Szolgáltatások - 70326-2018

15/02/2018    S32    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Helyi hálózattal (LAN) kapcsolatos szolgáltatások

2018/S 032-070326

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
AK06203
Csalogány utca 9–11.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kifu.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Informatika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében iskolai wifihálózatok kiépítése – Dél-Dunántúli Régió

II.1.2)Fő CPV-kód
72710000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében iskolai wifihálózatok kiépítése a Dél-Dunántúli Régióban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 894 908 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72710000
72222200
72110000
72140000
51300000
32420000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231
NUTS-kód: HU232
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott Dél-Dunántúli Régió.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés során ellátandó feladatok:

1. A besz. tárgyát képező szolg. teljes körű tervezése és engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

2. A teljes lefedettség biztosítását előkészítő megvalósítási feladatok, ennek részeként:

a. A teljes lefedettség biztosításához szüks. kábelek, tartó- és borítóelemek felszerelése, telepítése, eszközök telepítésének előkészítése

b. Aktív hálózati eszközök (így különösen: router, switch) és faliház szállítása (szükség szerint)

c. A leszállított eszközök telepítése és konfigurálása, ideértve a kpi menedzsment általi felügyelethez szükséges beállítások elvégzését

d. A telepítést követően a kiépített elemek tesztelése, a telepítés dokumentálása

e. Kapcsolódó adminisztratív feladatok

3. Akérővel helyszínenként egyeztetett mértékű lefedést biztosító megvalósítási feladatok, ennek részeként:

a. Wi-Fi acces pointok (AP)-k szállítása

b. Power Injector szállítása (szükség szerint)

c. A leszállított eszközök telepítése és konfigurálása, ideértve a kpi menedzsment általi felügyelethez szükséges beállítások elvégzését is,

d. A telepítést követően a kiépített elemek tesztelése, a telepítés dokumentálása

Kapcsolódó adminisztratív feladatok A beszerzési tárgyak egymással való szoros összefüggése miatt a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának, illetve tárgyainak jellege nem teszi lehetővé, ugyanis a beszerezni kívánt aktív és passzív hálózati eszközök és azok telepítésével, konfigurálásával kapcsolatos tevékenységek egymástól elválaszthatatlanok, azok pontos leírása csak az adott konkrét eszköz ismeretében végezhető el, amelyet csak az ajánlattevő tud meghatározni. A beszerzés tárgyának területi alapú részekre bontása a gazdasági ésszerűséggel lenne ellentétes, ugyanis a kisebb részekre történő tagolás az általános, telepítési mennyiségtől független feladatok többszöri elvégzésének igénye miatt fajlagosan kevésbé költséghatékony megoldást jelentene.

Mennyiség: 434+21 % feladatellátási hely.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 36 hónapon túli jótállás vállalás (hónap, max 24 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában megadott feladatellátási helyektől +21 %-os mértékben eltérhet. Az opcionális mennyiséget a beérkezett ajánlatok függvényében hívja le, a II.2.7) pont szerinti időtartamon belül, annak lejárta előtt legalább 3 hónappal.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése”
II.2.14)További információk

Ár részletezése: 2.részszempont: Egy feladatellátási helyen a tervezés és a teljes kiépítés összes ellenértéke (az access pointokon kívül az összes szükséges eszköz biztosításával)Súlyszám:45.

3.részszempont:Egy feladatellátási helyen 5 %-os lefedettség kiépítésének ellenértéke (az access pointok és szükséges kiegészítők biztosításával), nettó Ft Súlyszám:35

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 139-285528
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében iskolai wifihálózatok kiépítése – Dél-Dunántúli Régió

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/01/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Antenna Hungária Zrt.
Petzvál József u. 31–33.
Budapest
1119
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 309 034 035.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 894 908 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Antenna Hungária Zrt.

Címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.

10834730-2-44

2. T-Systems Magyarország Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

12928099-2-44

3. EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Címe: 1145 Budapest, Újvilág utca 50–52.

10649297-2-44.

4. X-Copy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

10900750-2-42

Végső ajánlatot nem tett.

5. Delta Systems Kft.

Címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39–53.

13978774-2-41.

Végső ajánlatot nem tett.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt, 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/02/2018