Services - 71021-2017

24/02/2017    S39    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sosnowiec: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 039-071021

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Tel.: +48 322960777
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ignacego Mościckiego 14
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Mysior
Tel.: +48 322960777
E-mail: u.mysior@um.sosnowiec.pl
Faks: +48 322960581
Kod NUTS: PL22B

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”.

Numer referencyjny: WZP.271.1.16.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana na podstawie projektu wstępnego – koncepcji pn.: „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”. Podstawowym celem Etapu I planowanej inwestycji tj. „Rozbudowy skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” jest:

— zwiększenie przepustowości;

— poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu;

— zmniejszenie oddziaływań i uciążliwości ruchu tranzytowego;

— poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1.2.1.Opracowanie kompletnej dok. projektowej dla zadania jw.

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Szczegółowy opis przed. zam. – zał. nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa ma zostać opracowana na podstawie projektu wstępnego – koncepcji pn.: „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”. Podstawowym celem Etapu I planowanej inwestycji tj. „Rozbudowy skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” jest:

— zwiększenie przepustowości;

— poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu;

— zmniejszenie oddziaływań i uciążliwości ruchu tranzytowego;

— poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:

1.2.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa DK-94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

1.2.2.Sprawowanie nadzoru autorskiego.

1.3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Okres realizacji zamówienia 48 miesięcy w tym: dokumentacja projektowa 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nadzór inwestorski 48 miesięcy od dnia podpisania umowy (w okresie realizacji robót budowlanych).

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

a) ceny brutto (60 %);

b) doświadczenie projektanta w specjalności drogowej (40 %);

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdz. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamaw. wezwie Wykonawcę, w szczególn. do złożenia nast. dok.:

1. informacji z KRK w zakr. określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wyst. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadcz. właściwego naczelnika US potwierdz., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skł. ofert, lub innego dok. potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadcz. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdz., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wyst. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skł. ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właśc. organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadcz. wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716 z zm.).

8. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz zał. dowodów określ. czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dok. wyst. przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dok. – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dok. potwierdz. ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-e przed upływem terminu skł. ofert.

9.wykazu osób, biorących udział w realizacji zamów. publicz., w szczególn. odpow. za prace projektowe, wraz z informacjami na temat ich kwalif. zawod., uprawnień, dośw., i wykszt. niezbędnych do wyk. zamów. publ., a także zakresu wykon. przez nie czynności oraz inform. o podst. do dysp. tymi osobami;

10. dok. potw. , że Wyk. jest ubezpieczony od odpow. cywilnej w zakr. prowadz. dział. zw. z przed. zamów. na sumę gwar. określ.. przez Zamaw.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

— dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub rozbudowy skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu drogi klasy G lub wyższej lub węzła drogowego w ciągu drogi klasy G lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto;

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

c) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 290) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Osoba wskazana w pkt 4.2.1 będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu projektowego. Osoba wskazana w pkt. 4.2.1 będzie podlegała ocenie w ramach kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XIV odpowiednio pkt 3.2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

b) wykazu osób, biorących udział w realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za prace projektowe, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełnią minimum nast. warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej lub zawodowej;

4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 17 000 PLN.

III. Realizacja umowy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/04/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.4.2017, o godzinie 12:15, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego, 41-200 Sosnowiec, piętro III, pok. 315.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wyceną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

2. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium:

2.1. „Doświadczenie Projektanta w specjalności drogowej” do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia Projektanta w specjalności drogowej spełniającego warunek opisany w rozdziale VII pkt 4.2.1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 5 do SIWZ;

3.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ;

3.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

— rozdz. III.1.1) pkt 1 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

— rozdz. III.1.1) pkt 2,3,4 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. III.1.1) pkt 1-7 niniejszego ogłoszenia, odnośnie tego podmiotu.

7. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Sekretariat Departamentu Odwoławczego
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2017