szintű csomópont és a 82. sz. főúton a Veszprém Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetnél meglévő szintbeli csomópont közötti szakasz megépítése: kb. 1,1 km hosszúságú 2x2 sávos összekötő út építésével, két szintbeli csomópont azaz két körforgalmi csomópont létesítésével, 0,8 km gyalog és kerékpárúttal, közműkiváltásokkal.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K082.07.73

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-659300

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A 8. sz. és 82.sz. főút összekötésének megépítése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 026 888 481.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. sz. szerződésmódosítás aláírása 2022. december 01-jén történt meg.

Jelen 1. sz. szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján került sor, az alábbi indokok alapján:

Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatát képezte az Ajánlati Dokumentáció V. kötetének részeként kiadott UT/VT-005/2020 tervszámú Kiviteli tervben foglaltak alapján a 8. sz. és 82. sz. főutak összekötésének 0+355 km szelvényében és 1+083 km szelvényében egy-egy turbókörforgalom kialakítása, melyekben a körforgalmi sávok fizikai elválasztására beépített LED fényforrással rendelkező GHY-SV-LED fém gömbsüvegek - vagy azzal azonos tulajdonsággal rendelkező, műszakilag egyenértékű termékkel történő megvalósítása - került betervezésre.

A Szerződés teljesítése során Vállalkozó 2022. augusztus 22-én kelt 1252/2022 iktatószámú levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a GHY-SV-LED önálló LED fényforrással rendelkező gömbsüvegre vonatkozóan a 305/2011/EU rendeletnek és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, annak helyettesítésére - igazoltan - műszakilag egyenértékű terméket sem a hazai, sem a külföldi kereskedelmi forgalomban lévőt nem áll módjában beszerezni, ezért kérte egy önálló fényforrással nem rendelkező FV-120 acél gömbsüveg beépítésének Megrendelői jóváhagyását.

Megrendelő 2022. szeptember 30-án kelt K-49371/2022 iktatószámú levelében jelezte Vállalkozó felé, hogy az eredetileg a kiviteli tervben szereplő GHY-SV-LED gömbsüveg helyett az FV-120 acél gömbsüveg termék alkalmazásához abban az esetben járul hozzá, ha a jóváhagyott kiviteli tervtől való eltéréshez szükséges valamennyi jóváhagyást Vállalkozó megszerez, többek között a közút kezelőjének elfogadó nyilatkozatát is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 2022. október 6-án kelt VES-101/20/2022. iktatószámú levelében tájékoztatást adott arról, hogy engedélyezi olyan termékek beépítését, melyek teljesítménye megfelel a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak és rendelkeznek a magyarországi forgalmazásukhoz szükséges engedélyekkel.

Ezt követően a Vállalkozó 2022. október 19-én kelt 1633/2022. iktatószámú levelében Változtatási Kérelmet (továbbiakban: Kérelem) nyújtott be a „Turbókörforgalmak fizikai elválasztása önálló fényforrással nem rendelkező gömbsüvegek alkalmazásával” tárgyban, amelyben ismertette, hogy FV-120 típusú acél gömbsüveget kíván alkalmazni a turbókörforgalmak kialakítása során a sávok közti fizikai elválasztásra, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelő termékkört igazoló dokumentummal bemutatva annak megfelelőségét. Vállalkozó a Kérelmében a változtatásból eredően nettó - 49 867 828,- Ft díjcsökkenést mutatott be.

Vállalkozó a Kérelmében nyilatkozatot tett, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 19.2.6. pontjában biztosított jogával nem kíván élni, mely szerint nem csökkenti a változtatás miatt csökkent Vállalkozói Díj alapján számított összegre a Teljesítési Biztosíték összegét.

Mérnök a Kérelemben foglaltakat értékelve 2022. október 26-án kelt K-52264/2022 iktatószámú szakmai állásfoglalásban a fizikai elválasztósávként beépítendő FV-120 típusú acél gömbsüveg alkalmazása miatti műszaki változtatásából eredően nettó - 49 867 832,- Ft elfogadására tett javaslatot Megrendelő részére, melyet Megrendelő - árszakértője javaslatát figyelembe véve - elfogadott.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233228 Útburkolat építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

A 8. sz. és 82.sz. főút között

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Veszprémben a 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésének megépítése. A 8. sz. főút osztottpályás elsőrendű főúttá fejlesztése keretében megépített Budapest úti külön szintű csomópont és a 82. sz. főúton a Veszprém Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetnél meglévő szintbeli csomópont közötti szakasz megépítése: kb. 1,1 km hosszúságú 2x2 sávos összekötő út építésével, két szintbeli csomópont azaz két körforgalmi csomópont létesítésével, 0,8 km gyalog és kerékpárúttal, közműkiváltásokkal.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K082.07.73

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 977 020 649.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A Szerződés 4.1 pontja a következők szerint módosult: "4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: nettó 2 977 020 649,- Ft + ÁFA, azaz kettőmilliárd-kilencszázhetvenhétmillió-húszezer-hatszáznegyvenkilenc forint + ÁFA."

(eredeti szövegrész: "4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: nettó 3 026 888 481,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-huszonhatmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-négyszáznyolcvanegy forint + ÁFA..)

2. A Szerződés 4.3.1 pontja a következők szerint módosult: "A Tartalékkeret összege: 60 537 770,- Ft, azaz hatvanmillió-ötszázharminchétezer-hétszázhetven forint."

(eredeti szövegrész: "A Megrendelő a Vállalkozói Díj 2 [azaz kettő] %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 60 537 770,- Ft, azaz hatvanmillió-ötszázharminchétezer-hétszázhetven forint.")

3. A Szerződés 8.2.1 pontja a következők szerint módosult: "8.2.1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 148 851 032,- Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-nyolcszázötvenegyezer-harminckettő forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5%-a."

(eredeti szövegrész: "A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 151 344 424,- Ft, azaz egyszázötvenegymillió-háromszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonnégy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a."

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

EKR technikai kitöltése miatt "Igen". A módosítás indoka a VI.3) pontban foglaltak szerint a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésein alapul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 026 888 481.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 977 020 649.00 HUF