Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 712644-2022

21/12/2022    S246

Poland-Krosno: Snow-clearing services

2022/S 246-712644

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Postal address: ul. Bieszczdzka 1
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
E-mail: kowalska@pzdkrosno.pl
Telephone: +48 134375797
Fax: +48 134375829
Internet address(es):
Main address: www.pzdkrosno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe Utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego

Reference number: ADT.261.2.9.2020
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jedlicze

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Lp., nr drogi, przebieg drogi do zimowego utrzymania – dł. drogi [km]:

1. P1847R Szebnie –Tarnowiec–Jedlicze–Potok – 5,032;

2. P1892R Tarnowiec–Wrocanka–Piotrówka – 1,532;

3. P1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie – 5,445;

4. P1950R Chlebna–Kopytowa–Faliszówka (do 1. zjazdu przed tabl. miejsc. Kopytowa – ok. 70 m) – 2,530;

5. P2413R Jedlicze–Długie–Żarnowiec – 4,561;

6. P1947R Jedlicze–Dobieszyn–Krosno – 5,376;

7. P1948R Dobieszyn–Krosno (Turaszówka) – 1,673;

8. P1949R Jedlicze–Żarnowiec–Zręcin (do gr. z miejscowością Zręcin) – 4,144;

9. P1945R Jaszczew–Jedlicze – 2,631;

10. P1946R Jedlicze–Potok – 2,968;

11. P1958R Dobieszyn – Świerzowa Pol. – Szczepańcowa (naw. bitum. – naw. tłuczniowa do gr. z dr. g. ul. Graniczna – interwencyjnie) – 0,814.

Razem [km] 36,706.

Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu na ww. część: 660 godz.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 29/10/2020
End: 15/04/2023
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 230-567448

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ADT.261.2.9.2020
Lot No: 10
Title:

Jedlicze

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
29/10/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Postal address: ul. M. Konopnickiej 10
Town: Jedlicze
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-460
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 303 716.11 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termin wniesienia odwołania:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 (ustawy) zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Platformie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

7. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
VII.1.4)Description of the procurement:

nie uległ zmianie

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 29/10/2020
End: 15/04/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 408 848.51 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Postal address: ul. M. Konopnickiej 10
Town: Jedlicze
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-460
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Wzrost cen paliwa oraz znaczny wzrost inflacji ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania usługi. W związku z powyższym działając na podstawie § 13 ust. 1 lit a umowy oraz art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Zamawiający dokonał zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy .

Zmiana ta nie prowadzi do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zmiany wynagrodzenia dokonano na podstawie wniosków złożonych przez Wykonawców zgodnie z zapisami umowy. W celu wykazania wzrostu kosztów, Wykonawcy przedstawili Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów i kosztów na dzień składania ofert oraz szczegółową kalkulację cen materiałów i kosztów w roku bieżącym.Z przedłożonych dokumentów wynika, że wcześniej zaoferowana stawka nie pokrywa obecnie ponoszonych kosztów. Strony przyjęły, że wzrost cen paliwa ma bezpośredni wpływ na koszt wykonania usługi. Jednocześnie nadmieniam, że wzrost kosztów paliwa obydwie strony ponoszą w równych częściach.Wysoka inflacja mająca wpływ na pozostałe koszty wykonania usługi spowodowała, że dotychczasowe wynagrodzenie zostało zwaloryzowane również o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z października 2022r., które w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 17,9%.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 303 716.11 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 408 848.51 PLN