Építési beruházás - 71025-2021

Submission deadline has been amended by:  158987-2021
12/02/2021    S30

Magyarország-Budapest: Közút építése

2021/S 030-071025

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735636241
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kittka Dalma
E-mail: KittkaD@Budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098652021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000098652021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pesti rakpart északi irányba történő rendezése

Hivatkozási szám: EKR000098652021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés (FIDIC „Piros Könyv”) - Budapest, Pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos sétány kialakítása Kossuth Lajos tér - Jászai Mari tér közötti szakaszon

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45241100 Rakpart építése
45233161 Gyalogút építése
45220000 Mérnöki és építési munkák
45247110 Csatornaépítés
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
45233320 Közút alapozása
45233330 Utca alapozása
45233340 Gyalogút alapozása
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45233220 Közút burkolása
45262620 Támfalak
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45310000 Villamos szerelési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
50232110 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint.

Budapest, Pesti rakpart északi irányba történő rendezése, Kossuth Lajos tér - Jászai Mari tér közötti szakasz kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

a) kivitelezési munkák elvégzése a Megrendelő (Ajánlatkérő) által szolgáltatott tervek, létesítési engedélyek, hatósági hozzájárulások, továbbá az üzemeltetők által megfogalmazott követelmények alapján:

— víztelenített út

— gyalogos sétány

— kiegészítő beruházások (pl.: csapadékvíz elvezető csatorna fektetése, új burkolat, szegély, korlát, köztéri elemek és faegyedek),

— Markó utca felhajtó átépítése

b) amennyiben szükséges a kivitelezési tervek és dokumentáció módosítása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint,

c) a kivitelezés megkezdéséhez és megvalósításához szükséges további engedélyek (pl.: közműkiváltási, keresztezési, védelembe helyezési munkákhoz szükséges engedélyek) beszerzése, a tervek, engedélyek szükség szerinti módosítása,

d) forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,

e) árvízvédelmi intézkedési terv (Árvízvédelmi és Kármegelőzési terv) elkészítése,

f) szükség szerinti lőszermentesítési feladatok

g) kőrestaurátori felügyelet biztosítása

h) a helyreállítási, restaurálási munkák elvégzése,

i) zöldfelület-fejlesztési, kertészeti és tájépítészeti munkák elvégzése,

j) tervezői művezetés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33. § (4) bekezdése szerint

k) közműkiváltási, keresztezési, védelembe helyezési munkák elvégzése,

l) régészeti feladatok elvégzése

m) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok dokumentálása,

n) megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,

o) használatba vételi / forgalomba helyezési, illetve üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció hiánytalan elkészítése, engedélyezési eljárás megindításának kérelmezése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás, valamint az engedély megszerzése

p) a befejezett Létesítmény átadása,

q) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

r) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése,

A projekt során megvalósítandó munkák tájékoztató mennyiségi adatai:

# 658 fm hosszon új aszfalt útpálya építése (bontással, 835 fm kiemelt szegélyezéssel, 307 + 202 db korlát helyettesítő gránit ékkel), 293 m3 kopóréteg beépítése és 375 fm-en mészkő lépcsőelem kialakítással,

# 3840+ 42 m2 díszburkolatú sétány kialakítása,

# 28 db pad, 16 db hulladéktároló, 10 db kerékpártároló utcabútor telepítése,

# 231 fm korlát telepítése,

# 35 db fa egyed ültetése,

# 1 db vasbeton támfal áthelyezés,

# 682 fm csapadékelvezető csatorna építése, 1 db olajleválasztó berendezéssel,

# 7 db közúti jelző bontása, 12 db forgalomirányító jelzőlámpa kiépítése

# 11 db közvilágítási oszlop bontása áthelyezéssel,

# 7 db új közvilágítási oszlop létesítése új lámpatestekkel,

# 329 fm gázvezeték bontása és új gázvezeték építése új nyomvonalon

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A kivitelezés során a nyertes ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.

Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 a) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 b) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2 c) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 c) pont szerinti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon túl további feladatok megrendelésére (továbbiakban: opció), lehívására jogosult. A feladatok részletesen a műszaki leírásban (szakági műleírásokban, tervekben, árazatlan költségvetésben) kerültek meghatározásra.

Az opció csak az Ajánlatkérő oldalán biztosít választási lehetőséget, az Ajánlattevőnek kötelező rá árajánlatot adni és megrendelés esetén a feladatokat elvégezni. Ajánlatkérő az opció lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében dönt, a szerződés hatálybalépését követő 1 hónapon belül. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a szerződéstervezet tartalmazza.

