Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 71744-2021

12/02/2021    S30

Polska-Rzeszów: Różne urządzenia i produkty medyczne

2021/S 030-071744

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Szopena 2
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Tel.: +48 178666096
Faks: +48 178666097
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rożne wyposażenie

II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wyposażenie dla zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” nr RPPK.06.02.01-18-0002/18 - poz. 2.1 Planu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ul. Rycerska 2, Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyposażenie dla zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” nr RPPK.06.02.01-18-0002/18.

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym - 1 kwartał.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W Sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 1.3.2021 winno być jak w Sekcji II.2.4).

2. Obecnie Zamawiający nie posiada informacji szczegółowych co do rodzaju dostaw oraz podziału zamówienia na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/03/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2021