Supplies - 71842-2021

12/02/2021    S30

Poland-Łódź: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2021/S 030-071842

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Postal address: ul. Milionowa 14
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-113
Country: Poland
Contact person: Anna Skałban, Maria Majewska
E-mail: przetargi@jonscher.pl
Telephone: +48 426721904
Fax: +48 426761785
Internet address(es):
Main address: www.bip.jonscher.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.jonscher.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych winylowych

Reference number: 02/2021
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych winylowych do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

II.2.4)Description of the procurement:

Sukcesywne dostarczanie rękawic diagnostycznych syntetycznych, winylowych, bezpudrowych (rozmiar S, M, L, XL). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w § 10 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/03/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/03/2021
Local time: 11:30
Place:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Ofertę stanowią:

1) formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ);

2) formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 2 do SWZ).

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:

1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika nr 7 do SWZ w formie określonej w rozdz. V pkt 3 SWZ;

2) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 3 do SWZ), że:

a) dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 186 ze zm.) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie;

b) zaoferowany asortyment spełnia wymagania określone w zał. nr 2 do SWZ;

3) oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (patrz pkt 2, l.p. 1 tabeli), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp;

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: jw.
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/02/2021