Opciós feladat tárgya: kikötői közművek (vízellátás és elektromos ellátás) létesítése

Opciós feladat mennyisége (tájékoztató mennyiségi adatai):

— 553 fm vízellátó gerincvezeték építés, 2 db tűzcsappal

— 985 fm - különböző keresztmetszetű - elektromos kábelfektetés,

— 4 db kikötői raszter egyedi ellátását biztosító elektromos csatlakozás kiépítése.

Az opciós feladatok megrendelése esetén a II.2.4) a)-r) pontokban leírt feladatokat a kikötői közművek (vízellátás és elektromos ellátás) létesítése tekintetében is el kell látni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Káré Anett Eszter.

2. Az árhoz kapcsolódó értékelési szempontok az alábbiak:

Szerződés Elfogadott Végösszege, nettó forintban/ Súlyszám: 60.

Opcionális műszaki tartalom ajánlati ára nettó forintban/Súlyszám: 10.

3. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján a szakemberek esetében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, a 36 hónapot meghaladó ajánlatokra egységesen a pontszámok felső határával azonos számú pontot ad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) és 4. § (1a) és (1b) bekezdésére.

A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont], a kivitelezési munkákat végző gazdasági szereplőkre vonatkozóan:

SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bekezdés és a 21. § (1) bekezdés alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az ajánlatba benyújtandó EEKD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatait ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

SZ/1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásait, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpontja) és helye,

— a szerződést kötő másik fél neve, az információt adó neve, elérhetősége,

— az építési beruházás tárgya és mennyisége (folyóméter (fm), négyzetméter (nm)), az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).

— Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alk. követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát és a névjegyzékben szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi,

— Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor csatolandó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen és csatolandó a szakember felsőfokú végzettségét érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum másolati példánya.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§, 22. § (5) bek., a 24. § (1)-(2),(5) bek. és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., a 67. § (3) bek., a 69. § (11)-(11a) bek és a 140. § (9) bek alkalmazására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik:

M/1. Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, kivitelezési munkával az alábbiak szerint:

a) legalább 1 db, de legfeljebb 3 db referencia munkával, amely összesen legalább 2700 m2 felületű sétány/járda építésére vonatkozik, melyből legalább 2000 m2 térkő/díszkő burkolattal ellátott és amely munkákat városi környezetben végeztek;

b) legalább 1 db, de legfeljebb 3 db referencia munkával, amely összesen legalább 490 fm út építésére vagy rekonstrukciójára vonatkozik, mely mellett legalább 180 fm hosszban kiemelt szegély került kiépítésre és amely munkákat városi környezetben végeztek;

c) legalább 1 db referencia munkával, amely legalább 400 fm csapadékelvezető csatorna építésére vonatkozik, és amely munkákat városi környezetben végeztek.

Ajánlattevő az M/1. a)-c) pontokban meghatározott előírások teljesítését 1 db referencia munka bemutatásával is igazolhatja, amennyiben annak alapján mindhárom pontban foglalt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő városi környezet alatt a KSH 2011. évi népszámlálási adatai (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak) szerint legalább 20 000 fős lakónépességgel rendelkező településen végrehajtott kivitelezést ért.

M/2.

a) 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-KÉ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

b) 1 fő építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-VZ kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

c) 1 fő építésvezetővel, aki rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. szerinti, a 266/2013. (VII.11.) Kr. vonatkozó mellékletében meghatározott MV-M kódjelű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel;

Egy szakember csak egy alkalmassági feltételt igazolhat. A nevesített szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A beruházás saját forrásból és központi költségvetési támogatásból valósul meg. Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Ellenérték teljesítése fordított ÁFA alkalmazásával.

Teljesítési, ill. jótállási biztosíték: nettó Szerződéses Ár 5-5 %-a.

Jótállási kötelezettsége a teljesítésnek az Átadás-átvételi Igazolásban rögzített időpontjától kezdődik, a jótállási kötelezettség időtartama 60 hónap.

Előleg: legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár (EAÁ) 20 %-a. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg és az EAÁ 5 %-nak különbözete. Késedelmi kötbér: naptári naponként nettó Szerződéses Ár 0,5 %-a, max. 20 %-a;

Meghiúsulási kötbér: nettó Szerződéses Ár 30 %-a;

Ajánlattevő számlái a Kbt. 135. § (3) és (5)-(8) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. (X.30.) Kr. 30-32/B. § szerint kerülnek kifizetésre.

Tartalékkeret mértéke: nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.

Nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. § szerinti építés-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie (min. 500 000 000 Ft/év és min. 100 000 000 Ft/káresemény).

Ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a Szerződéses Megállapodás 2.1.1 m) pontjában foglalt engedélyezési eljárás megindításának kérelmezésével, vagy az engedélyezés során történő rendelkezésre állással vagy az engedély megszerzésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi, úgy a nyertes ajánlattevő 700 000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles.

Nyertes ajánlattevő a nettó Szerződéses Ár 10 %-ánál kisebb összegű Közbenső Fizetési Igazolás, illetve részszámla benyújtására nem jogosult. Részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)–(6), 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, az EEKD dokumentumot, az ajánlati biztosíték igazolást. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

3. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

A Beruházó Budapest Főváros Önkormányzata a pesti rakpart Kossuth tér – Árpád híd közötti szakaszának fejlesztésére irányuló beruházást három, a kivitelezés, a hatósági eljárások szempontjából és forgalom-technikailag is jól lehatárolható szakaszra osztotta a következők szerint:

1. szakasz: Kossuth tér – Jászai Mari tér (Margit-híd)(dél 1-es szakasz)

2. szakasz: Margit-híd- Dráva utca (dél 2-es szakasz)

3. szakasz: Dráva utca – Árpád híd (északi szakasz)

A 2. és a 3. szakasz fejlesztése a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alatt 2016-2017 években megvalósult. Jelen beszerzés tárgya a fejlesztésekkel érintett rakpart szakasz 1. szakasza, amely tervezési és műszaki egységet képez, így észszerűen sem jogi, sem műszaki sem organizációs szempontból további szakaszokra nem bontható tekintettel arra is, hogy a szakaszon tervezett kivitelezési munkálatok szakáganként egy létesítési engedéllyel bírnak.

A jelen közbeszerzés tárgyaként tervezett munkanemek – közút, gyalogos járda/sétány, támfal építés kivitelezése, közműépítések – műszakilag és időben sem elválaszthatók egymástól, így nem biztosítható, hogy egy adott munkaterületen az egyik vállalkozó felvonulása, munkavégzése majd levonulása után újabb vállalkozó kerüljön birtokba, újabb fel és levonulási időkkel is számolva. Ez a körülmény sem teszi lehetővé a beruházás jelen szakaszának további részekre bontását.

4. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.1)-III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

6. Az ajánlattétel 15 000 000 Ft, ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania a Kbt. 54. §-ban foglaltak figyelembevételével. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén a Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11784009-15490012 számú számlájára.

7. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 – 10. Pontszámítás módszere: – Minőségi kritériumok: egyenes arányosítás. – Ár: fordított arányosítás. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények keretében meghatározottakon túli 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, mint minőségi értékelési szempontot. Az értékelés alapja az alkalmassági követelményként bemutatott 1-1 szakember többlettapasztalata, azaz a szakemberek önállóan, külön-külön kerülnek értékelésre. A Kbt. 77. § (1) bek alapján az M/2) a)-c) pont szerinti szakemberek alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli tapasztalatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 36 hónap. Az értékelés részletes leírását az 1. kötet tartalmazza.

8. Ajánlattevők szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

9. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

10. AK a Kbt. 132. § (1) bek. alapján a környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

11. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást az 1. kötetben foglaltak szerint.

12. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az M/2. pontjának a)-c) alpontjaiban megjelölt szakemberek rendelkezzenek a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, erről ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell benyújtania.

13. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek. második mondatában foglaltakra. AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az Egyösszegű Ajánlati Ár felbontását szerkeszthető excel állományban is kérjük benyújtani. (Kbt. 41/B. § (2) bek.).

14.Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII. 19.) Kr. 6. § (1) bek.].

15.AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

16. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bek.).

17. AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (2) bek. alapján előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

18. Az opcióként kért feladatokra is kötelező ajánlatot tenni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő az opciós műszaki tartalomra tett ajánlatot (opcionális műszaki tartalom ajánlati ára) és a II.2.4) pont szerinti „alap” műszaki tartalom tekintetében tett ajánlati árat és az ahhoz tartozó tartalékkeretet (Szerződéses Elfogadott Végösszeg) külön-külön, eltérő súlyszámmal értékeli.

19. Tárgyi eljárás becsült értéke nettó 1 190 041 274 HUF (5 % összegű tartalékkeretet és az opciót és is beleértve), míg az opció nélkül számított becsült érték összege nettó 1 126 418 381 HUF (5 % tartalékkeretet is beleértve).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2021